Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Przedawnienia w podatkach, opłatach i niepodatkowych należnościach o charakterze publicznoprawnym w jednostkach samorządu terytorialnego

Informacje

Start

25.01.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie  stosowania instytucji przedawnienia w podatkach, opłatach, niepodatkowych należnościach budżetowych o charakterze publicznoprawnym, administracyjnych karach pieniężnych, kosztach egzekucyjnych i innych należnościach, gdzie zasady przedawnienia są regulowane przepisami szczególnymi.

 

WAŻNE:

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory:

  1. Karty odpisu przedawnionej należności – z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej
  2. wzór zarządzenia w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank
  3. skok informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
  4. wzór zarządzenia w sprawie zasad postępowania dotyczącego nabycia spadku.

 

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

  • Jak przepisy prawa definiują – wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony z art. 70 § 4 OP;

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  zarządzania należnościami do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy regulujące kwestie przedawnienia.

Program szkolenia

1. Przedawnienie należności podatkowych – zasady ogólne.
2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a przedawnienie prawa do wymiaru zobowiązania.
3. Zdarzenia wpływające na przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia, w sytuacji:
a) ogłoszenia upadłości oraz otwarcia restrukturyzacji;
b) odroczenia / rozłożenia na raty;
c) zastosowania środka egzekucyjnego, w tym egzekucji z nieruchomości;
d) wszczęcia postępowania karno – skarbowego;
e) wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
4. Zasady liczenia terminu przedawnienia w przypadku zastosowania środka egzekucyjnego, w tym:
a) skuteczny i nieskuteczny środek egzekucyjny;
b) pojęcie – środek, o którym zawiadomiono zobowiązanego;
c) liczenie terminu przedawnienia;
d) przedawnienie w sytuacji odroczenia lub rozłożenia na raty;
5. Przedawnienie należności zabezpieczonych hipoteką przymusową i zastawem skarbowym. Czy faktycznie zabezpieczone należności nie ulegają przedawnieniu.
6. Dobrowolne spełnienie świadczenia przedawnionego.
7. Przedawnienie zobowiązań wobec spadkobierców.
8. Przedawnienia zobowiązań wobec osób trzecich.
9. Przedawnienie zobowiązań solidarnych.
10. Szczególne zasady przedawnienia prawa do wydania decyzji oraz dochodzenia zobowiązania, w zakresie:
a) niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym;
b) administracyjnych kar pieniężnych;
c) mandatów karnych;
d) kosztów upomnienia;
e) kosztów egzekucyjnych;
f) należności „socjalnych”;
g) należności z ustawy o drogach publicznych;
h) opłaty adiacenckiej i renty planistycznej;
i) dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
j) opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień;
k) opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
l) opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
m) opłat za korzystanie z „usług” w samorządowej jednostce oświatowej;
n) opłaty za wycinkę drzew i krzewów;
o) opłaty z ustawy prawo górnicze i geologiczne.
p) kosztów postępowania administracyjnego i podatkowego.
11. Obowiązki wierzyciela publicznoprawnego wobec organu egzekucyjnego w związku z przedawnienie zobowiązań.
12. Działania wierzyciela publicznoprawnego zmierzające do wyeliminowania zdarzeń przedawnienia należności – system kontroli zarządczej.
13. Bilansowe aspekty przedawnienia.
14. Przedawnienie jako delikt dyscypliny finansów publicznych.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content