Temat szkolenia

PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2023 W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH – TYPOWE BŁĘDY W KSIĘGOWANIU I ROZLICZANIU ZADAŃ ZLECONYCH POWODUJĄCE NIERZETELNOŚĆ WYNIKU FINANSOWEGO I WYNIKU WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023

Informacje

Start

22.11.2023 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa oraz zadań zleconych finansowanych z środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i z środków Funduszu Pomocy Ukrainie, zarówno po stronie wydatkowej jak i dochodowej. Omówione zostaną zasady ustalania wyniku finansowego i zasady ustalania wyniku wykonania budżetu w zakresie zadań zleconych, w tym typowe nieprawidłowości związane z błędnym księgowaniem zadań zleconych powodujących nierzetelność zarówno wyniku finansowego jak i wyniku wykonania budżetu.
Takie typowe nieprawidłowości wynikają z błędnych zaleceń np. RIO Kraków, które ignoruje obowiązujące zasady rachunkowości a nawet oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów dot. zasad księgowania zadań kleconych na przykładzie funduszu alimentacyjnego dostępny na stronach MF od 2011 roku.
Na szkoleniu omówiona zostanie również problematyka rozliczania zadań zleconych opodatkowanych podatkiem VAT dot. m.in. sprawozdania RB-27ZZ, w którym udział BP pomniejszany jest o podatek VAT i sprawozdania RB-ZN, w którym należy prezentować należności bez ich pomniejszenia o podatek VAT.
Ponadto omówione zostaną zmiany na rok 2023 wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2023 pozycja 193) i zmiany w obsłudze sprawozdań w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ w zakresie agregacji danych sprawozdania RB-27ZZ i RB-50 za rok 2023.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do skarbników, głównych księgowych i księgowych Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Urzędów Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Ośrodków Pomocy Społecznej, Zarządów Nieruchomości Skarbu Państwa, SCUW oraz Urzędów Wojewódzkich zlecających i rozliczających JST z zadań zleconych.

Program szkolenia

1. Zadania własne a zadania zlecone – zasady ustalania w jednostkach samorządu terytorialnego planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym dochodów budżetu w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.
2. Zasady finansowania zadań zleconych – dotacje z budżetu państwa a zasady finansowania zadań zleconych z środków BGK i utworzonego w banku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Funduszu Pomocy Ukrainie.
3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2023 w jednostkach bezpośrednio realizujących zadania zlecone (np. OPS, Zarząd Nieruchomości SP) oraz w urzędach gmin i miast, w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich i w organie finansowym (budżetowym).
4. Cel i charakterystyka zmian rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2023 pozycja 193) – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych, nowe druki sprawozdawcze, wykaz terminów sprawozdawczych, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych oraz zmiany dotyczące jednostek nie realizujących i realizujących bezpośrednio zadania zlecone w zakresie sprawozdania RB-27ZZ i RB-50.
5. Zmiany w obsłudze sprawozdań w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ na rok 2023, systemowe rozdzielenie zadań własnych od zadań zleconych w zakresie planu i wykonania oraz aktualne stanowisko Ministerstwa Finansów dot. księgowości zadań zleconych – typowe błędy popełniane przy ewidencji zadań zleconych w zakresie księgowania należności jako zobowiązań ujmowanych w części należnej budżetowi państwa 221/225 z pominięciem konta 720 oraz ich negatywny wpływ na wynik finansowy i wynik wykonania budżetu za rok 2022.
6. Ewidencja księgowa dotacji z BP, środków z funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadania zleconego oraz ich zaliczenie do przychodów urzędu zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku paragrafem 9 rozporządzenia MRiF ws. rachunkowości i planów kont – kiedy konto 720 lub 760 a kiedy 840, związek rozliczenia kosztów obsługi na zakup amortyzowanych środków trwałych z kontem 840.
7. Wydatki i koszty zadań zleconych – typowe błędy popełniane przy ewidencji zadań zleconych dot. księgowania świadczeń pod listą wypłat z pominięciem kosztów przyszłych okresów, zakres zastosowania konta 409 (410) i konta 640, wyjaśnienie jakie zobowiązania i koszty ujmuje się na koncie 640 oraz jaki mają one związek z zaangażowaniem ujmowanym na 998 i 999.
8. Zasady ewidencji księgowej udziałów JST w dochodach BP – ewidencja należności realizowanych na rzecz BP w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie, a zasady księgowania zobowiązań wobec BP w organie finansowym (konto 224) i ich wpływ na prawidłową wycenę zobowiązań wobec BP w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i art. 255 UoFP.
9. Problem szczególny dot. rozliczania udziału BP w zadaniach zleconych opodatkowanych podatkiem VAT – czy udział JST i udział BP liczy się od kwot netto czy brutto po zmianach w sprawozdawczości budżetowej i po zmianach w obsłudze sprawozdań w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@ z uwzględnieniem aktualnego stanowiska Ministerstwa Finansów dot. księgowości zadań zleconych?
10. Sprawozdawczość budżetowa zadań zleconych za rok 2023 oraz ujęcie należnych dochodów na część stanowiącą dochody budżetu państwa i część stanowiącą dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w jednostkowym i łącznym sprawozdaniu RB-27ZZ i RB-50 oraz w sprawozdaniu RB-27S i RB-28S.
11. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za rok 2023 – zasady sporządzania sprawozdania z zadań zleconych RB-ZN – instrukcja i przykłady praktyczne oraz zakaz pomniejszania należności z zadań zleconych o podatek VAT.
12. Prawidłowe wykazanie zadań zleconych w sprawozdaniu finansowym jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie oraz jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023.
13. Przykłady błędnych księgowań zadań zleconych i pokazanie wpływu błędnych księgowań na wynik finansowy i wynik wykonania budżetu za rok 2023 – czy i kiedy księgi rachunkowe jednostki realizującej bezpośrednio zadania zlecone oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą być uznane za nierzetelne?
14. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content