Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wybrane postępowania podatkowe dla początkujących

Informacje

Start

18.03.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników samorządowych organów podatkowych, którzy rozpoczęli swoją pracę w urzędach gmin i urzędach miast. Przekazana wiedza zostanie nakierowana przede wszystkim dla kilka podstawowych postępowań jakie powinien znać i poprowadzić każdy pracownik służby podatkowej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie postępowania dowodowego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę zawodową na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program szkolenia

I. Czynności sprawdzające. Postępowanie w ramach czynności sprawdzających.
1) Cel czynności sprawdzających.
2) Korekta deklaracji, w tym korekta deklaracji z urzędu.
3) Wezwanie do złożenia wyjaśnień.
4) Żądanie przedstawienia dokumentów.
5) Odpowiednie stosowanie innych przepisów Ordynacji podatkowej, czyli jakie inne przepisy stosujemy do czynności sprawdzających.
II. Postępowanie przed organem I instancji.
1. Wszczęcie postępowania podatkowego.
1) Wszczęcie postępowania na wniosek.
2) Wszczęcie postępowania z urzędu.
3) Forma wniosku / podania / żądania.
4) Współudział stron w postępowaniu.
5) Prawo strony do rozszerzenia / zmiany zakresu żądania.
6) Wyłączenia organu / wyłączenia pracownika.
7) Postępowanie dowodowe, a w nim:
a) dokumenty urzędowe;
b) dokumenty prywatne;
c) fakty znane organowi z urzędu;
d) fakty powszechnie znane;
e) oględziny;
f) dowód: z przesłuchania strony; przesłuchania świadka, przesłuchania biegłego;
g) biegły w postępowaniu podatkowym.
8) Doręczanie korespondencji podatkowej, w tym: opiekun prawny, kurator pełnomocnik do spraw doręczeń.
9) Wezwania, postanowienia, protokoły i metryka sprawy podatkowej.
10) Zasada ostatniego słowa
11) Decyzja podatkowa, jej elementy składowe, podpis na decyzji.
12) Weryfikacja popełnionych błędów.
2. Postępowanie w ramach własnego uznania wniesionego odwołania.
1) Przesłanki do uznania odwołania.
2) Forma orzekania o uznaniu odwołania.
3) Odwołanie od nowo wydanej decyzji.
III. Nakładanie kar porządkowych.
1) Zakres podmiotowy.
2) Zakres przedmiotowy.
3) Pryncypia orzekania o wysokości kary.
4) Forma orzekania.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content