Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zmiany w egzekucji administracyjnej w 2024 r.

Informacje

Start

25.03.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z egzekucją administracyjną w 2024 r. Omówione zostaną poszczególne nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, a także wyniki ostatnich dwóch kontroli NIK w zakresie dotyczącym egzekucji administracyjnej.
Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową informację w zakresie egzekucji według stanu prawnego aktualnego i stanu prawnego przyszłego.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie celem uzyskania odpowiedzi. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia.
Do materiałów szkoleniowych zostanie przygotowany wzór pytania do urzędu skarbowego w sprawie ewentualnego zastosowania środka egzekucyjnego
Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych, a także egzekwowaniem tych należności

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się egzekucją administracyjna.

Program szkolenia

1. Przedawnienie kosztów upomnienia po nowelizacji.
a) Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe.

b) Co z kosztami upomnienia po zmianach, gdy zaległość podatkowa już nie istnieje?
c) Wyłączenie kwoty kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę z limitu egzekucyjnego 160 zł.
d) Jak postępować w przypadku kiedy wpłata zaległości bez kosztów nastąpi przed ich doręczeniem?
e) Czy umorzenie zaległości podatkowej spowoduje przedawnienie kosztów upomnienia?
f) Czy organ zaliczając nadpłatę na zaległość podatkową utraci możliwość dochodzenia kosztów upomnienia?
g) Czy upomnienie można będzie wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
2. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela – nowe rozporządzenie w tym zakresie. Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Zmiany w EDI
4. Wzór tytułu wykonawczego po nowelizacji – omówienie nowości. Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tym zakresie. Co ze starymi rozporządzeniami wykonawczymi i czy można je dalej stosować?
5. Dalszy i kolejny tytuł wykonawczy po nowelizacji – co ulega zmianie?
6. Zmieniony tytuł wykonawczy.
7. e-ZW – jakie zmiany zaczną obowiązywać?
8. Likwidacja klauzuli wykonalności nadawanej dotychczas tytułowi wykonawczemu (dalszemu tytułowi wykonawczemu).
9. Wyniki kontroli NIK e-tytułów wykonawczych – omówienie
10. Wyniki kontroli w zakresie egzekwowania opłaty śmieciowej – omówienie
11. Nowy podmiot – podmiot, który uzyskał korzyść majątkową.
12. Małżonek podatnika – jakie nowe uprawnienia uzyskał w wyniku nowelizacji.
13. Nowe uprawnienia wierzyciela i organu egzekucyjnego.
14. Zmiany w zakresie zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.
15. Zmiany w egzekucji nieruchomości.

16. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu – do czego służy? Co to za instrument? Zmiany w tym zakresie.
17. Omówienie przepisów przejściowych.
18. Bieżące problemy w egzekucji administracyjnej, przykładowo:
• zbieg egzekucji – kiedy występuje, czy gmina może doprowadzić do tego zbiegu, w jaki sposób?
• odstąpienie od zasady obligatoryjności egzekucji,
• ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
• co to znaczy „skuteczne zajęcie rachunku bankowego”?
• czy tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego stanowi podstawę do zajęcia rachunku bankowego małżonka, który podatnikiem nie jest.
• w którym miejscu w zawiadomieniu eZW należy ująć informację dotyczącą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym?
• jeśli gmina jako wierzyciel hipoteczny na nieruchomości podatnika zostanie uwzględniona w podziale sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego, to czy koniecznym jest przedłożenie tytułów wykonawczych? Czy to mają być dalsze tytuły wykonawcze?
• czy podatnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku gdy organ egzekucyjny wszczął egzekucje administracyjną wobec podatnika? Czy w przypadku złożenia takiego wniosku należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe?
• czy do tytułu wykonawczego kierowanego do organu egzekucyjnego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji? Czy wniosek zawarty jest już w tytule wykonawczym w części E?
• czy w przypadku śmierci podatnika i umorzenia postępowania egzekucyjnego pozostaje w mocy przerwany bieg terminu przedawnienia, który miał miejsce podczas umorzonego postępowania?
• czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy można również uwzględnić koszty upomnienia i koszty egzekucyjne, którymi został obciążony wierzyciel?
• jeżeli środek egzekucyjny został zastosowany 10.01.2021 r., to kiedy upływa okres przedawnienia? czy z końcem roku 2026 czy z dniem 11.01.2026 r. ?
• czy odsetki za zwłokę, które wpisuje się do zawiadomienia skierowanego do organu egzekucyjnego należy zaokrąglić do pełnych złotych czy podawać w pełnej wysokości (w groszach)?
• czy przed sporządzeniem kolejnego tytułu wykonawczego, będącego podstawą do zabezpieczenia zaległości podatkowych na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, trzeba do małżonka przesłać upomnienie?
• jeśli zobowiązana zmarła w dniu 19.02.2021 r. i zostały zaległości za lata 2017-2020, jak również nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia, nie przeprowadzono postępowania spadkowego, to kiedy przedawnią się zaległości pozostawione przez zmarłą?
• czy można wysyłać upomnienia i wystawiać tytuły na bieżące zaległości upadłego?
• co w przypadku gdy termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi już minął?
• czy ogłoszenie upadłości podatnika przed grudniem 2021 r. widnieje w systemie KRZ?
• czy przed wydaniem decyzji dla spadkobiercy w zakresie zaległości podatkowych spadkodawcy konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie oraz wydania postanowienia o siedmiodniowym terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym?
• czy można zwrócić nadpłatę spadkodawcy członkom rodziny spadkodawcy bez przeprowadzonego postępowania spadkowego?
• spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy wobec spadkobiercy należy wystawić tytuł wykonawczy i prowadzić postępowanie egzekucyjne?
• czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym fakcie?
19. Pytania i odpowiedzi na czacie.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content