Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Zasady przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zasady przyjmowania uczniów do klas I szkół podstawowych. Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 w zadaniach organu prowadzącego, dyrektorów i komisji rekrutacyjnych.

Informacje

Start

25.01.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia uzyskają Państwo wiedzę na temat obowiązujących zasad organizacji procesu rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, w tym innych form wychowania przedszkolnego oraz do szkół podstawowych. Aktualizacja wiedzy obejmująca kompleksowe czynności organu prowadzącego, dyrektorów oraz komisji rekrutacyjnych dot. postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie uzupełniona pełnym zakresem wymaganych dokumentów (wzorów pism, protokołów, zarządzeń itp.)

Adresaci szkolenia

Organy prowadzące oświatę (publiczną i niepubliczną) , dyrektorów szkół, przedszkoli oraz osoby zainteresowane tematyką rekrutacji, orzecznictwem i osoby zainteresowane przygotowanym kompletnym pakietem materiałów wymaganych do realizacji zadania.

Program szkolenia

I. Rekrutacja do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
1. Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w zapisach ustawy Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych.
2. Organy i osoby odpowiedzialne za realizację procesu rekrutacji i ich zadania:
 jednostki samorządu terytorialnego prowadzące publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe (organ stanowiący i wykonawczy),
 zadania dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne,
 zadania i czynności komisji rekrutacyjnych.
3. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do wszystkich form wychowania przedszkolnego.
4. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
5. Wymagana przepisem ustawy treść wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/ szkoły podstawowej.
6. Regulamin rekrutacji do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w fakultatywnych uprawnieniach dyrektora.
7. Powołanie składu komisji rekrutacyjnej; przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 18 listopada 2022 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół…
8. Ustawowe kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do wszystkich form wychowania przedszkolnego oraz sposób ich dokumentowania
9. Uchwalone przez organ stanowiący jst kryteria rekrutacji obowiązujące w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz ze sposobem ich dokumentowania.
10. Obowiązujące zasady ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego.
11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym sposób ich dokumentowania i ogłaszania.
12. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej- tryb i zasady postepowania odwoławczego.
13. Czynności organu prowadzącego, sposób wykonawczy w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i trybie odwoławczym.
14. Informacja dyrektora do organu prowadzącego o wolnych miejscach w przedszkolu/ o licznie nieprzyjętych dzieci do przedszkola
15. Zgłaszanie i przyjmowanie dzieci do wszystkich form wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego -poza trybem rekrutacyjnym.
16. Realizacja postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem środków elektronicznych.
17. Obligatoryjne zasady ogłaszania naboru konkursowego dot. rekrutacji do prywatnych form wychowania przedszkolnego w przypadku braku w danej gminie publicznych form wychowania przedszkolnego.
II Rekrutacja/ nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
1. Kompetencje organu stanowiącego rady danej jst. dot. ustalenia obwodu każdej publicznej szkoły podstawowej i możliwość ustalenia obwodu dla podstawowej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczna lub prawną.
2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej zgodnie z terminem określonym przez organ prowadzący i wzorami przyjętych dokumentów.
3. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
4. Obowiązek dyrektora szkoły podstawowej dot. możliwości przyjmowania dzieci spoza obwodu szkoły podstawowej do klasy I – po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego (zgodnie z kryteriami określonymi przez organ prowadzący).
5. Kryteria rekrutacji określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych w przypadku możliwości dodatkowych miejsc w szkołach podstawowych.
6. Wymagana przepisem ustawy treść wniosku zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej- publicznej i niepublicznej.
7. Powołanie składu komisji rekrutacyjnej; przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 18 listopada 2022 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół…
8. Tryb odwoławczy i zaskarżenie od decyzji postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej.
9. Przyjęcie dzieci z obwodu szkoły po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego- obowiązki dyrektora i organu prowadzącego wykonawczego.
10. Zastosowanie analogicznych przepisów dot. procedury rekrutacji uczniów do klasy I szkoły podstawowej w przypadku szkół których ustalono obwód- prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
11. Spełnianie obowiązku szkolnego we wskazanej przez organ prowadzący szkole poza obwodem szkoły przez ucznia zgłoszonego do klasy I w trakcie roku szkolnego.
12. Realizacja postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem środków elektronicznych.
13. Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego….
14. Dyskusja moderowana.

Osoba prowadząca kurs

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content