Temat szkolenia

Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3. Zadania gmin oraz podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy, zadania podmiotów zatrudniających dziennego opiekuna oraz zadania dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek.

Informacje

Start

27.11.2023 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 to podmioty szczególne ze względu na adresatów którym dedykują swoje usługi (dzieci) i charakter prowadzonej działalności, a tym samym ze względu na specyfikę zatrudnianych w nich pracowników. Rodzic oddający swoje dziecko pod opiekę żłobka oczekuje wysokiego standardu realizacji usługi i to we wszystkich obszarach.

W dniu 4 października 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3,  którego przepisy wchodzą  w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 2023-11-04.

Głównym celem szkolenia jest:

  • zaznajomienie z wprowadzonymi przepisami prawa standardami opieki sprawowanej nad  dziećmi do lat 3,
  • poszerzenie kompetencji zawodowych dotyczących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w obszarze ustroju, dokumentacji i prawa pracy,
  • przygotowanie kadry do opracowania i  wdrożenia  planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektroniczne, w wersji edytowalnej – do wykorzystania w placówce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do:

  • urzędników gminnych realizujących zadania organów prowadzących samorządowe (publiczne) żłobki i kluby dziecięce, bądź zatrudniających dziennych opiekunów,
  • urzędników gminnych realizujących zadania związane z prowadzeniem rejestrów ewidencyjnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i nadzorowaniem ich działalności,
  • do podmiotów prywatnych (przedsiębiorców) prowadzących niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • do dyrektorów żłobków, osób kierujących pracą klubów dziecięcych, zatrudniających dziennych opiekunów.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie: samorządowe i prywatne żłobki, kluby dziecięce dzienni opiekunowie – ustrój, wymogi kadrowo- organizacyjne, wymogi sanitarno-lokalowe.
2. Katalog i przykłady niezbędnych gminnych dokumentów dot. funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
3. Katalog i przykłady niezbędnych dokumentów dot. funkcjonowania niepublicznych (prywatnych) instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
4. Katalog i przykłady niezbędnych dokumentów wewnętrznych dot. funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego.
5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy:
a) pojęcie pracodawcy i działającego w imieniu pracodawcy
b) pracownicy żłobka/klubu dziecięcego etatowe normy zatrudnienia oraz normy czasu pracy.
c) Opiekunka w żłobku/klubie dziecięcym
d) zatrudnianie pielęgniarki lub położnej
e) status i kwalifikacje dyrektora żłobka i osoby kierującej klubem dziecięcym samorządowym i nie samorządowym
f) czy dyrektor przedszkola może być równocześnie dyrektorem żłobka, bądź osobą kierującą klubem dziecięcym?
g) wynagradzanie pracowników żłobka/klubu dziecięcego.
6. Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej – czym są?
7. Rozporządzenie wykonawcze jako odpowiedź na ustandaryzowanie ram jakości opieki i edukacji obowiązujących w Polsce.
8. Standardy opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczące
1) pracy z dzieckiem;
2) bezpieczeństwa dzieci;
3) organizacji pracy, rozwoju i bezpieczeństwa odpowiednio personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym
lub dziennego opiekuna;
4) monitoringu i ewaluacji;
5) współpracy osób sprawujących opiekę z rodzicami
9. Podmioty i tryb wprowadzenia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego.
10. Przyjęcie planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego – obowiązkowe czy nie obowiązkowe?
11. Konsultacje projektu planu i jego zmiany z rodzicami dzieci, a w przypadku gdy w żłobku lub klubie dziecięcym została utworzona rada rodziców – z tą radą.
12. Aktualizacja opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego.
13. Przykład planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego.
14. Dyskusja i pytania

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. in. ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content