Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Wpływ nowej definicji odpadów komunalnychna realizację poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia.

Informacje

Start

29.06.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na samorządy nakładane są pierwsze kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu. Obowiązek osiągania określonego poziomu recyklingu odpadów komunalnych nakładają na samorządy gminne przepisy unijne.

Poziom recyklingu z roku na rok jest coraz wyższy: w 2020 r. wynosił 20 proc., w 2022 r. – 25 proc., w 2023 r. – 35 proc., a w 2025 r. ma być to już 55 proc.

W związku z koniecznością osiągania coraz wyższych poziomów przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu rosną oczekiwania dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Podczas szkolenia omówiony zostanie wpływ nowej definicji odpadów komunalnych na osiąganie poziomów recyklingów i zaproponowane rozwiązania dotyczące tego zadania.

Adresaci szkolenia

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych, pracownicy spółek komunalnych – organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi, podmioty prowadzące działalność powiązaną z gospodarką odpadami komunalnymi, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami.

Program szkolenia

1) Wyjaśnienie definicji odpadowych:
• Odpady
• Odpady komunalne
• Posiadacz odpadów
• Wytwórca odpadów
• Recykling
• Odzysk
• Odpady palne/ odpady niepalne
• ponowne użycie
• przygotowanie do ponownego użycia
2) Jakie odpady z działalności gospodarczej będą odpadami komunalnymi?
3) Odpady z handlu i usług (np. gastronomii) jako odpady komunalne – skutki dla podmiotów oraz gmin i zakładów odbierających odpady
4) Jakich odpadów selektywnie zebranych nie możemy ująć w wyliczeniu poziomów recyklingu?
5) Które odpady wytworzone w wyniku segregacji mogą być uwzględnione w wyliczaniu poziomu
Recyklingu?
6) Kody odpadów z grupy 20 wyłączone z odpadów komunalnych
• Rodzaje odpadów nie będących odpadami komunalnymi
• Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów dla odpadów z grupy 20
• Sprawozdawczość inna niż komunalna
7) Kiedy odpady komunalne są wyłączone ze sprawozdawczości komunalnej
• Sprzątanie – wytwarzanie odpadów
• Odbieranie odpadów z PSZOK na jakich zasadach może być prowadzona
8) Warunki prowadzenia PSZOK lub stacji Przeładunkowej
9) Kontrola wytwórców odpadów komunalnych przekazujących odpady na podstawie umowy (co 2 lata)
10) Czy przygotowanie do ponownego użycia może poprawić poziomy
11) Zaliczanie przydomowych kompostowników do poziomów recyklingu.
12) Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Ekspert szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Piastowała także funkcję sekretarza grupy roboczej – gospodarka odpadami działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowisk. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Osoba weryfikująca wnioski w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej. Wieloletni doświadczony wykładowca.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content