Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wycinka zieleni w 2024 r. Omówienie ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych

Informacje

Start

20.03.2024 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Kompleksowe przedstawienie problematyki usuwania zieleni, zarówno w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody, jak i ustaw szczególnych – z uwzględnieniem prawidłowego przeprowadzenia procedury administracyjnej.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną najpowszechniejsze błędy, a także sposoby na ich uniknięcie.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, uczelnie wyższe, szpitale; wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Zezwolenie jako podstawa usunięcia drzew lub krzewów.
2. Wnioskodawca :
a) posiadacz nieruchomości,
b) właściciel urządzeń o których mowa 49 § 1 Kodeksu, cywilnego,
c) spółdzielnia mieszkaniowa,
d) wspólnota mieszkaniowa,
e) zarządca nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
f) użytkownik wieczysty,
g) posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ właściwy do wydania zezwolenia.
4. Wojewódzki konserwator zabytków jako organ właściwy do wydania zezwolenia;
a) nieruchomość bądź jej część wpisana do rejestru zabytków,
b) pojęcie zabytku,
c) pojęcie rejestru zabytków i ewidencji zabytków,
d) usunięcie drzew lub krzewów jako zniszczenie zabytku.
5) Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu w pasie drogi publicznej.
6) Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową.
7) Obowiązek przesłania do uzgodnienia projektu zezwolenia.
8) Postępowanie w przedmiocie uzgodnienia projektu zezwolenia.
9) Wniosek o wydanie zezwolenia:
a) forma papierowa,
b) forma elektroniczna,
c) udostępnienie formularza wniosku.
10) Oględziny przed wydaniem zezwolenia.
11) Nasadzenia zastępcze albo przesadzenie drzewa lub krzewu.
12) Charakter zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
13) Treść zezwolenia.
14) Odszkodowanie za usunięcie drzew lub krzewów.
15) Brak obowiązku uzyskania zezwolenia :
a) krzewy rosnące w skupiskach i na określonych terenach,
b) drzewa ze względu na obwód (przepisy planowane),
c) drzewa lub krzewy na nieruchomościach osób fizycznych,
d) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolnego,
e) drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach,
f) drzewa lub krzewy owocowe,
g) drzewa lub krzewy na innych terenach.
16) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa :
a) treść zgłoszenia.
b) oględziny,
c) uzupełnienie zgłoszenia,
d) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
d) sprzeciw organu.
17) Opłata za usunięcie drzew lub krzewów.
18 ) Stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów.
19 ) Uiszczenie i przedawnienie opłaty.
20 ) Dyskusja.
21) Zakończenie.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, wykładowca, szkoleniowiec, praktyk, absolwent studiów na kierunku Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i europejskiego w Fundacji Prawo Europejskie oraz kierunku Gospodarka w Studium Prawa Europejskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako inspektor, kierownik wydziału prawnego urzędu miasta, prawnik oraz radca prawny w kancelarii radcy prawnego. Swoją wiedzę poszerzał, biorąc czynny udział w licznych seminariach i konferencjach naukowych. Autor publikacji naukowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content