Temat szkolenia

ZASADY PRAWIDŁOWEGO KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2023

Informacje

Start

23.05.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2023 zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości budżetowej, zasadami gospodarki budżetowej określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz standardami statystyki publicznej (ESA 2010) pod względem treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Problem jest przecież fakt, że istotna część inwestycji czyli środków trwałych w budowie, finansowana jest z wydatków bieżących, tak jak np. sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, monitory.

Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem zmian aktualniej klasyfikacji budżetowej na rok 2023.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej roku 2023.
2. Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – co to jest ESA 2010.
3. Obowiązujące od 2013/2014 roku zmiany w zakresie ujmowania nakładów brutto na środki trwałe wynikające z uchylenia ESA 95 i wdrożenia ESA 2010 – wyjaśnienie dlaczego GUS wg. ESA 2010 zalicza niektóre wydatki z paragrafu 425, 424, 421 do nakładów brutto na środki trwałe i jaki ma z tym związek Dyrektywa 2013/34 oraz ustawa o rachunkowości, ustawa PIT, ustawa CIT i ustawa o finansach publicznych, aktualna definicja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie wg. prawa materialnego i sprzecznych z tym prawem interpretacji urzędników MF i RIO.
4. Zmiany klasyfikacji budżetowej 2023 – nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków BGK, klasyfikacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, klasyfikacja Funduszu Pomocy Ukrainie i inne zmiany.
5. Nowa klasyfikacja dla służb mundurowych w związku z przepisami ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.
6. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie ze wsteczną mocą w poszczególnych rodzajach jednostek – przykłady praktyczne, kiedy obowiązuje ujęcie budżetowe (w samorządowych jednostkach budżetowych), a kiedy pozabudżetowe (w państwowych jednostkach budżetowych).
7. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wg. nowej tabeli z załącznika nr 4 rozporządzenia.
8. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wg. nowej tabeli z załącznika nr 4 rozporządzenia.
9. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz problem wynikający z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i obowiązującego w państwowych jednostkach budżetowych zakazu finansowania inwestycji na środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych – wyjaśnienie dlaczego w budżecie państwa z wydatków bieżących finansuje się tzw. niskocenne środki trwałe i dlaczego takie postępowanie łamie prawo materialne.
10. Wzajemnie sprzeczne stanowiska Ministerstwa Finansów w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej w 2001 roku i jego wpływu na grupowanie wydatków bieżących i majątkowych.
11. Przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 472 Amortyzacja.
12. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2023 – dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną oraz wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej.
13. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” – przykłady dobrej i złej praktyki.
14. Jak dostosować politykę rachunkowości klasyfikację budżetową do siebie w zakresie podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – przykład.
15. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe i nieprawidłowości wynikające z innych przepisów dot. wykazywania wynagrodzeń w rozdziałach innych jednostek budżetowych.
16. KPO i reforma systemu budżetowego – nowa ogłoszona przez Ministra Finansów koncepcja nowej klasyfikacji budżetowej zintegrowanej z nowym jednolitym planem kont dla wszystkich JSFP.
17. Odpowiedzi na pytania

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content