Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE TYPU „RB” ZA ROK 2023

Informacje

Start

25.01.2024 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” za rok 2023 określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu MFFIPR z 17 grudnia 2020 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące w roku 2023 zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady rachunkowości i zasady budżetowe wpływające na rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) danych budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB”.

Adresaci szkolenia

Szkolenie online dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program szkolenia

1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce w roku 2023 oraz specyfika księgowości budżetowej w poszczególnych rodzajach jednostek sektora finansów publicznych.
2. Plany kasowe a plany memoriałowe na rok 2023 – sprawozdania typu „RB” w ujęciu kasowym i zasady dotyczące układu memoriałowego oraz ich powiązanie z notą budżetową i drukiem PFC oraz z drukiem PF-OSPR.
3. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych za IV kwartały i za rok 2023 – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych, wykaz terminów sprawozdawczych, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
4. Zasady prezentacji dochodów i wydatków budżetowych (aktywów pieniężnych) w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – zasada kasowa, podatek VAT, problemy w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, zwroty i refundacje wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, problem szczególny dot. środków pieniężnych w drodze.
5. Zasady prezentacji należności i zobowiązań budżetowych oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie a zobowiązanie.
6. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – konta zespołu „7” i zespołu „4”, konto 840 i konto 640 oraz ich związek z danymi prezentowanymi w sprawozdawczości sporządzanej w układzie memoriałowym.
7. GUS jako nowa jednostka bezpośrednio otrzymująca sprawozdanie roczne – problem wiarygodności sprawozdań wysyłanych do wiadomości GUS.
8. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania wybranych sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego: RB-27S, RB-27ZZ, RB-28S, RB-50, RB-30S, RB-34S, RB-NDS.
9. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania wybranych sprawozdań w zakresie budżetu państwa: RB-23, RB-27, RB-28, RB-28 PROGRAMY, RB-33, RB-35, RB-40.
10. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania wybranych sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich: RB-28UE, Rb-28UE KPO.
11. Specyfika sprawozdań w zakresie operacji finansowych – zasady wyceny aktywów i pasywów dla sprawozdań: RB-Z, RB-UZ, RB-N oraz RB-ZN.
12. Układ przedmiotowy i układ podmiotowy sprawozdań RB-Z i RB-N.
13. Należności oraz wybrane aktywa finansowe w Rb-N, należności wymagalnie i niewymagalne oraz dane dodatkowe – nowe regulacje dot. ujmowania należności z podatkiem VAT.
14. Zadania zlecone w sprawozdaniu o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych w Rb-ZN, dane części A i B sprawozdania.
15. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” – problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i jednostek samorządowych.
16. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content