Temat szkolenia

Postępowanie egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym - każdy wójt / burmistrz / starostwa organem egzekucyjnym©

Informacje

Start

12.06.2024 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w gruntowną wiedzę w zakresie prowadzenia orzecznictwa administracyjnego w zakresie nakładania na właścicieli nakazów i obowiązków oraz prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie obowiązków o charakterze niepieniężnych i związanego z tym orzecznictwa egzekucyjnego samorządowego organu egzekucyjnego
Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory n/w dokumentów:
1) Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – należność pieniężna
2) Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – obowiązek niepieniężny
3) Postanowienie w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego
4) Protokół z czynności egzekucyjnych (ogólny)
5) Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego (pozytywne)
6) Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego (negatywne)
7) Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego
8) Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego
9) Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych
10) Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
11) Postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego
12) Wzór poprawnie wypełnionego tytułu wykonawczego TW-2.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast którym powierzono wykonywanie zadań w imieniu wierzyciela i organu egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz prowadzenia postępowań egzekucyjnych egzekwowania obowiązków o charakterze niepieniężnym. Taki stan rzeczy także obliguje do prowadzenia orzecznictwa egzekucyjnego w zakresie egzekucji obowiązków niepieniężnych. Szkolenie jest także adresowane do pracowników biur związków międzygminnych oraz starostw powiatowych.

Program szkolenia

1. Obowiązek orzekania o obowiązkach niepieniężnych.
2. Obowiązek dochodzenia obowiązków niepieniężnych.
3. Narzędzia stosowania prawa.
4. Podstawa prawna egzekucji administracyjnej.
5. Organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
6. Organy sprawujące nadzór nad organami egzekucyjnymi.
7. Egzekutor:
a) uprawnienia egzekutora;
b) obowiązki egzekutora;
c) odpowiedzialność egzekutora.
8. Wierzyciel.
9. Zobowiązany.
10. Upoważnienie.
a) upoważnienia z ustaw ustrojowych.
b) upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
c) upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
d) upoważnienia w myśl standardów INTOSAI
11. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.
12. Metryka sprawy administracyjnej w postępowaniu egzekucyjnym.
13. Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym i o charakterze pieniężnym.
14. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
15. Tytuł wykonawczy w egzekucji obowiązków pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym.
16. Rodzaje tytułów wykonawczych: odpis TW, TW zmieniony, TW dalszy.; kto, kiedy i w jakim celu te TW są sporządzane.
17. Klasyfikacja akt egzekucyjnych.
18. Przypadki niedopuszczalności egzekucji administracyjnej.
19. Postępowanie uproszczone.
20. Odpowiednie stosowanie przepisów KPA.
21. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
22. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
23. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
24. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych / wstrzymanie postępowania egzekucyjnego / odstąpienie od czynności egzekucyjnych.
25. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych.
25.1. Grzywna w celu przymuszenia: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
25.2. Wykonanie zastępcze: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
25.3. Odebranie rzeczy ruchomej: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
25.4. Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
25.5. Przymus bezpośredni: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania.
26. Opłaty i koszty postępowania egzekucyjnego; postanowienia w tym zakresie.
27. Odpowiedzialność porządkowa.
27.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności porządkowej.
27.2. Wysokość kary pieniężnej.
27.3. Postanowienia i zażalenia w zakresie odpowiedzialności porządkowej.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

12.06.2024 (śr.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content