Temat szkolenia

Regulamin pracy w praktyce po nowelizacji kodeksu pracy. Aktualizacja regulaminów pracy. Praca na dokumentach.

Informacje

Start

02.06.2023 (pt.), 08:30

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty tworzenia i stosowania regulaminu pracy przez pracodawców, z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu pracy. Podczas szkolenia na konkretnych dokumentach omówione zostaną wzory regulaminów, liczne przykłady konkretnych postanowień.

Adresaci szkolenia

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, kierownicy wydziałów organizacyjnych, pracownicy kadr, audytorzy wewnętrzni, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Regulamin pracy – ustawa o pracownikach samorządowych a kodeks pracy
2. Uzgadnianie treści regulaminu
3. Wejście w życie regulaminu
4. Co zawiera regulamin pracy, jak to zapisać :
a) Postanowienia ogólne
b) Definicje ustawowe
c) Obowiązki pracodawcy – stopień szczegółowości
d) Prawa i obowiązki pracownika/zakazy/nakazy
e) Czas pracy, ewidencja czasu pracy, godziny pracy, rozkłady czasu pracy, praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, doba pracownicza, dyżury, okresy odpoczynku, praca w soboty
f) Organizacja pracy, wyjścia służbowe, wyjścia prywatne.
g) Miejsce pracy, polityka kluczy i czystego biurka
h) Urlopy, zwolnienia od pracy, usprawiedliwianie nieobecności, spóźnienia
i) Bezpieczeństwo i higiena pracy
j) Monitoring wizyjny i inne formy monitoringu
k) Ochrona pracy kobiet i uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem
l) Wypłata wynagrodzenia
m) Odpowiedzialność porządkowa pracownika
n) Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji, zapisy antymobbingowe
o) Kontrola trzeźwości.
p) Postanowienia końcowe
5. Omówienie istotnych zmian we wprowadzonej nowelizacji kodeksu pracy.
6. Nowelizacja kodeksu pracy a przystosowanie regulaminu pracy do zmian:
a) Uzupełnienie regulaminu pracy w zakresie uprawnień pracownika do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie,
b) Uzupełnienie regulaminu pracy w zakresie uprawnień pracownika do składania wniosków o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy
c) Uzupełnienie regulaminu pracy w zakresie uprawnień pracownika co do prawa do szkoleń
d) Uzupełnienie regulaminu pracy w zakresie uprawnień pracownika do przerw w pracy
e) Uzupełnienie regulaminu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy co do zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
g) Uzupełnienie regulaminu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy zapewnienia elastycznej pracy dla rodziców dzieci które nie ukończyły 8 roku życia
i) Uzupełnienie regulaminu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy co do urlopu opiekuńczego
7. Jak wprowadzić kontrolę trzeźwości – przykład regulaminu trzeźwości. Kwestia badania trzeźwości w Regulaminie Pracy.
8. Realizacja obowiązku z art. 29 kodeksu pracy, zmiany w treści informacji o warunkach pracy.
9. Dyskusja.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content