Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI BUDŻETOWYCH W ROKU 2024

Informacje

Start

19.02.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego zastosowania przepisów normujących zasady udzielania i rozliczania dotacji budżetowych dla beneficjentów realizujących zadania publiczne w roku 2024.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych.

Program szkolenia

1. Główne założenia ustawy o finansach publicznych – zadania publiczne a ustawa budżetowa jako podstawa działalności państwa i państwowego funduszu celowego.
2. Definicja i rodzaje dotacji – zasady udzielania dotacji przez dysponenta środków budżetu państwa a zasady udzielania dotacji przez dysponenta środków państwowego funduszu celowego.
3. Specyfika funkcjonowania beneficjentów dotacji i ich prawo do wykonywania zadań publicznych – jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty oraz zasady ich funkcjonowania jako beneficjentów dotacji.
4. Wymogi księgowe dla beneficjenta dotacji wynikające z art. 152 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i z innych przepisów – sposób prowadzenia wyodrębnionej księgowości u beneficjenta dotacji.
5. Środki finansowe na realizację zadania publicznego jako środki budżetowe, jako środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, jako środki europejskie oraz jako środki państwowego funduszu celowego – środki na wydatki, dotacje, zlecenie płatności, rezerwy budżetowe, wydatki niewygasające oraz ich ujęcie w rocznych budżetach i w planach finansowych beneficjenta dotacji oraz procedury dokonywania zmian w planie zadania publicznego a problem zwrotów i refundacji wydatków.
6. Dotacje bieżące a dotacje majątkowe – problemy z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej przy udzielaniu dotacji.
7. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe – problemy z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej u beneficjenta dotacji.
8. Wydatki majątkowe – wydatki a zakupy inwestycyjne w świetle zasad rachunkowości środków trwałych i odmiennych przepisów dot. finansowania inwestycji z budżetu państwa.
9. Zasady udzielania dotacji – umowa, jej elementy i opis zadania publicznego dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
10. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego i kontrola realizacji zadania publicznego u beneficjenta dotacji – analiza dokumentów źródłowych i zapisów księgowych u beneficjenta dotacji.
11. Ocena stopnia realizacji zadania publicznego i stopnia wykorzystania dotacji przez jej beneficjenta – ustalanie stopnia wykorzystania i niewykorzystania dotacji w danym roku budżetowym.
12. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w świetle art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i z innych przepisów.
13. Rozliczanie dotacji z budżetu państwa w świetle art. 168 i art. 169 ustawy finansach publicznych – terminy zwrotu części niewykorzystanej dotacji, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
14. Zakres zastosowania art. 60 – 67 ustawy o finansach publicznych do rozliczenia dotacji – dotacje podlegające zwrotowi oraz należności z tytułu zwrotu dotacji jako niepodatkowe należności budżetowe charakterze publiczno-prawnym w świetle zmian ustawy o finansach publicznych.
15. Zakres zastosowania zmienionych w roku 2017 i obowiązujących w roku 2024 przepisów ustawy o finansach publicznych do dotacji podlegających zwrotowi – umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty, potrącenia z wzajemnej bezspornej wymagalnej wierzytelności, udzielanie ulg, odpowiedzialność solidarna, naliczanie odsetek i opłat prolongacyjnych oraz rozliczanie wpłat.
16. Zastosowanie postępowania egzekucyjnego w administracji do ściągania od beneficjentów kwot nierozliczonych dotacji – tytuł wykonawczy i rola urzędu skarbowego (KAS).
17. Zasady współpracy służb merytorycznych zajmujących się udzielaniem i rozliczaniem dotacji i płatności, ze służbami finansowo – księgowymi oraz potencjalne problemy wynikające z braku współpracy i wzajemnego zrozumienia obowiązków służbowych i możliwe naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
18. Odpowiedzi na pytania i problemy praktyki, np.: zagadnienia dotyczące art. 21 ustawy o rachunkowości (tj. sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, opisywanie dowodów księgowych, dekretacje księgowe, akceptacja i sprawdzenia listy rachunków, akceptacja w rozliczeniu paragonów fiskalnych i niefiskalnych), rozliczanie delegacji (przykłady poprawnie wypełnionego druku, pobranie zaliczek), dowody księgowe (jakie można zaakceptować w rozliczeniu (faktura proforma, faktura wewnętrzna, nota/faktura korygująca, listę rachunków)), sposób naliczania do zwrotu (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości a wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem – różnice, przykłady, od kiedy liczymy odsetki), daty dowodów księgowych (np. data wystawienia wykraczająca poza termin realizacji umowy, ale realizacja zgodna z umową), kwalifikowalność wydatków (przykłady), przesunięcia kosztów między pozycjami (10%), jaki jest termin na ujęcie zakończonej inwestycji w ewidencji środków trwałych?, problematyka rozliczeń z VAT, czy w sytuacji możliwości rozliczania przez jednostkę VAT-u można w umowach określać udział procentowy odnoszący się do wartości brutto?, jak w takiej sytuacji powinna wyglądać odrębna ewidencja środków dotacji i własnych?, ewidencja uproszczona, ewidencja w jednostkach samorządu terytorialnego, czy można całą inwestycję (łącznie z wyposażeniem ruchomym i innymi kosztami) ujmować w ewidencji jako jeden środek trwały, prowadzenie zgodnie z przepisami wyodrębnionej ewidencji środków z dotacji, w sytuacji, gdy dotacja przekazywana jest dopiero po dokonaniu płatności ze środków własnych (refundacja w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych).

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content