Temat szkolenia

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacje

Start

08.03.2023 (śr.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wprawdzie ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku obowiązuje już od  15 lat, ale w ostatnim czasie pojawiły się nowe orzeczenia sądów administracyjnych określające zwłaszcza jej relacje do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wątpliwości budzi też wzajemna relacja przepisów ustawy o udostępnianiu i innych ustaw, statuujących wyłączenia jawności informacji (jak tajemnice prawnie chronione, np. tajemnica przedsiębiorstwa), czy konieczność i zasady animizacji danych gromadzonych przez władze publiczne.  Szkolenie obejmuje więc przepisy RODO i uodo w zakresie zasad ochrony danych osobowych objętych włączeniami z udostępniania, przepisy innych ustaw gwarantujące jawność danych o środowisku (np. BDO – baza danych o odpadach) oraz nowe obowiązki związane ze sposobem  zabezpieczenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji (publicznej i o środowisku).

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej zajmujący się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o środowisku: pracowników administracji publicznej ogólnej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody oraz marszałka województwa) oraz wyspecjalizowanej (wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Program szkolenia

1. Instytucja prawna dostępu do informacji o środowisku
• przepisy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego regulujące dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
• udostępnianie informacji o środowisku na tle przepisów odrębnych
• dostęp do akt postępowania administracyjnego a dostęp do informacji o środowisku
• „Informacja” a „dokument”
2. Podmioty posiadające prawo do informacji o środowisku. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji
• kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie,
• kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
3. Informacje podlegające udostępnieniu:
• informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych,
• informacje przeznaczone dla władz publicznych,
• zakres udostępnianych informacji,
• dostęp do informacji a dostęp do dokumentu.
• otwarte dane
4. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny:
• kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej
• forma wniosku (mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza)
• treść wniosku – minimalny zakres
• uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
• Wnioski uporczywe (czy w prawie ochrony środowiska można skorzystać z klauzuli nadużycia prawa do informacji?)udostępnienie informacji w sposób i formie określnej we wniosku (wyjaśnienie pojęć „sposób” i „forma”),
• termin udostępnienia informacji,
• informacja niebędąca w posiadaniu organu,
• informacja niebędąca informacją o środowisku.
5. Bezczynność władz publicznych w zakresie udostępnienia informacji o środowisku
• pojęcie bezczynności – kiedy organ nie jest bezczynny?
• środki prawne wzruszenia bezczynności
6. Udostępnianie informacji drogą elektroniczną:
• Publicznie Dostępny Wykaz Danych (PDWD) (zakres przedmiotowy, władze publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu, termin publikacji informacji o dokumentach, termin udostępnienia informacji z PDWD, udostępnianie elektronicznych baz danych, skutki bezczynności w zakresie prowadzenia PDWD)
7. Terminy udostępnienia informacji, sposób ich liczenia, skutki upływu
8. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:
• stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku ze zm.,
• sposób liczenia opłat (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
• Zaliczkowanie udostępnienia informacji o środowisku a dyscyplina finansów publicznych
• Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego
• Opłata skarbowa, opłata „za zgodność z oryginałem”
9. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie:
• test szkody, koncepcja ważenia interesów,
• przesłanki odmowy udostępnienia informacji uwzgledniające test szkody i ważenia interesów (art. 16 uuiś) z uwzględnieniem zmian wynikających z: wprowadzenia RODO i uodo oraz zmiany przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa
• przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na: fakt, że wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania, informacje są w trakcie opracowywania lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
• środki prawne przysługujące adresatowi decyzji odmownej
10. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku

Osoba prowadząca kurs

radca prawny praktykujący w obszarze prawa ochrony środowiska, pracownik naukowy wydziału prawa. Od 15 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego i procesu inwestycyjnego, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców ( w tym m.in. grupa PGE, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.), kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content