Temat szkolenia

Postępowanie zabezpieczające w administracji

Informacje

Start

24.04.2024 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie stosowania środka egzekucyjnego „egzekucja z nieruchomości”. W celu prawidłowego realizowania obowiązków wierzyciela w celu egzekwowania równego rodzaju należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym często koniecznością jest skorzystanie z tego dość dolegliwego środka egzekucyjnego. Tego środka egzekucyjnego, z którego wierzyciele, szczególnie wierzyciele samorządowi bardzo rzadko korzystają, traktując go jako środek ostateczny, kosztowny i mało efektywny. Poza przekazaniem wiedzy dla wierzycieli egzekwujących szkolenie to także obala mity powszechnie występujące związane z tym środkiem egzekucyjnym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem zabezpieczającym w egzekucji.

Program szkolenia

1. Charakterystyka i cel postepowania zabezpieczającego.
2. Charakter postępowania zabezpieczającego i jego stosunek do administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
3. Zagadnienie przekształcenia zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne.
4. Przesłanki zabezpieczenia należności pieniężnych lub wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym.
5. Zasady wszczęcia postepowania zabezpieczającego.
6. Rodzaje doręczanych dokumentów.
7. Zarządzenie zabezpieczenia, jako podstawowy dokument uprawniający do wszczęcia postępowania zabezpieczającego.
8. Okoliczności uzasadniające odmowę zabezpieczenia.
9. Przesłanki i konsekwencje uchylenia lub zmiany sposobu zabezpieczenia.
10. Uchylenie zabezpieczenia z uwagi na terminy.
11. Niekonkurencyjność sposobów zabezpieczenia.
12. Zbieg postępowań zabezpieczających.
13. Koszty postępowań zabezpieczających.
14. Charakterystyka środków zabezpieczających.
15. Kaucja, jako szczególna forma zabezpieczenia.
16. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego.
17. Wyłączenie rzeczy bądź prawa majątkowego spod zabezpieczenia.
18. Skarga na czynności zabezpieczające i przewlekłość zabezpieczenia.
19. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych i innych należności o charakterze publicznoprawnym.
20. Gwarancje i poręczenie.
21. Hipoteka przymusowa.
22. Zastaw skarbowy.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

24.04.2024 (śr.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content