Temat szkolenia

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem projektowanej zmiany ustawy OOŚ

Informacje

Start

25.01.2023 (śr.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem projektowanej nowelizacji ustawy OOŚ  z 9 maja 2022 r. służącej przyspieszeniu i uproszczeniu procesów inwestycyjnych

Na szkoleniu  zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem propozycji znowelizowanych przepisów, zakładających m.in. usprawnienie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przyspieszenie postępowania, zmianę właściwości organów oraz inne ułatwienia procesowe  dla inwestorów, w tym zwłaszcza inwestycji  drogowych i kolejowych, a także nowe sankcje dla przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia

Organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy  regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni), firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora.

Program szkolenia

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej relacja do „zezwoleń na inwestycje” (np. pozwolenia na budowę)
• pojęcie zamierzenia budowlanego i inwestycji strategicznych – planowana zmiana ustawy OOŚ
2. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:
• przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
• dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne – analiza orzecznictwa i stanowisk GDOŚ,
• przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
• przedsięwzięcia z II grupy,
• przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
• postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie,
3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• wniosek i wymagane załączniki,
• Organy właściwe do wydania DŚ
• badanie zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – planowana zmiana ustawy ooś
• raport OOŚ jako środek dowodowy
4. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
• opinie a uzgodnienia – różnice prawne,
• wyłączenie obowiązku współdziałania,
• terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
• uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
5. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
• pojęcie strony postępowania – zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – kryterium odległościowe, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny, skuteczność doręczeń na adresy wskazane w EGiB
• wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron
• udział organizacji ekologicznej – nowe uprawnienia procesowe po nowelizacji przepisów z 30.03.2021 r.
6. Postępowanie z udziałem społecznym:
• Podanie do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym
• udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
• obwieszczenie treści decyzji w BIP – termin, warunki i skutki prawne, Animizacja danych objętych tajemnicami ustawowo chronionymi.
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
• treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z „warunkami”
• etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
• administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DŚ,
• projektowane rozszerzenie zakresu administracyjnych kar pieniężnych na etap eksploatacji i użytkowania – projekt nowelizacji ustawy OOŚ
• „następcza” ooś a samowola budowlana,
• kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska na dalszym etapie procesu inwestycyjnego – wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zezwolenia na inwestycję – nowe uprawnienia stron z decyzji środowiskowej i organizacji ekologicznych

Osoba prowadząca kurs

radca prawny praktykujący w obszarze prawa ochrony środowiska, pracownik naukowy wydziału prawa. Od 15 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego i procesu inwestycyjnego, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców ( w tym m.in. grupa PGE, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.), kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content