Temat szkolenia

Wymiar i pobór niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym – od decyzji do tytułu wykonawczego

Informacje

Start

21.06.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: ustawy o finansach publicznych,  kodeksu postępowania administracyjnego, działu III Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa odnoszącego się do wymiaru, poboru i dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów administracji rządowej którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz wierzyciela w zakresie dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie tych należności.

Program szkolenia

1. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.
3. Pojęcie należności publicznoprawnej w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego.
4. Domniemanie konieczności wydania decyzji administracyjnej w stosunku do niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym.
5. Pełne stosowanie przepisów KPA do ustalania / określania należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
a) Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
b) Strona postępowania.
c) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
d) Postępowanie dowodowe.
e) Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
f) Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
g) Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji.
h) Metryka sprawy administracyjnej.
6. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”.
7. Wszystko o upomnieniu i o tzw. działaniach „miękkich” wierzyciela.
8. Upoważnienia.
a) Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
b) Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
c) Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
d) Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.
9. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
a) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
b) Tytułu wykonawczy,
c) Rodzaje tytułu wykonawczego;
d) Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.
10. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.
11. Niepodatkowe należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

21.06.2024 (pt.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content