Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Sporządzanie w BDO sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok.

Informacje

Start

25.01.2024 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W praktyczny sposób przedstawienie nowego zakresu wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zadań i obowiązków wynikających z prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów, w tym karty przekazania odpadów komunalnych, zmian w ewidencji odpadów, zbiorczego zestawienia o odpadach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie w szczególności skierowane do odbierających odpady komunalne, prowadzących PSZOK oraz  podmiotów prowadzących zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych

Program szkolenia

1. Przypomnienie najważniejszych zagadnień związanych z gospodarką odpadami oraz przygotowanie niezbędnych danych do wypełnienia sprawozdania o odpadach komunalnych.
• Zmieniona definicja odpadów komunalnych.
• Definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych i sposób postępowania z nimi;
• Pojęcie bioodpadów i gospodarowania odpadami.
• Odzysk a przygotowanie do ponownego użycia i recykling.
• Magazynowanie opadów, okresy magazynowania.
• Jakie dane należy przygotować do wypełnienia sprawozdań. Znaczenie ewidencji odpadów podczas wypełniania sprawozdania w przypadku odbioru/zbierania odpadów, które po części mogą być ulegające lub nieulegające biodegradacji
• Ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy.
• Jakie dane prowadzący Instalację Komunalną powinni przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne, by móc zgodnie z przepisami prawa wypełnić sprawozdanie.
• Zapisy w umowach z podmiotami, którym przekazujemy odpady do zagospodarowania umożliwiające pozyskanie niezbędnych danych do rzetelnego wypełnienia sprawozdania.
• Pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych (191212 – podział na 2 frakcje, do 80 mm i powyżej 80 mm- jak pozyskać dane).

2. Sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok.
• Podmioty obowiązane do składania sprawozdań, termin złożenia sprawozdania.
• Uprawnienia użytkownika głównego i podrzędnego, kto może wypełnić, a kto złożyć sprawozdanie.
• Składanie sprawozdania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa.
• Jaki typ sprawozdania wybrać, jakie odpady (na podstawie której umowy) i w których działach należy uwzględnić w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady.
• Sprawozdania zerowe w BDO – kto powinien je złożyć, czy zawsze należy je złożyć w przypadku podmiotów prowadzących zbieranie odpadów komunalnych innych niż PSZOK- tzw. punkty skupu, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Zakres sprawozdania składanego przez podmiot odbierający odpady, prowadzącego PSZOK oraz inne podmioty zbierające odpady komunalne (art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – zmiany w sprawozdaniu wynikające z obowiązujących od 1.01.2022 roku zapisów znowelizowanej ustawy.
• Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane np. ze zmieszanych odpadów komunalnych.
• Odpady magazynowane.
• Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (czy to jest nazwa miejsca prowadzenia działalności), jaką podać nazwę instalacji w przypadku przekazania odpadów poza granice RP.
• Przekazanie odpadów osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami.
• Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazane do termicznego przekształcania-jakie informacje wykazujemy.
• W jaki sposób dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarte były lub rozwiązane umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
3. Obliczanie wymaganych poziomów za 2023r.
• Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 3 sierpnia 2021 roku w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykłady obliczania).
• Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
• Obliczanie poziomu składowania (po raz pierwszy poziom będzie liczony przez podmioty odbierające odpady na podstawie indywidualnych umów).
4. Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO
• Potwierdzenie złożenia sprawozdań w terminie – UPO.
• Jak wykonać korektę sprawozdania – sposób komunikacji z urzędem, problemy.
• Złożenie sprawozdania w przypadku awarii systemu BDO – jak postępować.
• Metodyka obliczania wysokości kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów.
• Sankcje karne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Osoba prowadząca kurs

Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content