Temat szkolenia

Program dofinansowania zakupu podręczników niepełnosprawnym uczniom szkół ponadpodstawowych, artystycznych i ministerialnych w latach 2023–2025. Zadania gmin i dyrektorów szkół.

Informacje

Start

03.07.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W związku z wejściem w życie rządowego  programu  pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025  ukazały się  przepisy dotyczące warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym polegającej na dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Rozporządzenie wykonawcze  nakłada na  gminy oraz dyrektorów w/w szkół szereg zadań w tym zakresie.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy  w obszarze formalno-prawnym,    oraz omówienie procesu realizacji zadania przez podmioty odpowiedzialne, w tym wójtów, pracowników urzędów  gmin, cuw  i   dyrektorów w/w szkół  – w aspekcie  praktycznym. Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają wzory niezbędnych dokumentów (zarządzeń, druków wniosków,  pism itp.).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresujemy do urzędników urzędów gmin (wydziały oświaty, edukacji) ,  urzędników  cuw, którzy będą realizować zadanie, do dyrektorów, i pracowników szkół  ponadpodstawowych ( liceów ogólnokształcącego, techników, branżowych  szkół  I stopnia,  i  II stopnia, szkół  specjalnych  przysposabiających do pracy, szkół liceów  sztuk plastycznych, ogólnokształcących  szkoły muzycznej II stopnia)  oraz gł. księgowych szkół w/w szkół.

Program szkolenia

1. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 ustanowionym uchwałą nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.
2. Podstawy formalno-prawne dofinansowania zakupu podręczników niepełnosprawnym uczniom szkół ponadpodstawowych i artystycznych w latach 2023–2025
3. Formy i zakres pomocy
4. Uczniowie uprawnieni do pomocy
5. Typy szkół ponadpodstawowych, artystycznych, których uczniowie są uprawnieni do pomocy
6. Definicje :
• podręcznika do kształcenia ogólnego – podręczniki do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego,
• materiału edukacyjnego do kształcenia ogólnego – materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego,
• materiału edukacyjnego do kształcenia zawodowego – materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego,
• materiału ćwiczeniowego.
7. Wysokość kwot pomocy
8. Tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy
9. Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielane w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 uczniom liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych
10. Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych udzielane w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 uczniom szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
11. Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2023/202 2024/2025 lub 2025/2026 uczniom branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.
12. Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych uczniom odpowiednich klas czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia
13. Dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeń uczniom szkół prowadzonych prze odpowiednich ministrów
14. Terminy oraz wzór wniosku
15. Zadania gminy (wzór zarządzenia wójta)
16. Zadania dyrektora szkoły
17. Finansowanie zadania
18. Aspekty praktyczne obsługa rachunkowej (zadania urzędu gminy /cuw)
19. Dyskusja

Osoba prowadząca kurs

prawnik, współpracownik  kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki  nad dziećmi do lat 3 oraz  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content