Temat szkolenia

Gminna pomoc publiczna w 2023 r.

Informacje

Start

03.02.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Atutem tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne (na przykładach) omówienie zagadnień związanych z pomocą publiczną, stąd też jest ono adresowane do osób początkujących, jak i tych osób, które pragną uporządkować swoją wiedzę. Na przykładach zostanie omówione zagadnienie udzielania ulg w zapłacie podatków, udzielania pomocy de minimis. W materiałach szkoleniowych zostaną zawarte przykłady nieprawidłowości stwierdzane w praktyce kontrolnej. Wśród aktualności zostaną poruszone takie tematy, jak:

–  co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie, ulgami inwestycyjnymi, programami pomocowymi w zakresie pomocy de minimis i pomocy regionalnej?

– pomoc publiczna na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

– najnowsze wyjaśnienie RIO w Białystoku z dnia 7 lipca 2022 roku – w zakresie prawidłowości stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułów wydatków poniesionych na budowę budynków magazynowo gospodarczych (magazyn do składowania pasz).

– zmiana programu pomocowego dotyczącego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

– Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin,

– rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027,

– ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.,

– uchwały dotyczące pomocy de minimis w 2023 r.,

– uchwały dotyczące pomocy regionalnej w 2023 r.,

– czy ulga inwestycyjna to zawsze pomoc publiczna?,

– decyzje Komisji Europejskiej z 13 listopada 2020 r. i 16 grudnia 2020 r. w zakresie pomocy publicznej, skutki dla gmin tych decyzji,

– co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit?, w jaki sposób sprawdzić, ile pomocy de minimis wykorzystał wnioskujący o pomoc?,

– jakie dokumenty powinien wyegzekwować organ podatkowy od podatnika, ubiegającego się o pomoc covidową, o pomoc de minimis (np. ulgę w zapłacie) bądź ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie (np. zwolnienie z tytułu nabycia gruntów?) albo o ulgę inwestycyjną?,

– dzień udzielenia pomocy, w tym dzień udzielenia pomocy w przyjętych przez gminę w dobie pandemii w uchwalonych programach pomocowych (np. przy przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości, zwolnieniu z podatku od nieruchomości czy odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych), czyli inaczej mówiąc jak wykazywać w sprawozdaniu pomoc „covidową”?,

– czy podatkowe programy pomocowe dotychczas uchwalone mogą obowiązywać w 2023 r.?, czy należy w tym zakresie podjąć jakieś działania, a jeżeli tak, to jakie?,

– jakich dokumentów należy żądać od podatnika w przypadku jego wniosku o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych?,

– jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy de minimis?,

– jaki jest limit pomocy, w przypadku złożenia wniosku o ulgę w zapłacie podatku?,

– czy możemy udzielać ulg w zapłacie podatków, w tym w podatku rolnym, w ramach pomocy covidowej?,

– kiedy umorzenie zaległości w podatku rolnym nie stanowi pomocy de minimis?

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów zajmujących się pomocą publiczną jest zarówno do osób początkujących, jak i osób z doświadczeniem w tym temacie.

Program szkolenia

1. Wytyczne KE w sprawie regionalnej pomocy państwa, które obowiązują w latach 2022 – 2027 i które są być podstawą przyjęcia tzw. ogólnopolskiego programu pomocy dla gmin.
2. Nowe rozporządzenie w sprawie mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027.
3. Ogólnopolski program pomocy regionalnej dla gmin obowiązujący do 2027 r.
4. Nowelizacja rozporządzenia KE nr 651/2014 w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej.
5. Pomoc publiczna na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – uwaga nowe rozporządzenie.
6. Zmiany w zakresie intensywności pomocy publicznej, a także obszary wykluczone?
7. Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2014 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia podmiotów, którym przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych sytuacji ekologicznej na rzece Odrze (Dz. U. poz. 2020) – uwaga nowy rodzaj pomocy.
8. Czy w programie pomocy de minimis, podejmowanym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy podatkach i opłatach lokalnych, można wprowadzić zapis o wyłączeniu z programu podatników posiadających zaległości podatkowe? Inaczej mówiąc, czy dopuszczalne jest warunkowanie w uchwale, np. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis/pomoc regionalną?
9. Jak konstruować program pomocy de minimis w drodze uchwały organu stanowiącego, aby nie narazić się na zastrzeżenia organu nadzoru, jakich zapisów nie formułować w takiej uchwale? Czy dopuszczalne jest warunkowanie w uchwale, np. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis/pomoc regionalną?
10. Uchwały dotyczące pomocy de minimis w 2023 r.
11. Uchwały dotyczące pomocy covidowej w 2023 r.
12. Uchwały dotyczące pomocy regionalnej w 2023 r.
13. Czy „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” można stosować w gminach (np. do ulg podatkowych)?
14. Przesłanki i pojęcie pomocy publicznej. Przypadki, w których organ podatkowy zwolniony jest z badania przesłanek występowania pomocy de minimis. Jak badać zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową w UE i jak należy rozumieć rynek lokalny?
15. Linia orzecznicza TSUE w wybranych aspektach udzielania wsparcia; Zastosowanie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy publicznej w gminnej praktyce (kiedy, czy zamieszczać informacje o tym Komunikacie w decyzji?); Rodzaje działalności (usługi) pozbawione wpływu na wymianę handlową, a w konsekwencji udzielenie wsparcia, które nie stanowi pomocy de minimis (przykłady badania warunku wpływu na wymianę handlową).
16. System udostępniania danych o pomocy publicznej SUDOP – czym jest, kto może z niego korzystać i od kiedy?
17. Pomoc publiczna w rolnictwie:
– limit pomocy de minimis; sposób postępowania w przypadku wyczerpania limitu krajowego?,
– Aplikacja, w tym najczęstsze błędy
– w jaki sposób odzyskujemy hasło dostępu do aplikacji w przypadku braku odpowiedzi na reset hasła?, w jaki sposób „Superużytkownik” może zmienić swoje dane w aplikacji SRPP; czy można utworzyć dodatkowego użytkownika aplikacji SRPP?, kto może dokonywać korekt wprowadzonych i zatwierdzonych decyzji w aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej?, w jaki sposób zaraportować sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w przypadku gdy decyzja została wydana dla kilku osób?,
– programy pomocowe w rolnictwie,
– czym jest pomoc de minimis w rolnictwie,
– kiedy rolnik jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów unijnych?
– jakich dokumentów żądać od podatnika w przypadku udzielenia zwolnienia z tytułu zakupu gruntów, z tytułu ulgi inwestycyjnej?,
– kumulacja pomocy rolniczej i nierolniczej.
18. Co dalej z pomocą de minimis w rolnictwie? Równoległe obowiązywanie dwóch limitów de minims w rolnictwie. Czym jest limit sektorowy?
19. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę bądź zwolnienie z podatku rolnego w przypadku przekroczenia ogólnokrajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie – możliwe warianty w tym zakresie, Jak powinien wyglądać kompletny wniosek? Co zrobić z wnioskiem niekompletnym – ćwiczenia.
20. Jak prawidłowo uzasadnić odmowę udzielenia zwolnienia/ulgi w związku z wyczerpaniem limitu pomocy de minimis; jakie należy podać przepisy w podstawie prawnej decyzji?
21. Rozpoczęcie, zawieszenie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej a pomoc publiczna. Upadłość i likwidacja przedsiębiorcy.
22. Pomoc covidowa, w tym:
– czy beneficjent pomocy musi składać „oświadczenie o braku naruszeń ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii” o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19?,
– ulgi w zapłacie w związku z decyzją Komisji Europejskiej z 13 listopada 2020 r. – warunki udzielania ulg na podstawie Ordynacji podatkowej (dopuszczalne formy pomocy, przesłanki tej pomocy),
– decyzja Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2020 r. w zakresie pomocy publicznej, skutki dla gmin tej decyzji,
– programy pomocowe w podatku od nieruchomości,
– kumulacja pomocy udzielanej w ramach sekcji 3.1. i 3.9.,
– relacja pomocy covidowej z pomocą de minimis,
– formularz informacji dotyczący pomocy covidowej – na czym polega pomoc covidowa? Na czym polegają uproszczenia?, omówienie formularza,
– kolejne zmiany Tymczasowych ram Komisji Europejskiej i konsekwencje tych zmian w udzielaniu pomocy,
– czym są sekcje Tymczasowych ram, zasady kumulacji pomocy covidowej, pomoc covidowa a pomoc de minimis/de minimis w rolnictwie,
– wykazywanie pomocy covidowej w sprawozdawczości, kody sprawozdawcze, dzień udzielenia pomocy, sprawozdawanie pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych na podstawie uchwał rad gmin
23. Sprawozdawczość SHRIMP – najczęstsze błędy.
– Uwaga – Nowelizacja rozporządzenia sprawozdawczego,
– w jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpiło zmniejszenie wartości pomocy?,
– w jaki sposób skorygować sprawozdanie w przypadku, gdy nastąpił całkowity zwrot pomocy otrzymanej przez beneficjenta?,
– 7 – dniowy termin na przesłanie każdego przypadku pomocy,
– korekty w aplikacji SHRiMP,
– w jaki sposób można wydrukować przesłane sprawozdania?,
– czym jest „użytkownik pomocniczy” – SHRIMP,
24. Kiedy udzielone zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis a kiedy pomoc de minimis w rolnictwie na przykładzie spółdzielni rolników.
25. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych a pomoc publiczna.
26. Stopa bazowa (NOWA) i stopa dyskontowa.
27. Zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
28. Nowy formularz informacji w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (projekt).
29. Nowy formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis w rolnictwie (projekt).
30. Kumulacja limitów pomocy de minimis w transporcie, w rolnictwie i w podatku od nieruchomości, jak ustalać te limity?
31. Optymalizacja ściągania podatków – czy ją stosować w okresie epidemii?
32. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – ćwiczenia. Jakich dokumentów żądać w przypadku wniosku podatnika o umorzenie zaległości w podatku rolnym/od nieruchomości/od środków transportowych? Co w sytuacji gdy wartość ulgi pomocowej przekracza dopuszczalny limit? Uwaga! Zmiana dotychczasowej linii orzeczniczej.
33. Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli tylko część nieruchomości jest opodatkowana stawką maksymalną? Jak liczyć wartość pomocy w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej przedsiębiorców, małżonków?
34. Pomoc udzielana klubom sportowym, zakładom opieki zdrowotnej, instytucjom kultury, na prowadzenie cmentarza, na działalność sportową, a także pomoc udzielana spółdzielniom mieszkaniowym, parafiom, ochotniczym strażom pożarnym, zakładom pracy chronionej.
35. Spółka cywilna czy wspólnicy spółki cywilnej a pomoc publiczna; zaświadczenia w przypadku spółki cywilnej.
36. Procedura ubiegania się o pomoc, w tym:
– jak prawidłowo wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz formularz informacji o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis?,
– kiedy korygujemy zaświadczenia?,
– jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy de minimis (oświadczenia, zaświadczenia, sprawozdania); kiedy beneficjent dołącza sprawozdanie finansowe i za jaki okres?
– jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy covidowej?
37. Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej (SHRIMP i SRPP). Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
38. Jawność informacji o udzielonej pomocy. Obowiązki organu podatkowego – terminy i zasady.
39. Pomoc do kwoty 500.000 euro.
40. Orzecznictwo w zakresie pomocy publicznej.
41. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie pomocy publicznej w gminach. Przykłady nieprawidłowości.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content