Temat szkolenia

ZADANIA ZLECONE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU I JEDNOSTEK W ROKU 2023 ORAZ W WYNIKU FINANSOWYM I WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2022

Informacje

Start

17.02.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa i związanych z nimi dochodów budżetu państwa oraz nowych zadań zleconych (dodatek węglowy i dodatek elektryczny) finansowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z środków Funduszu Pomocy Ukrainie (świadczenia).

Na szkoleniu omówiona zostanie również problematyka rozliczania zadań zleconych opodatkowanych podatkiem VAT dot. m.in. sprawozdania RB-27ZZ, w którym udział BP pomniejszany jest o podatek VAT i sprawozdania RB-ZN, w którym należy prezentować należności bez ich pomniejszenia o podatek VAT.

Omówione zostaną również zasady ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu w zakresie zadań zleconych, w tym zadań zleconych finansowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla: skarbników, głównych księgowych i księgowych Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Urzędów Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zarządów Nieruchomości Skarbu Państwa, SCUW oraz Urzędów Wojewódzkich zlecających i rozliczających JST z zadań zleconych.

Program szkolenia

1. Zadania własne a zadania zlecone – zasady ustalania w jednostkach samorządu terytorialnego planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym dochodów budżetu w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.
2. Zasady finansowania zadań zleconych w świetle ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych a specyfika finansowania zadań zleconych z środków Banku BGK – zasady funkcjonowania Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Funduszu Pomocy Ukrainie.
4. Dodatek węglowy – nowe zadanie zlecone i jego źródło finansowania.
5. Dodatek elektryczny – nowe zadanie zlecone i jego źródło finansowania.
6. Pomoc Ukrainie – nowe zadanie własne i zlecone i źródło ich finansowania.
7. Klasyfikacja budżetowa dodatku węglowego, dodatku elektrycznego i świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach rozporządzenia MF z 15 lipca 2022.
8. Zasady księgowania zadań zleconych i nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2023.
9. Należności jako zobowiązania – o co chodzi z powszechnie stosowanym w latach minionych księgowaniem i rozliczaniem dochodów z zadań zleconych ujmowanych w części należnej budżetowi państwa 221/225 z pominięciem konta 720.
10. Koszty przyszłych okresów jako dodatki i świadczenia przyznane – o co chodzi z powszechnie stosowanym w latach minionych ujmowaniem świadczeń pod listą wypłat z pominięciem kosztów przyszłych okresów: kiedy konto 409 (410) a kiedy konto 640, jakie zobowiązania ujmuje się na koncie 640 i jaki mają one związek z zaangażowaniem ujmowanym na 998 i 999.
11. Aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów dot. księgowości zadań zleconych – typowe błędy popełniane przy ewidencji zadań zleconych zaistniałe wskutek błędnych interpretacji niektórych RIO.
12. Ewidencja należności realizowanych na rzecz BP w jednostce realizującej zadanie, a zobowiązań wobec BP w organie finansowym (konto 224) i ich wpływ na prawidłową wycenę zobowiązań wobec BP – ewidencja udziałów JST w dochodach Skarbu Państwa.
13. Problem szczególny dot. rozliczania udziału BP w zadaniach zleconych opodatkowanych podatkiem VAT – czy udział BP liczy się od kwot netto czy brutto?
14. Kwoty główne i odsetki od nieterminowych wpłat i ich ewidencja oraz odpisy aktualizujące należności – wyjaśnienie zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności i obowiązujących standardów normujących te odpisy oraz przypadków kiedy może dojść do naruszenia zasady ostrożności z ustawy o rachunkowości w efekcie błędnego księgowania zadań zleconych metodą należności jako zobowiązań.
15. Ewidencja księgowa dotacji i środków z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadania zleconego i jej zaliczenie do przychodów urzędu zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku paragrafem 9 RMRiF ws. rachunkowości i planów kont – kiedy konto 720 lub 760 a kiedy 840, związek rozliczenia kosztów obsługi na zakup amortyzowanych środków trwałych z kontem 840.
16. Sprawozdawczość budżetowa zadań zleconych: RB-27ZZ i RB-27S oraz RB-28S jednostki bezpośrednio realizującej zadanie, a sprawozdanie zbiorcze sporządzane przez JST w świetle rozporządzenia dot. sprawozdawczości budżetowej – problem z ujęciem w sprawozdaniu RB-50 zadań finansowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
17. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady sporządzania sprawozdania z zadań zleconych RB-ZN – instrukcja i przykłady praktyczne oraz zakaz pomniejszania należności o podatek VAT.
18. Zadania zlecone a wynik finansowy i wynik wykonania budżetu za rok 2022 – odmienność zasad ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu w praktyce jednostek realizujących zadania zlecone.
19. Prawidłowe wykazanie zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie oraz jednostki samorządu terytorialnego – typowe błędy z lat minionych.
20. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content