Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2024 r.

Informacje

Start

08.01.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania nieruchomości w 2024 r., w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF i aktualna linia orzecznicza w tym zakresie. Zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo, najnowsze zmiany, które będą obowiązywać w 2024 r., a także obowiązki organu podatkowego związane z tymi zmianami w zakresie podatków i opłat.
Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 29 wzorów pism w zakresie wymiaru i samoobliczenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych

Program szkolenia

I.
1. Stawki podatków i opłat w 2024 r. Wzrost stawek na 2024 r. Terminy na podjęcie i opublikowanie uchwał podatkowych na 2024 r. Co w sytuacji, gdy gmina nie podejmie uchwały w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok kolejny? Co dalej z programami pomocowymi (w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej)?
2. Wejście gmin w system e-doręczeń od 30 grudnia 2023 r.? Co to oznacza? Jakie obowiązki ciążą na gminie z tego powodu?
3. Jaka wartość przedmiotu zastawu oraz wysokość kary porządkowej obowiązuje w 2024 r.?
4. Minimalna wysokość zobowiązania podatkowego na 2024 r.
5. Przekazywanie 1,5% podatku rolnego na rzecz uprawnionych podmiotów – zasady i tryb – UWAGA zmiany w podatku rolnym. Kto jest wnioskodawcą? Kto jest uprawnionym podmiotem? Wzory wymaganych wniosków i rekompensata.
6. Zmiany dotyczące obowiązku przekazywania informacji organom podatkowym przez sądy, komorników i notariuszy – art. 84a o.p. Czy notariusze muszą gminie przekazywać wypisy aktów notarialnych?
7. Zmiany w opodatkowaniu rowów (W) – uchylenie § 9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów z dniem 5 maja 2023 r.
II:
8. Postępowanie podatkowe i samoobliczanie:
• czym jest prekluzja dowodowa w procedurze podatkowej? Czy już obowiązuje?
• co to znaczy przesyłka hybrydowa? Co oznacza zmiana art.126 i art. 211 Ordynacji podatkowej przy wymiarze podatków? Czy decyzja musi zawierać własnoręczny podpis?
• czy wysłanie przez podatnika do organu podatkowego wniosku mailem jest skuteczne?,
• jakie działania powinien podjąć organ, gdy podatnik utrudnia przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości?
• czy terminy wyznaczone podatnikowi na złożenie dokumentów lub wyjaśnień oraz na zapoznanie się z materiałem dowodowym wliczają się do czasu załatwienia sprawy?
• czy terminy wyznaczone podatnikowi na złożenie dokumentów lub wyjaśnień oraz na zapoznanie się z materiałem dowodowym wliczają się do czasu załatwienia sprawy?
• jak naprawić błąd, który polegał na błędnym wskazywaniu w decyzjach wymiarowych osoby niebędącej spadkobiercą właściciela nieruchomości?
• czy można w jednym piśmie zawiadomić stronę o wszczęciu postępowania oraz o wyznaczeniu terminu do zapoznania się z materiałem zebranym w sprawie?
• co z terminami procesowymi i materialnymi? Czy można zawiesić/wstrzymać ich bieg?
• obowiązek informacyjny gmin w związku z pierwszą czynnością skierowaną do strony (np. wszczęcie postępowania podatkowego, wezwanie, odmowa wszczęcia postępowania),
• tryb postępowania przy niskich kwotach, czy podatnik powinien złożyć informację podatkową przy niskiej kwocie podatku? Czy osoba prawna ma taki obowiązek? – wyjaśnienia MF; czy można wydać decyzję zerową?
• kiedy wydajemy postanowienie o wszczęciu postępowania i o siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?,
• czy dane zawarte w informacji podatkowej wiążą organ podatkowy?,
• czy dane zawarte w deklaracji podatkowej wiążą organ podatkowy,
• podpisywanie decyzji ustalającej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
• czy można wydać decyzję niektórym współwłaścicielom?, jak prawidłowo wydać decyzję wymiarową współwłaścicielom? (wyjaśnienia RIO),
• zasady doręczania decyzji przy współwłasności? Czy decyzję należy doręczyć wszystkim współwłaścicielom? Jak doręczyć, aby było ono skuteczne? Czy każdy ze współwłaścicieli składa informację?, czy decyzja ustalająca zobowiązanie łączne, wystawiona na obu współwłaścicieli, ale doręczona tylko jednemu z nich jest skuteczna?
• śmierć właściciela a wymiar podatku (decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy – wzór),
• jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony ustawowo z podatku, bądź wyłączony z opodatkowania – wyjaśnienia MF,
• jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą?,
• składanie informacji/deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• czy deklaracja podatkowa jest skuteczna, jeśli została złożona po terminie i organ podatkowy wszczął już postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku?
• jak należy postąpić w stosunku do podatnika, który złożył deklarację po wydaniu przez organ decyzji ostatecznej?
• czy podatnik może złożyć kilka deklaracji,
• czy brak opłaty od pełnomocnictwa wpływa na ważność pełnomocnictwa?,
• czy doręczenie decyzji/postanowienia jest skuteczne, jeśli pismo zostanie wysłane z pominięciem pełnomocnika? Czy wadliwe doręczenie można naprawić? W jaki sposób?,
9. Termin przedawnienia wymiaru podatku w przypadku złożenia informacji podatkowej i jej braku; termin przedawnienia wymiaru podatku, w przypadku złożenia wadliwej informacji podatkowej bądź złożonej po terminie; Za jakie lata wstecz możemy opodatkować podatnika w 2024 r. biorąc pod uwagę termin przedawnienia wymiaru podatku. Termin do wydania i doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i ew. zaległości podatkowych i za jaki okres wstecz?.
10. Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą?.
11. Jak kwalifikować obiekty budowlane (kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?). Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki? Czy nieruchomości faktycznie nie wykorzystywane do działalności gospodarczej np. z przyczyn technicznych, należy opodatkować niższą stawką podatku od nieruchomości? Czy posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę wystarczy do uznania, że nieruchomość jest związana z prowadzeniem działalność gospodarczej?
12. Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy; Opodatkowanie budynków mieszkalnych do czasu ich sprzedaży.
13. Oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej – jak opodatkować w takiej sytuacji grunty?
14. Działania organu podatkowego, mające na celu opodatkowanie nieruchomości podatnika, który ma siedzibę/miejsce zamieszkania za granicą?
15. Opodatkowanie nieruchomości kolejowych i problemy związane z tym zagadnieniem. Podatek od bocznic? – pytania prejudycjalne i co dalej?
16. Zwolnienie z podatku od nieruchomości lotnisk użytku publicznego.
17. Prosta spółka akcyjna i społeczna agencja najmu nowi podatnicy.
18. Problematyka opodatkowania budowli:
• czym jest budowla i jakie znaczenie dla ustalenia zakresu definicji budowli ma wyrok TK z dnia 13 września 2011 r. P 33/09?
• jak będzie wyglądać opodatkowanie budowli sieciowych po uchwale NSA z dnia 10 października 2022 r. III FPS 2/22?
• jaki podatek od sieci technicznych, jak np. transformatory, stacje redukcyjno – pomiarowe, czy rozłączniki sterowania?
• jak opodatkować obiekty kontenerowe?
• jak liczyć powierzchnię użytkową w pomieszczeniach o wysokości w świetle poniżej 2,20 m?
• czy mieszkania komunalne i gminne baseny należy opodatkować?
• co z opodatkowaniem stadionów i budowli gminnych związanych ze świadczeniem usług komunalnych?
a) ustalanie podstawy opodatkowania budowli,
b) czy automaty i bankomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości,
c) podstawa opodatkowania budowli zamortyzowanych,
d) czy wiaty przystankowe, maszty flagowe, paczkomaty podlegają opodatkowaniu, ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, opodatkowanie urządzeń technicznych
e) czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
f) jaki podatek od infrastruktury narciarskiej?
III
19. Najnowsze orzecznictwo i ukształtowana praktyka:
• konsekwencje wyroku TK z dnia 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) w sprawie definicji budowli
• uchwała 7 sędziów NSA z dnia 10 października 2022 r. (sygn. akt III FPS 2/22) w sprawie opodatkowania stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych gazu;
• opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców; względy techniczne
• jak liczyć powierzchnię użytkową w pomieszczeniach o wysokości w świetle poniżej 2,20 m?
• opodatkowanie myjni samochodowej,
• opodatkowanie stacji paliw,
• opodatkowanie garaży w budynkach wielorodzinnych;
• podatek od sieci technicznych (rozłączniki sterowania, transformatory, stacje redukcyjnopomiarowe);
• opodatkowanie obiektów kontenerowych;
• czy pełnomocnictwo szczególne udzielone w kontroli podatkowej obejmuje również postępowanie podatkowe?,
• zwolnienie z podatku od nieruchomości nieruchomości zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
• akademik z podwyższoną stawką podatkową,
• podatnik może podważać zapisy w ewidencji gruntów i budynków?,
• stawka podatku od nieruchomości od lokalu w apartamentowcach,
• podatek od budynku i od znajdującej się w nim budowli?,
• czy stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej są budowlami?,
• czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
• czy zbiornik może być budynkiem?,
• czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
• opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej
• opodatkowanie hali namiotowej,
• podstawa opodatkowania budowli – kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?,
• czy „wystawka” przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa,
• nabycie w trakcie roku przedmiotów opodatkowania – czy wzruszamy decyzję ostateczną?,
• ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?, czy ujawnienie nowej nieruchomości powoduje obowiązek wznowienia postępowania, czy też możliwe jest jej opodatkowanie odrębną decyzją?
• opodatkowanie silosów, transformatorów i chłodni,
• budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
• czy słup reklamowy to budowla,
• kwalifikacja obiektów – budowla czy budynek?,
• jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
• czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
• czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością,
• kiedy biegnie termin, jeśli decyzję skarżący otrzymał wcześniej niż pełnomocnik,
• jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
• opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego,
20. Pytania i odpowiedzi.
WZORY:
1. przykładowy wzór postanowienia w sprawie kosztów postępowania (tzw. „przerzucenie” na podatnika kosztów postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonego przez gminę),
2. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek leśny
3. wezwanie do złożenia informacji o lasach
4. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym
5. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym.
6. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
7. decyzja określająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym
8. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości
9. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku rolnym
10. decyzja ustalająca wysokość zobowiązania w podatku leśnym
11. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
12. decyzja zmieniająca decyzję ostateczną w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego
13. decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy
14. wezwanie do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
15. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny
16. wezwanie do złożenia deklaracji na podatek rolny
17. postanowienie o wyznaczeniu stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego
18. pismo informujące o niezałatwieniu sprawy podatkowej w ustawowym miesięcznym terminie
19. postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku podatnika
20. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego
21. wezwanie podatnika do stawienia się w Urzędzie w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym/do złożenia wyjaśnień
22. postanowienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
23. protokół oględzin
24. postanowienie o nałożeniu kary porządkowe
25. wezwanie do okazania nieruchomości w celu dokonania oględzin
26. wezwanie do udzielenia wyjaśnień odnośnie deklaracji
27. postanowienie o wznowieniu postępowania
28. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (pismo do sądu powszechnego)
29. wniosek o ustanowienie kuratora (pismo do sądu powszechnego)

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content