Temat szkolenia

Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
dla początkujących z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa WSA i NSA

Informacje

Start

06.03.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

12

Cena

600 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podstawowym celem przedmiotowego szkolenia jest przedstawienie i omówienie podstawowych kwestii wynikających z trzech ustaw kształtujących wysokość dochodów majątkowych Gminy, a mianowicie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. Na szkoleniu zostaną omówione takie zagadnienia jak: podmiot na którym ciąży obowiązek podatkowy, przedmiot opodatkowania, realizacja zasady składania deklaracji podatkowych, terminy realizacji obowiązków podatkowych, zasady wprowadzenia zwolnień na podstawie uchwał rad gmin, realizacja zwolnień ustawowych.

Szkolenie służy poznaniu zasad wymiaru i poboru podatków majątkowych gminy, zaś dla innych uczestników szkolenia ugruntowaniu wiedzy w przedmiotowym zakresie.

Na szkoleniu w części poświęconej podatkowi od nieruchomości i podatkowi rolnemu zostaną omówione orzeczenia sądów, a wynikające z:

 1. Wyroku TK z 24 lutego 2021 r. dot. opodatkowania nieruchomości przedsiębiorców;
 2. Uchwały NSA z 29 września 2021 r. dot. opodatkowania silosów;
 3. Wyroku WSA z 3 listopada 2021 r. dot. opodatkowania stacji paliw;
 4. Wyroku NSA z 4 listopada 2021 r. w zakresie opodatkowania tablic reklamowych;
 5. Wyroku WSA z 25 listopada 2021 r. w zakresie stawki dla budynków letniskowych;
 6. Wyroku NSA z 21 października 2021 r. w zakresie stacji bazowych BSE telefonii komórkowej;
 7. Wyroku WSA z 11 maja 2021 r. w zakresie ulgi inwestycyjnej;
 8. Wyroków WSA i NSA z 17.02.2021 r. i 24.09.2021 r. dot. sterowników;
 9. Wyroku NSA z 20.10.2022 r. dot. opodatkowania drogi wewnętrznej spółki;
 10. Wyroku NSA z 3 marca 2021 r. dot. podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych;
 11. Wyroków WSA z 13 grudnia 2019 r. dot. instalacji fotowoltaicznych posadowionych na dachach przedsiębiorców;
 12. Wyroku NSA z 10 listopada 2022 r. dot. przesłanek stosowania stawki podatkowej dla nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą;
 13. Wyroku NSA z 26 stycznia 2022 r. dot. opodatkowania silosu stożkowego i walcowego jako budowli;
 14. Uchwały 7 sędziów NSA z 10 października 2022 r. dot. opodatkowania stacji redukcyjno – pomiarowych;
 15. Wyroku NSA z 24 marca 2022 r. dot. opodatkowania infrastruktury wodociągowej budynku mieszkalnego;
 16. Wyroku NSA z 1 grudnia 2021 r. dot. współwłasności gruntów osoby fizycznej i Skarbu Państwa;
 17. Wyrok WSA w Łodzi z 20 kwietnia 2021 r., dot. ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na tzw. cele mieszane;
 18. Wyrok WSA w Łodzi z 11 maja 2021 r. dot. ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu montażu paneli fotowoltaicznych (przewłaszczenie).

Ponadto zostaną poruszone zagadnienia dotyczące:

 1. mocy względnej i bezwzględnej zapisów ewidencji gruntów i budynków;
 2. daty obowiązywania zmian geodezyjnych;
 3. jak opodatkować budynek i grunt znajdujący się na cudzym gruncie;
 4. co to są środki publiczne w postepowaniu o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym;
 5. jak opodatkować zbiorniki;
 6. czym są paczkomaty, biletomaty, mlekomaty,
 7. czy budynki nieukończone podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości;
 8. części aptek zajęcie na punkty szczepień przeciw COVID i grypie, jaką stawkę zastosować?

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę zawodową na stanowisku pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Program szkolenia

Podatnicy podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2. Przedmiot opodatkowania w podatku: rolnym, leśnym i od nieruchomości.
3. Dokumenty podatkowe: informacje i deklaracje podatkowe.
4. Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków.
5. Terminy składania deklaracji i informacji podatkowych.
6. Terminy płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
7. Stawki w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości. Komunikaty Prezesa GUS i kompetencje izb rolniczych.
8. Kompetencje uchwałodawcze rad gmin w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości. Stanowienie stawek, wprowadzanie zwolnień przedmiotowych.
9. Samoobliczenie i wymiar podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości. Kwota bagatelna w podatkach dla osób fizycznych.
10. Inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
11. Ulgi i zwolnienia w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Osoba prowadząca kurs

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content