Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

PRZYGOTOWANIE DO ZAMKNIĘCIA ROKU 2023 W KOMENDACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Informacje

Start

07.12.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zamknięcia roku 2023 w komendach Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad prowadzenia gospodarki budżetowej, zasad wykonywania zadań własnych i zleconych, zasad rachunkowości budżetowej, zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek budżetowych Państwowej Straży Pożarnej oraz środków FWPSP. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze księgowania w zakresie zadań własnych i zadań zleconych realizowanych przez KPPSP z podziałem na część należną BP i część należną JST, zasady księgowania środków FWPSP, FPCovid-19, FP w tym zakupy sprzętu specjalistycznego oraz przedstawione zostanie powiązanie danych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych za rok 2023.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla Komendy Głównej PSP, Komend Wojewódzkich PSP, Komend Powiatowych PSP oraz szkół PSP.

Program szkolenia

1. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w komendach PSP w 2023 roku – wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy oraz standardy ESA 2010.
2. Inwentaryzacja za rok 2023 – spis, potwierdzenie, weryfikacja oraz stanowisko Ministerstwa Finansów dot. inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji.
3. Specyfika rachunkowości i sprawozdawczości jednostek państwowych i jednostek samorządowych – podobieństwa i różnice, w tym problem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych i środków funduszy nie mającego statusu państwowego funduszu celowego zarządzanych przez BGK, np. KFD, RFRD, FPCovid-19 i Funduszu Pomocy, itp. – odmienność zasad obowiązujących w KGPSP i KWPSP od zasad obowiązujących w KPPSP.
4. Zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej z budżetu państwa i z budżetu powiatu oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wzajemnie sprzeczne wyroki WSA a praktyczne problemy funkcjonowania finansów Państwowej Straży Pożarnej uwzględniając środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie.
5. Dochody budżetowe PSP – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
6. Wydatki budżetowe PSP – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023 .
7. Dochody i wydatki budżetowe PSP w zakresie zadań zleconych – definicja zadań zleconych, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
8. Należności budżetowe PSP – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
9. Zobowiązania budżetowe PSP – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
10. Zaangażowanie budżetu PSP – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023 oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
11. Przychody księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
12. Koszty księgowe – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
14. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
15. Aktywa trwałe PSP – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
16. Aktywa obrotowe PSP – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
17. Mienie powiatu a mienie Skarbu Państwa – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania oraz ich prezentacja w sprawozdawczości za rok 2023.
18. Grupowanie przychodów i kosztów praz zasady ustalania wyniku finansowego w komendach PSP – zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, w tym z zadań zleconych, działalności operacyjnej pozostałej, działalności finansowej, działalności nadzwyczajnej i ich powiązanie z wynikiem finansowym.
19. Koszty i przychody nie wpływające na wynik finansowy – koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz jednostki (konto 800 i 810), koszty i przychody państwowych funduszy celowych (konto 853 dla FWPSP, FPCovid-19, FP), koszty nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym niskocennych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, środków trwałych w budowie, i innych aktywów trwałych oraz rzeczowych składników aktywów obrotowych.
20. Zasady sporządzania przez KPPSP sprawozdania RB-27S oraz sprawozdania RB-27ZZ – należności dot. zadań zleconych a zgodność danych ze sprawozdaniem RB-27S, szczególny przypadek dot. zadań zleconych realizowanych przez KPPSP, problem jednostek nadal księgujących należności jako zobowiązania w zakresie zadań zleconych w części należnej BP.
21. Zasady sporządzania przez KPPSP sprawozdania RB-28S – plan i wydatki budżetowe, zaangażowanie a zobowiązania ogółem, zobowiązania wymagalne, zobowiązania związane z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi kosztów, wydatki niewygasające.
22. Ogólne zasady sporządzania przez KGPSP i KWPSP sprawozdania: RB-23, RB-27, RB-28, RB-28 NW, RB-28NW PROGRAMY, RB-28 PROGRAMY, RB-28 PROGRAMY WPR, RB-28UE, RB-28UE WPR, RB-28UE KPO, RB-70 – druki sprawozdawcze, instrukcje, zmiana definicji wykonania dochodów budżetowych i należności, nowa definicja środków w drodze, zapewnienie finansowania, zmiana definicji zaangażowania, itd..
23. Zasady sporządzania przez KGPSP i KWPSP jako dysponentów środków Funduszu Wsparcia PSP sprawozdania RB-33 i RB-40.
24. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN – problem zadań zleconych realizowanych przez KPPSP wykazywanych w sprawozdaniu RB-ZN.
25. Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostkę budżetową PSP – omówienie wzorów sprawozdań oraz powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego.
26. Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań, zasady przekazywania sprawozdań oraz analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” a sprawozdawczością finansową.
27. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor setek publikacji i materiałów szkoleniowych, autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”. Autor projektu stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content