Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Rządowy Program Maluch+ na lata 2023-2026 – aplikowanie, zakładanie i prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych w kontekście możliwości aplikowania o środki programu

Informacje

Start

13.02.2023 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W związku  z ogłoszeniem  przez Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej  ,na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” zapraszamy na szkolenie dotyczące form opieki nad dziećmi do lat 3,  w zakresie aplikowania  o środki finansowe z programu – w kontekście   uwarunkowań prawnych- w tym  wymogów  sanitarno-lokalowych oraz w zakresie kwalifikacji  pracowników zatrudnianych w takich formach.

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą:

– możliwości aplikowania o środki na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych, na zatrudnianie dziennego opiekuna,

– zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych kompetencji niezbędnych do realizacji zadania ustawowego, zarówno w gminach, jak i w podmiotach prywatnych

– zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami

Adresaci szkolenia

Wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów polityki społecznej,  edukacji, oświaty; pracownicy urzędów miast/gmin odpowiedzialni za zadanie, pracownicy referatów pozyskiwania  funduszy zewnętrznych, pracownicy CUW-ów , osoby inne niż samorząd prowadzące bądź zamierzające zakładać żłobki, kluby dziecięce lub zamierzające zatrudnić dziennych opiekunów – przy wykorzystaniu  środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” ,dyrektorzy żłobków, klubów dziecięcych (malucha), opiekunowie dzienni, osoby prowadzące placówki opieki nad dziećmi do lat 3.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – uwarunkowania formalno-prawne:
2. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2.1 Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- formy opieki i ich sposób organizacji, podmioty prowadzące.
2.2.Formy Opieki na dziećmi do lat 3 :
a) żłobek
b) klub dziecięcy;
c) dzienny opiekun
d) niania
3. Organizacja żłobka i klubu dziecięcego
4.. Zadania żłobka i klubu dziecięcego – zapewnienie opieki zbliżonej do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
5. Warunki lokalowo-sanitarne jakie powinien spełnić żłobek lub klub dziecięcy,
6. Kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczące żłobka, klubu dziecięcego.
7.Dokumentacja niezbędna do założenia żłobka i klubu dziecięcego, w tym uchwały rady gminy, statut i regulamin organizacyjny.
8. Wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie instytucji z rejestru za pośrednictwem portalu Empatia. Przykłady stosownych uchwał rady gminy.
9. Tworzenie zespołów żłobków i klubów dziecięcych, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna żłobków, klubów dziecięcych ich zespołów.
10. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego, personel, w tym personel zajmujący się dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki – kwalifikacje, wymagania, skład, rekrutacja i zatrudnienie.
11. Zatrudnienie dziennego opiekuna i praca jako dzienny opiekun.
11..1. Zadania dziennego opiekuna – zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
11. 2. Warunki jakie powinien spełnić lokal, w którym sprawowana jest opieka.
11.3. Wpis do wykazu dziennych opiekunów, zmiana danych, wykreślenie z wykazu za pośrednictwem portalu Empatia.
12. Dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „maluch+” 2022-2029
12.1. Adresaci programu – jst oraz inne podmioty.
12.2. Przeznaczenie dofinansowania.
12.3. Finansowanie- wysokość dofinansowania na tworzenie miejsc.
12.4. Finansowanie- wysokość dofinansowania na utrzymanie miejsc.
12..4. Zasady składania wniosków – wymagania formalne.
12.5. Zasady oceny wniosków.
12.6. Warunki otrzymania i wykorzystania dofinansowania.
12.7. Zadania podmiotów uczestniczących w realizacji Programu.
13. Zasady podziału środków na gminy w Programie MALUCH+
14. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, zwanego dalej „Programem”.
15. Omówienie dokumentów i trybu aplikowania o środki.
16. Nadzór gminy nad żłobkiem lub klubem dziecięcym, dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki – przykłady stosownych uchwał rady gminy.
17. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

prawnik, współpracownik  kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki  nad dziećmi do lat 3 oraz  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content