Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Procedura udzielania ulgi inwestycyjnej w związku z montażem paneli fotowoltaicznych. Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Usuwanie azbestu i procedura wsparcia publicznego w tym zakresie.

Informacje

Start

28.07.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia zostanie omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania gruntów i paneli fotowoltaicznych, usytuowanych na tych gruntach.

Następnie zostanie omówiona problematyka udzielania ulgi inwestycyjnej z uwzględnieniem pomocy publicznej i najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Ponadto zostanie omówiona problematyka usuwania azbestu, rodzajów pomocy publicznej w tym zakresie, wyników kontroli NIK, a także problematyka, kiedy wniosek podatnika o udzielenie ulgi inwestycyjnej i pomocy de minimis w rolnictwie będzie uznany za kompletny.

Na szczególną uwagę zostanie zwrócona kwestia najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w uchwałach w sprawie pomocy na usuwanie azbestu.

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 10 przykładowych wzorów pism, w tym wzór:

– decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej,

– decyzji zmieniającej decyzję ostateczną,

– decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji podatkowej,

– wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej,

– oświadczenia o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach,

– zestawienia poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,

– formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc publiczną w związku z ulgą inwestycyjną,

– oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej,

– oświadczenia w sprawie podatku VAT,

– uchwały w sprawie programu pomocy de minimis w związku z usuwaniem azbestu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych, a także zaangażowanych w proces usuwania azbestu w gminach.

Program szkolenia

1. Czy panele fotowoltaiczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Uwaga! Najnowsze orzeczenie
2. Opodatkowanie gruntów zajętych pod panele fotowoltaiczne, w tym opodatkowanie gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem „K”, „R”, „W”, „N”, na których usytuowane są panele fotowoltaiczne.
3. Opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych usytuowanych na gruntach i budynkach, należących do przedsiębiorców.
4. Zasady udzielania ulgi inwestycyjnej, w tym:
* zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej,
* kto jest zobowiązany do zapłaty podatku,
* kto jest uprawniony do ulgi, pojęcie podatnika podatku rolnego,
* zakres przedmiotowy,
* czy od gruntów dzierżawionych należy się ulga inwestycyjna?
* kwestia dofinansowania budowy obiektów ze środków unijnych,
* definicja rachunku,
* pojęcie „zakończenie inwestycji”,
* czy wymiana pokrycia dachowego uprawnia do ulgi inwestycyjnej?,
* zasady przyznawania i rozliczania ulgi inwestycyjnej,
* jakie obiekty nie mogą być objęte ulgą inwestycyjną?,
* ulga inwestycyjna a decyzja wymiarowa – powiązanie w tym zakresie.
– od kiedy powinna być stosowana ulga inwestycyjna, w przypadku wydania decyzji pozytywnej, ale dopiero po uchyleniu pierwotnej decyzji (odmownej) przez SKO?,
– zamontowanie paneli na dachu garażu,
– podatek VAT a ulga inwestycyjna,
– ulga inwestycyjna na gruntach położonych na obszarze dwóch gmin,
– czy warunkiem udzielenia ulgi inwestycyjnej jest dokonanie inwestycji na użytkach rolnych, czy można jednak udzielić ulgi inwestycyjnego w związku z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku usytuowanym na gruntach „pozostałych”?,
– czy wnioskujący musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego?,
– czy inwestycja powinna być zrealizowana na gruntach, należących do wnioskodawcy?,
– czy ulgą inwestycyjną można objąć grunty, które należą do innej osoby niż wnioskodawca, a które są w posiadaniu wnioskodawcy, na podstawie ustnej umowy dzierżawy?
– czy kwotę ulgi inwestycyjnej zaokrąglamy do pełnych złotych?,
– jaka jest kolejność udzielania ulg w podatku rolnym?, Czy ulga inwestycyjna może być kontynuowana?
– jak udzielić ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności?,
– czy wniosek o ulgę inwestycyjną można udzielić na wniosek złożony po kilku latach od zakończenia inwestycji?
– czy ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku, gdy panel totowoltaiczny jest montowany na budynku gospodarczym, w tym czy należy przyznać ulgę rolnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na montaż fotowoltaiki o mocy 10 KW zainstalowanej na budynku gospodarczym?
– czy wnioskodawca musi być właścicielem obiektu (gruntu), na którym montowany jest panel?,
– czy podatnik, który jest właścicielem i współwłaścicielem może wskazać, od których gruntów wnioskuje o naliczanie ulgi? Czy organ podatkowy jest związany treścią (zakresem) tego wniosku?,
– czy wnioskodawca może korzystać z kredytu na sfinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych?; ulga inwestycyjna a finansowanie z kredytu,
– ulga inwestycyjna a finansowanie z leasingu,
– udzielanie ulgi inwestycyjnej w przypadku współwłasności,
– kiedy ulga inwestycyjna przechodzi na inne osoby? Czy darowizna przenosi ulgę inwestycyjną?
5. Zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna, w tym realizacja tej inwestycji na budynku gospodarczym; w jakich miejscach mogą być zamontowane panele?
6. Co jest warunkiem, aby ulga inwestycyjna mogła być udzielona, jeśli chodzi o produkcję prądu.
7. Dofinansowanie inwestycji w zakresie paneli fotowoltaicznych a ulga inwestycyjna. Wniosek o ulgę a dofinansowanie z ARiMR. Zagadnienie zawieszenia postępowania o udzielenie ulgi.
8. Postępowanie organu podatkowego z wnioskami podatników w sprawie o ulgę inwestycyjną. Jak wyliczyć kwotę ulgi z tytułu ulgi inwestycyjnej? Jakie wydatki zaliczamy do ulgi inwestycyjnej?.
9. Jakich dokumentów żądamy przed udzieleniem pomocy publicznej w związku z ulgą inwestycyjną. Jaki to rodzaj pomocy?
10. Ulga inwestycyjna dla małych i dużych przedsiębiorstw (wyjaśnienie tym zakresie), czy wydatki inwestycyjne przyjmować w kwocie brutto czy netto? Czy wydajemy zaświadczenia? Jaki formularz wymagany jest od podatnika?
11. Kontynuacja ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
12. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a ulga inwestycyjna.
13. Wykazywanie ulgi inwestycyjnej w sprawozdawczości. Intensywność pomocy. UWAGA zmiana numeru programu pomocy publicznej.
14. Czy pobieramy opłatę skarbową od zaświadczeń o wielkości użytków rolnych?
15. Usuwanie azbestu – programy pomocowe, w tym:
– wyniki kontroli NIK w zakresie usuwania azbestu w Polsce,
– pomoc de minimis – uchwała w tym zakresie, jakich błędów unikać w uchwałach, aby nie narazić się na zarzuty organu nadzoru,
– jak powinien wyglądać kompletny wniosek o udzielenie pomocy de minimis,
– czy można udzielić ulgi inwestycyjnej w związku z usuwaniem azbestu? Czy zmiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę może być uznana jako modernizacja budynków i stanowi przesłankę do udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym?

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content