Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

ROZRACHUNKI Z KONTRAHENTAMI W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2023

Informacje

Start

06.07.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie księgowania i wykazywania stanu rozrachunków w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych na dany moment sprawozdawczy roku 2023. Na szkoleniu omówione zostaną przepisy ustawy o finansach publicznych i jej akty wykonawcze, przepisy ustawy o rachunkowości, a także stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami (Dz.Urz.MF z 7 sierpnia 2019 poz. 83) określające zasady księgowania i prezentacji rozrachunków. Omówione zostaną również problemy związane z rozrachunkami w zakresie zadań własnych i zleconych z podatkiem VAT, a szczególnie interpretacje, z których wynika iż należności miałyby być prezentowane w kwotach netto, a zobowiązania w kwotach brutto lub bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, a także kompensaty, zwroty i refundacje wraz z ich ujęciem w sprawozdaniach typu „RB” i w sprawozdawczości finansowej

Adresaci szkolenia

Szkolenie online dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, dysponentów państwowych funduszy celowych.

Program szkolenia

1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej a podział ksiąg rachunkowych na księgi organu finansowego, księgi organu podatkowego oraz księgi jednostek wykonujących budżet i ich wzajemne powiązania w roku 2023 – rozrachunki w księgach organu budżetowego (finansowego, w księgach organu podatkowego, w księgach jednostki wykonującej budżet.
2. Rozrachunki w ustawie o finansach publicznych – należności cywilnoprawne a należności publicznoprawne niepodatkowe i podatkowe, zaangażowanie i jego związek z zobowiązaniami, zobowiązania zwykłe a zobowiązania warunkowe.
3. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami i jego zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
4. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych (moment początkowy).
5. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień bilansowy (moment końcowy).
6. Rozrachunki w walucie polskiej i w walucie obcej.
7. Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług – otrzymanie i przekazanie przedpłaty w jednostce budżetowej.
8. Zmniejszenie ceny (rabaty) – rabaty transakcyjne, rabaty potransakcyjne, prerabaty, skonto.
9. Odsetki – zasady naliczania odsetek z tytułu transakcji zakupu-sprzedaży.
10. Kary umowne.
11. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień rozliczenia (uregulowania) należności/zobowiązań – rozliczenie środkami pieniężnymi, rozliczenie w dobrach lub usługach, rozliczenie w drodze kompensaty.
12. Kompensaty, zwroty, refundacje w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych a przepisy Kodeksu cywilnego.
13. Rozrachunki z kontrahentami a podatek VAT w jednostkach budżetowych w świetle sprzecznych z ustawą o rachunkowości pism i stanowisk MF, KR RIO i RIO.
14. Rozrachunki z kontrahentami dot. zadań zleconych – problemy księgowania należności z zadań zleconych jako zobowiązań wobec budżetu państwa.
15. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i problem z aktualizacją należności dot. zadań zleconych.
16. Zobowiązanie a zaangażowanie i błędy dotyczące wewnętrznego bilansowania sprawozdania o wydatkach.
17. Typowe nieprawidłowości w zakresie prezentacji danych o rozrachunkach z kontrahentami występujące w sprawozdaniach: RB27/27S, RB27ZZ, RB28/28S, RB28PROGRAMY/WPR, RB28UE/WPR/KPO, RB-Z, RB-Z. RB-ZN – obroty i salda a kwoty nominalne, kwoty wymaganej/wymagającej zapłaty (brutto) i ich prawidłowe ujęcie w sprawozdawczości budżetowej za pierwsze półrocze roku 2023.
18. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content