Temat szkolenia

Realizacja zadań w aplikacji LDU (Laptop Dla Ucznia) w sytuacji upoważnienia przez organ prowadzący dyrektorów lub pracowników szkół podstawowych do takich czynności. Aspekty praktyczne.

Informacje

Start

16.10.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego  pojawiło się sporo nowych zadań, które  stawiają  przed organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół, podstawowych obowiązek ich realizacji. Jednym z takich zadań jest  program laptop dla ucznia.

 W wielu szkołach i samorządach przekazywanie laptopów rodzicom czwartoklasistów mamy już prawie za sobą. Natomiast pozostał  o szereg działań  związanych z wprowadzaniem danych do systemu informatycznego  przygotowanego przez Ministerstwo  Cyfryzacji – czyli do aplikacji LDU (LAPTOP DLA UCZNIA).

I tu rodzi się wiele wątpliwości pytań.  Kto  napełnia  bazę danych portalu LDU? Czy MC,  czy organ prowadzący? Czy też konkretna szkoła podstawowa? Kto za co w tym zakresie odpowiada? Czy gmin/powiat może przekazać wykonywanie niektórych zadań w aplikacji LDU dyrektorowi, bądź pracownikowi szkoły? A jeśli tak, to jak to zrobić? Itp.

Szkolenie zostanie przeprowadzone metodą warsztatową – a więc na przykładzie działań  związanych z realizacją zadania – czyli  udzielaniem  upoważnień i pełnomocnictw, logowaniem do systemu  i zarządzanie kontami aplikacyjnymi, przekazanie laptopów przez NASK , przekazanie laptopów uczestnikom programu, wprowadzanie danych o laptopach, , przekazanie laptopów do szkoły, wprowadzanie danych dot. użyczenia laptopa, przekazanie informacji o niedoborze laptopów, przekazanie informacji o nadmiarze laptopów, zwrot użyczonego laptopa, wymiana uszkodzonego laptopa, itd.

Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom szkół upoważnionych  praktycznych umiejętności w zakresie wprowadzania danych do Systemu aplikacji LDU (LAPTOP DLA UCZNIA)

a także , omówienie w aspekcie praktycznym procesu realizacji wymienionych  zadań przez instytucje i osoby  odpowiedzialne. Ponadto podczas  szkolenia zostaną omówione  wzory niezbędnych dokumentów (wzoru  upoważnień i pełnomocnictw umowy użyczenia, umowy przekazania na własność, zarządzeń, wniosków,  pism, itp.).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do dyrektorów oraz pracowników tych szkół podstawowych, którym  organ prowadzący powierzył   w trybie upoważnienia – wprowadzanie i  odpowiednią aktualizację  danych w systemie; LAPTOP DLA UCZNIA (LDU)  oraz do urzędników urzędów gmin, starostw powiatowych (wydziały oświaty, edukacji) ,  urzędników  jednostek obsługi wspólnej (cuw, itp.),  którzy  w imieniu organu prowadzącego szkołę będą realizować w/w zadania.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie uwarunkowania formalne
1. Zasady i tryb przyznawania laptopów uczniom
• uprawnieni do otrzymania laptopów,
• uczeń klasy objętej wsparciem, który otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowych.
• pełnomocnictwa i upoważnienia dla dyrektorów szkól i pracowników
• władztwo rodziców opiekunów prawnych do podpisywania umów
• zakaz podejmowania czynności rozporządzających laptopem.
• czy konieczne księgowanie i inwentaryzowanie laptopów
2. Odbiór laptopów w miejscach lokalizacji (szkołach) – Jakie czynności podjąć w szkole?
3. Dyrektor szkoły działający w imieniu organu prowadzącego – czy to możliwe?
4. Katalog niezbędnych dokumentów do przygotowania w formacie pdf, txt, .csv, .xls lub .xlsx – które następnie wprowadzamy do LDU.
5. Etap 1, który mamy za sobą:
• Zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły podstawowej – szczególne przypadki
• Przekazanie laptopów przez NASK do OPS
• Przekazanie laptopów do szkół
• Pełnomocnictwa i upoważnienia
• Przekazanie laptopów rodzicom uczniów
• umowy przekazania na własność,
• umowy użyczenia,
• protokoły przekazania laptopa.
6. Etap 2 Procedury działań w sytuacji:
• za małej lub za dużej liczby otrzymanych laptopów,
• w przypadku złożenia przez rodzica odmowy przyjęcia laptopa,
• w sytuacji zmiany przez ucznia klasy lub szkoły.
7. Praca w systemie LDU
a) PORTAL LDU – zasady wprowadzania danych- jst lub dyrektor szkoły, lub pracownik szkoły
b) Praca w LDU – zarządzanie kontami aplikacyjnymi
c) Wprowadzanie danych dotyczących;
– przekazania laptopów przez NASK do OPS ,
– przekazanie laptopów uczestnikom programu,
– wprowadzanie danych o laptopach, ,
– przekazanie laptopów do szkoły,
– wprowadzanie danych dot. użyczenia laptopa,
– przekazywanie informacji o niedoborze laptopów,
– przekazywanie informacji o nadmiarze laptopów,
– przekazywanie informacji dot. zwrotu użyczonego laptopa,
– przekazywanie informacji dot. wymiany uszkodzonego laptopa,
– przekazywanie informacji dot. relokacji laptopa do innego OPS
8. Jak usystematyzować działania w szkole i w JST – doświadczenia
9. Odpowiedzialność dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego – jst
10. Pytania i odpowiedzi

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych m.in. w systemie INFOR. Autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. in. ORE, Związek Gmin, Związek Miast).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content