Temat szkolenia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na działkach osób fizycznych. Procedura nałożenia obowiązku opłaty za usunięcie drzewa z art. 83F ust 17 uop w świetle przepisów i orzecznictwa   

Informacje

Start

27.03.2023 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej usuwania drzew i krzewów, poruszona zostanie problematyka dotycząca terminów i wszystkich prawnych wymogów do spełnienia. Na szkoleniu omówiona zostanie tematyka znowelizowanej ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców .

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin/miast, Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia

Program szkolenia

Zgłoszenia na działkach osób fizycznych- wprowadzenie
2. Właściwość organów
3. Które drzewa podlegają pod procedurę zgłoszenia.
4. Kto może dokonać zgłoszenia- problemy praktyki (wspólnoty mieszkaniowe, problematyka nieprzeprowadzonych spadków, współwłasność osób fizycznych i innych podmiotów, „cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej itd.)
5. Wymogi prawne zgłoszenia oraz jego uzupełnianie (nakładanie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w drodze postanowienia)
6. Termin i zasady przeprowadzania oględzin oraz co wpisywać w protokole
7. Przesłanki wniesienia sprzeciwu:
a) Obligatoryjne- art. 83f ust 15 uop
b) Fakultatywne- art. 83f ust 14 uop (w tym omówienie problematyki form ochrony przyrody oraz spełnianie przez drzewo kryteriów drzewa pomnikowego)
c) Termin na wniesienie sprzeciwu
d) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu- na wniosek/z urzędu, problematyka opłaty skarbowej
e) Konsekwencje wniesienia sprzeciwu w zakresie konieczności złożenia wniosku i nienaliczania opłaty
8. Do kiedy można usunąć drzewo- art. 83f ust 13 uop
9. Udostępnianie protokołu
10. Odpowiednie stosowanie art. 379 i 380 POŚ
11. Inne problemy:
a) zgłoszenie na działkach osób fizycznych a ochrona gatunkowa zwierzat, roślin i grzybów
b) złomy i wywroty na działkach osób fizycznych
c) usuwanie zieleni ze względów bezpieczeństwa i stan wyższej konieczności
d) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych osobom fizycznym podlegającym pod procedurę zgłoszenia
12. Procedura z art. 83f ust 17 uop
a) Kiedy rozpocząć procedurę z art. 83f ust 17 uop?
b) Gdzie szukać informacji o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę
c) Jak ustalić, że budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
d) Nałożenie obowiązku na właściciela nieruchomości- czyli na kogo? kto odpowiada w razie sprzedaży działki? Kto odpowiada w razie współwłasności? Inne problemy praktyki
e) Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie:
f) Wszczęcie postępowania
g) Strona/strony postępowania
h) Postępowanie dowodowe- jakie dowody przeprowadzamy, zasady prowadzenia postępowania dowodowego zgodnie z KPA, w kontekście wykazania przesłanek (m.in. że budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowa będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosło drzewo)
i) „uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin”- Jakie informacje zawrzeć w protokole oględzin, by „ułatwić” sobie postępowanie z art. 83f ust 17? Jakie dane są ustalone w sposób „bezsporny”, z jakimi danymi będą problemy dowodowe
j) Rozstrzygnięcia- w razie spełnienia przesłanek, w razie niespełnienia przesłanek, wydawanie decyzji częściowej?
k) Nałożenie opłaty- w jakiej wysokości? Odpowiednie stosowanie art. 85 uop. Czy za drzewa obumarłe/zagrażające można opłaty nie nałożyć?
l) Zasady pobrania opłaty- czy można opłatę zmienić na nasadzenia? Odpowiednie stosowanie art. 87 uop
13. Dyskusja, odpowiadanie na pytania, wymiana doświadczeń. UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content