Temat szkolenia

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości po nowelizacjach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przegląd informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli  i aktualnego orzecznictwa

Informacje

Start

28.02.2023 (wt.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom węzłowych aspektów przygotowania i realizacji gminnych planów gospodarowania zasobem nieruchomości w oparciu o stanowisko i wytyczne Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wynikach kontroli przeprowadzonych w latach: 2020 – 2022, a w szczególności dotyczących zbywania lokali  (LBY.430.006.2020) i gospodarowania nieruchomościami w ramach zasobów publicznych (LSZ.430.004.2020).

Uczestnicy webinarium zostaną zapoznani również z nowymi regulacjami dotyczącymi planowania i gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości jakie wprowadziła ustawa  z dnia 8 lipca 2021r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1561).

W ramach webinarium zostaną przedstawione zagadnienia i czynności organów, z którymi  – zdaniem NIK – związane były nieprawidłowości dotyczące przygotowania i przeprowadzania działań związanych z ewidencjonowaniem zasobu nieruchomości gminnych i planowaniem czynności dotyczących zasobu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu zajmujących się gospodarowaniem zasobami, szczególnie pracowników rozpoczynających pracę lub chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat.

Program szkolenia

1. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości jako zadanie organu gospodarującego zasobem – czy i w jakim zakresie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta można nałożyć sankcje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego obowiązku?

2. Ewidencja nieruchomości zasobu oraz konieczność zapewnienia aktualności danych ewidencji oraz spójności danych z ewidencją księgową – przedstawienie i omówienie wniosków pokontrolnych NIK;

3. Analiza skutków ekonomicznych zbycia nieruchomości z zasobu – podstawa prawna obowiązku przeprowadzenia analizy, zakres i sposób udokumentowania wniosków i rekomendacji – podsumowanie i omówienie orzecznictwa oraz wniosków płynących z wystąpień pokontrolnych NIK;

4. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości:
a) Opracowanie i realizacja planu – obowiązek czy dowolność? Skutki braku przygotowania lub realizacji planu;

b) Wymagane elementy treści planu i ich znaczenie dla czynności podejmowanych w okresie planowania;

c) Zmiany planu w czasie jego obowiązywania – zasady i tryb przeprowadzania zmian oraz sposób informowania o ich dokonaniu.

4. Czy dane objęte planem wykorzystania zasobu mają być uwzględnione w wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym? Jakie jest znaczenie i ewentualne powiązania każdego z tych dokumentów?

5. Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w tworzeniu i realizacji gminnych planów wykorzystania zasobu nieruchomości – przedstawienie i omówienie stanowiska Najwyższej Izby Kontroli zawartego w dokumentach pokontrolnych.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content