Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wybór ławników na nową kadencję. Zadania gminy, wzory dokumentów, procedura, praktyka.

Informacje

Start

26.04.2023 (śr.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień i przepisów dotyczących wyboru ławników w 2023r. W szczególności omówione zostaną podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników, nowe obowiązujące wzory dokumentów procedura wyborów i tryb głosowania w wyborach ławników.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 1. Wyciąg z ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 r. poz. 217).
 2. Wzór informacji rady gminy skierowanej do mieszkańców gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów.
 3. Wzór projektu uchwały rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 4. Wzór projektu uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.
 5. Wzór projektu uchwały rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2–5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 6. Wzór projektu uchwały rady gminy w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 7. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 9. Przykład opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego.
 10. Wzór uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych:

1)              regulamin;

2)              protokoły z głosowania;

3)              karta do głosowania.

 1. Wzór uchwały rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.
 2. Wzór uchwały rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
 3. Wzór protokołu z fizycznego zniszczenia zgłoszeń.
 4. Wzór listy osób zgłaszających kandydata.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej, sekretarze j.s.t., pracownicy biur rady oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację pracy rady gminy lub powiatu.

Program szkolenia

1. Stan prawny regulujący procedurę wyborów ławników w 2023 r.
2. Kto może kandydować na ławnika?
3. Kogo rada gminy nie może wybrać na ławnika?
4. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na ławników.
5. Procedura zgłaszania kandydatów na ławników.
6. Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
7. Kampania wyborcza, czyli informacja rady gminy o naborze na ławników.
8. Co to znaczy nieskazitelny charakter?
1) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
3) zasięgnięcie od Policji informacji o kandydatach na ławników.
9. Procedura wyborów i tryb głosowania w wyborach ławników.
10. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, sekretarz województwa łódzkiego, autor opracowań książkowych (m.in.):

 1. „Wybory ławników sądowych – procedura i przykłady dokumentów z komentarzem” 2019 r.
 2. „Uchwała w sprawie zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem”, MUNICIPIUM SA 2018.
 3. „Statut gminy z komentarzem” MUNICIPIUM SA 2018.
 4. „Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami” – ODDK Gdańsk 2008 r.
 5. „Działalność Uchwałodawcza Rady Gminy” – współautor, MUNICIPIUM SA, I (2005) i II (2007) oraz wielu publikacji prawniczych i samorządowych: na portalu samorządowym Wolters Kluwer, w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Gazecie Prawnej”, tygodniku „Wspólnota” oraz prasie regionalnej i lokalnej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content