Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Spółki komunalne - kontrola i nadzór właścicielski samorządów, zasady funkcjonowania oraz najnowsze zmiany KSH

Informacje

Start

12.05.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Spółki komunalne (spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego) posiadają osobowość prawną i samodzielność ekonomiczną. Działają w formie spółek prawa handlowego (np. spółki z o.o. lub spółki akcyjnej) i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, w związku z tym nie obejmuje ich reżim jawności i przejrzystości finansów wynikający z ustawy o finansach publicznych.
Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego należy do najtrudniejszych ale i najważniejszych zagadnień kontrolnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że spółki tworzone są w celu zaspakajania kluczowych potrzeb społeczności lokalnych i mają zasadnicze znaczenie w realizacji zadań samorządu. Zgodnie z przepisami prawa władze samorządowe mogą realizować zadania publiczne poprzez spółki prawa handlowego, które wyposażone w majątek publiczny, stają się narzędziem mającym dostarczać usługi użyteczności publicznej

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca jst: wójt, burmistrz, prezydent, starosta, skarbnik, radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego, audytorzy, kontrolerzy, osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach, członkowie rad nadzorczych.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie – kontrola i nadzór, co to oznacza?
1. Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:
a) rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwa,
b) dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnej,
c) procedury tworzenia spółki, kompetencje organu wykonawczego / organu stanowiącego
II. Organizacja i wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
1. Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje, możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
2. Zarzuty NIK wobec samorządów z zakresu wadliwości wykonywania nadzoru właścicielskiego przez samorządy (m.in. kontrole z 2021 r., 2022 r.)
3. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy – podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący.
4. Uprawnienia radnych do kontrolowania spółki oraz komisji rewizyjnej rady lub sejmiku.
5. Wykonywanie uprawień kontrolnych przez wspólnika tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
6. Rady nadzorcze – uprawienia do zasiadania, nowe uprawnienia rad nadzorczych, sankcje karne m.in. dla zarządu i pracowników za brak udostępnienia informacji i danych, sposób wykonywania kontroli, organizacja pracy rady nadzorczej po zmianach ksh.
III. Wynagrodzenia w spółce komunalnej jako instrument nadzoru
1. Zasady kształtowania wynagrodzeń organów spółki
2. Wynagrodzenie dodatkowe dla zarządu
IV. Inne zmiany ksh wynikające z ostatniej nowelizacji

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, specjalizuje się w obsłudze podmiotów sektora samorządowego, w szczególności gmin i spółek komunalnych, prowadzi szkolenia z zakresu prawnych regulacji w sektorze komunalnym. Autor publikacji dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania spółek samorządowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content