Temat szkolenia

Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu.

Informacje

Start

30.01.2023 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zaświadczenia, w tym z różnicami pomiędzy zaświadczeniem a decyzją deklaratoryjną, co powinno przełożyć się na umiejętność odróżnienia tych dwóch instytucji w praktyce, przedstawienie postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa w sprawach wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym. Omówienie nowej instytucji poświadczania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta  faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).

Adresaci szkolenia

Wszyscy pracownicy urzędów gmin (ew. powiatów, województw) z naciskiem na wydziały lub jednostki pracujące z zaświadczeniami – wydające je lub pracujący w oparciu o nie (np. wydział organizacyjny, sekretarz gminy, wydziały merytoryczne w prowadzonych przez nie postępowaniach administracyjnych).

Program szkolenia


 1. Pojęcie zaświadczenia

 2. Definicja

 3. Odróżnienie zaświadczenia od decyzji deklaratoryjnej

 4. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń

 5. Uwagi ogólne

 6. Zakres podmiotowy postępowania

 7. Sposób wszczęcia postępowania i wymagania formalne wniosku

 8. Legitymacja czynna i przesłanki wydania zaświadczenia

 9. Termin na wydanie zaświadczenia

 10. Szczególne postępowanie wyjaśniające

 11. Rodzaje rozstrzygnięć mogących zapaść w postępowaniu

 12. Środki zaskarżenia i weryfikacja rozstrzygnięć postępowania

 13. Bezczynność i przewlekłość w postępowaniu w sprawie wydania zaświadczenia, a skarga do sądu administracyjnego

 14. Ograniczenia w żądaniu zaświadczeń przez organy administracji publicznej

 15. Zmiany w k.p.a. dotyczące zaświadczeń – zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy (proponowany art. 122f k.p.a.)

 16. Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

 17. Omówienie istniejącej regulacji prawnej

 18. Przedstawienie argumentów przemawiających „za” wydawaniem zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3

 19. Przedstawienie argumentów przemawiających „przeciw” wydawaniu zaświadczenia w przypadku wskazanym w ust. 3

 20. Najnowsze orzecznictwo

 21. Numer dla zaświadczeń z instrukcji kancelaryjnej

 22. Opłata skarbowa od zaświadczenia

 23. Konkluzja

 24. Brak poświadczania przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

 25. Omówienie istniejącej uprzednio oraz obecnie regulacji prawnej i problemów związanych uprzednio z jej stosowaniem na przykładach

 26. Wskazanie i omówienie analogicznej regulacji

 27. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).

 28. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej

 29. Obowiązek odmowy dokonania czynności notarialnej

 30. Wyłączenia możliwości poświadczenia

 31. Stwierdzenie tożsamości

 32. Zakaz dokonywania czynności

 33. Dokonywanie czynności przez osoby niepełnosprawne

 34. Obowiązek złożenia podpisu na dokumentach

 35. Wymogi formalne poświadczenia

 36. Mini- kazusy

 37. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, były członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Od 2014 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Od 2016 r. radca prawny w urzędzie gminy. Trener jest autorem komentarza do w/w ustawy.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content