Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

SPRZEDAŻ KOŃCOWA - DYSTRYBUCJA WĘGLA PRZEZ GMINY I MIASTA W KLASYFIKACJI, KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2023

Informacje

Start

24.05.2023 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie sprzedaży końcowej paliwa stałego w świetle zmian ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, w tym w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Ustawa o rachunkowości pozwala na wybór metody ewidencji i wyceny węgla jako towaru, tj. zastosowanie ceny nabycia, zastosowanie ceny zakupu lub zastosowanie cen ewidencyjnych. Na szkoleniu omówiona zostanie każda z metod, w tym w zakresie rozliczeń w VAT i jej zastosowanie w zakresie sprzedaży końcowej.

Problem z podatkiem VAT polega na tym, że jeżeli gmina (lub miasto) podjęła decyzję, że zamierza kupić węgiel dla gospodarstw domowych i gmina podpisała umowę dot. zakupu np. jednego transportu kolejowego węgla, czyli minimum 1500 ton (a to wystarczy dla 1 tysiąca gospodarstw domowych), i jeśli za 1 tonę gmina zapłaci 1500 zł brutto, i jeśli gmina sprzeda węgiel za 2000 brutto, i jeśli wójt, burmistrz, prezydent oraz skarbnik w trakcie prac dot. przygotowania i wykonywania budżetu po centralizacji rozliczeń w VAT podjął decyzję o ujmowaniu w budżetach gmin dochodów i wydatków budżetowych w kwotach netto tj. pomniejszonych o podatek VAT, to gmina (lub miasto) na 1 tonie węgla ma zaniżoną sprzedaż i zakup węgla o kwotę 373,98 zł.

A przecież ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wyraźnie, tak jak ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości mówi o kwotach nominalnych brutto, a nie netto.

A zatem na jednym transporcie kolejowym w roku 2022 i jednym w roku 2023, który wystarczy dla 1 tysiąca gospodarstw domowych i pozwoli na zakup 2 razy po 1,5 tony węgla przez każde z gospodarstw domowych, gmina (lub miasto) ma poza budżetem 2 razy po 560.970,-zł, czyli w sumie aż 1 milion 121 tysięcy 940 złotych, o ile wykazuje dochody netto, a wydatków nie zawyża o podlegający odliczeniu podatek VAT naliczony do odliczenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dystrybucją węgla i rozliczaniem zadania.

Program szkolenia

1. Organizacja dystrybucji węgla przez gminy i miasta w roku 2023 oraz zmiany w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – sprzedaż końcowa w świetle nowego art. 14a.
2. Klasyfikacja budżetowa i sposób przygotowania planu finansowego dla procesów zakupu i sprzedaży węgla, w tym w zakresie sprzedaży końcowej – budżet i plan finansowy jednostki bezpośrednio realizującej zadanie zakupu i sprzedaży węgla z uwzględnieniem 60-dniowego ustawowego terminu płatności, uprawnienia wynikające z art. 28 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i ich zastosowanie w praktyce.
3. Zasady budżetowe i zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości i aktów wykonawczych – zasady wyceny należności i zobowiązań, dochodów i wydatków, towarów, przychodów i kosztów związanych z dystrybucją węgla.
4. Węgiel jako towar – możliwość wyboru zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla towarów i zakres zastosowania art. 17 ustęp 2 ustawy o rachunkowości do ewidencji węgla na składowisku.
5. Zasady prowadzenia ewidencji i wyceny węgla wg. cen rzeczywistych – możliwość wyboru ceny nabycia lub ceny zakupu oraz ich zastosowanie w praktyce, wyjaśnienie które z rozwiązań ma większe zastosowanie w praktyce.
6. Zasady rozchodu węgla i ustalania jego stanu jako towaru w przypadku, gdy cena zakupu jest różna od ceny nabycia – FIFO, LIFO, itp.
7. Zasady prowadzenia ewidencji i wyceny węgla wg. cen ewidencyjnych – możliwość wyboru ceny ewidencyjnej i wyjaśnienie dlaczego nie jest to rozwiązanie popularne w praktyce, zakres zastosowania konta 300 do rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych.
8. Zakup i sprzedaż węgla a obowiązujące ceny brutto przy zakupie i sprzedaży węgla oraz ich ujęcie w sprawozdaniu RB-27S i RB-28S – problematyka dot. paragrafu 453 używanego do rozliczania podatku VAT naliczony do odliczenia i nieprawidłowości związane z pomniejszaniem kasowo zrealizowanych wydatków o podatek VAT naliczony do odliczenia i wydatków dot. zobowiązania podatkowego (nadwyżki VAT należny nad naliczonym), jeśli dochody wykazywane są w kwotach netto.
9. Zakup węgla i jego ujęcie w jednostce budżetowej bezpośrednio realizującej zadanie – zakres zastosowania konta 300 do ujęcia faktur zakupowych i rozliczenia podatku VAT naliczony do odliczenia, zakres zastosowania konta 330 do ujęcia zakupu węgla jako towaru, wycena towarów, składniki zwiększające i zmniejszające cenę nabycia węgla oraz ich ujęcie na koncie 730, składnik ceny zakupu i rozliczenie składników zwiększających cenę zakupu na kontach zespołu „4”, ustalenie wartości zakupu węgla na koncie 730 wg. ceny nabycia i ceny zakupu, ustalenie stanu niesprzedanego węgla.
10. Umowy, faktury, wydatki oraz ich ujęcie sprawozdaniu RB-28S – umowy, rozrachunki z dostawcą węgla dokumentowane fakturami i dostawy niefakturowane jako zaangażowanie, zobowiązanie i wydatek na 31.12.2022 i odpowiednio w roku 2023.
11. Sposób rozliczenia sprzedaży na gruncie podatku akcyzowego oraz podatku VAT, wpływ sprzedaży węgla na tzw. prewspółczynnik VAT i warunki zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących online – zakres zastosowania art. 249 ustęp UoFP do planowania i rozliczania wydatków na VAT.
12. Sprzedaż węgla i jego ujęcie w jednostce bezpośrednio realizującej sprzedaż – fakturowanie sprzedaży węgla na gospodarstwa domowe, pobranie i rozliczenie kasowo zrealizowanych dochodów budżetu gminy, ustalenie przychodów ze sprzedaży węgla na koncie 730.
13. Należności początkowe i końcowe oraz prezentacja dochodów budżetowych w sprawozdaniu RB-27S.
14. Zasady sporządzania sprawozdania RB-N – zakaz pomniejszania należności o podatek VAT, ustalenia wartości nominalnej należności, układ przedmiotowy i podmiotowy sprawozdania.
15. Inwentaryzacja węgla i jej rozliczenie oraz ustalenie stanu i wartości nie sprzedanego węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
16. Zadania i przykłady liczbowe – schematy księgowań dla gmin i miast oraz jednostek bezpośrednio realizujących zadanie, w tym dla urzędów ze wspólnym rachunkiem organu i jednostki w przypadku wyboru jednej z trzech metod.
17. Odpowiedzialność wójta, burmistrza, prezydenta związana z kontrolą zarządczą i odpowiedzialność skarbnika dot. kontroli wstępnej – możliwe przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zakupem i sprzedażą węgla oraz rozliczeniem sprzedaży końcowej.
18. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content