Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian od listopada 2022r. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego

Informacje

Start

02.02.2023 (czw.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

12

Cena

700 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Przedstawienie uczestnikom zasad, wskazówek i rozwiązań, które pozwolą im prowadzić postępowania administracyjne zgodnie z najbardziej aktualnymi przepisami prawnymi, z uwzględnieniem zmian, które zostały wprowadzone m.in. ustawą o doręczeniach elektronicznych. Poza przepisami kodeksu postępowania administracyjnego bardzo ważny w pracy urzędnika jest również warsztat umiejętności technicznych i językowych, niezbędnych do przejrzystego redagowania pism urzędowych. Dlatego szkolenie obejmuje też te zagadnienia, które pokazują jak w sposób jasny i zrozumiały tworzyć korespondencję urzędową, w tym decyzje administracyjne. Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i skutecznego wyjaśniania, rozstrzygania spraw administracyjnych oraz wydawania decyzji.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów administracji publicznej samorządowej i rządowej wszystkich szczebli i instancji. Osoby biorące udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez podmioty i instytucje publiczne.

Program szkolenia


 1. Wszczęcie postępowania.

  1. Czynności związane z wszczęciem postępowania.

  2. Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.

  3. Kontrola formalna wniosku.

  4. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny z RODO.

  5. Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.

  6. Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.

  7. Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania. 2. Zasady przejrzystego redagowania pism urzędowych.

  1. Podstawy prawne stosowania poprawnego języka urzędowego w postępowaniu administracyjnym – które ustawy nakładają na administrację publiczną obowiązek posługiwania się poprawnym i przejrzystym językiem?

  2. Sposoby bezpiecznego upraszczania przekazu w pismach urzędowych – kilka prostych i skutecznych metod, dzięki którym pisma urzędowe stają się zrozumiałe dla każdego adresata i sprawiają, że praca urzędnika jest bardziej efektywna.

  3. Zabiegi redakcyjne poprawiające estetykę pism i dokumentów urzędowych. 3. Terminy.

  1. Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.

  2. Obliczanie terminów. Terminy procesowe i materialnoprawne.

  3. Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

  4. Ponaglenie po nowelizacji z listopada 2022 r. Skarga na bezczynność. 4. Doręczenia.

  1. Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.

  2. Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, przez publiczne obwieszczenia, elektroniczne (ePUAP, PURDE, PUH) po nowelizacji 5 października 2021 r.

  3. Sposoby doręczeń w „okresie przejściowym”. 5. Wyjaśnianie sprawy.

  1. Postępowanie wyjaśniające. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) i gromadzenie dowodów. Ciężar dowodu w postępowaniu administracyjnym.

  2. Dokumenty urzędowe i sporządzanie uwierzytelnionych kopii dokumentów. Umocowanie urzędnika.

  3. Moc dowodowa oryginałów, odpisów i kopii dokumentów.

  4. Wezwanie świadków i stron. Czynny udział strony w postępowaniu i szczególne rozwiązania w tym zakresie, obowiązujące w czasie epidemii.

  5. Metryka sprawy, protokoły i adnotacje. Zasada pisemności postępowania po nowelizacji 5 października 2021 r.

  6. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.

  7. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony. 6. Rozstrzygnięcia.

  1. Decyzje administracyjne. Co powinna zawierać decyzja administracyjna? Jak formułować poszczególne elementy decyzji, żeby była prawidłowo zredagowana?

  2. Przejrzyste i jasne formułowanie uzasadnień decyzji i pouczeń.

  3. Język urzędowy a prawidłowość decyzji administracyjnych – czy rzeczywiście język ma znaczenie? – orzecznictwo sądów.

  4. Decyzje ostateczne i prawomocne.

  5. Wady decyzji – istotne i nieistotne. Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.

  6. Postanowienia.Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i języka urzędowego. Od kilkunastu lat stale współpracuje z urzędami terenowych organów administracji rządowej w Lublinie. Od 2009 roku przeszkolił kilka tysięcy urzędników. Prowadzi po kilkadziesiąt szkoleń rocznie dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli z tematyki kodeksu postępowania administracyjnego, redagowania korespondencji urzędowej i języka urzędowego. Autor wielu wysoko ocenionych szkoleń zamkniętych, m.in. dla ministerstw, organów centralnych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, publicznych służb zatrudniania.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content