Temat szkolenia

Prawo budowlane – cyfryzacja – najnowsze zmiany

Informacje

Start

03.04.2023 (pon.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Cyfryzacja procesu budowlanego zakłada stopniowe i płynne przejście z formy papierowej na elektroniczną w zakresie m. in. dokumentacji i wniosków w procesie budowlanym. Celem szkolenia jest omówienie najnowszych i najistotniejszych zmian dotyczących cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich i wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia

1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływ na zmiany w prawie budowlanym.
2. Etapy cyfryzacji, nowe definicje.
3. Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów.
4. Umożliwienie składania wniosków przez Internet. Korzystanie z portalu e-budownictwo.
5. Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8).
6. Wniosek wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7).
7. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6).
8. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16).
9. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (PB-17a).
10. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17).
11. Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15).
12. Wniosek o legalizację (PB-19).
13. Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13).
14. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
15. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4).
16. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9).
17. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10).
18. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11).
19. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12).
20. Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14).
21. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)
22. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
23. Elektroniczny dziennik budowy.
24. Cyfrowa książka obiektu budowlanego.
25. Dalszy postęp cyfryzacji w procesie budowlanym.
26. Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.
27. Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
28. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.
29. Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – forma, treść, oświadczenia i podpisy.
30. Mapa do celów projektowych – forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.
31. Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.
32. Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządzania, treść, uwierzytelnianie.
33. Cyfrowy operat techniczny.
34. Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.
35. Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.
36. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany.
37. Wpływ nowego rozporządzenia dot. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na proces budowlany.
38. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej na proces budowlany.
39. Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów                                   i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content