Temat szkolenia

Organizacja i funkcjonowanie rady gminy - szkolenie na zamówienie

Informacje

Start

Lokalizacja

w siedzibie zamawiającego

Liczba godzin

6

Cena

ustalana indywidualnie zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Radni gmin i powiatów odgrywają istotną rolę w lokalnej administracji i podejmowaniu decyzji dotyczących spraw społeczności, infrastruktury, budżetu i wielu innych obszarów. Szkolenia pomogą radnym w zrozumieniu ich roli, odpowiedzialności i uprawnień w ramach samorządu lokalnego.

Celem szkolenia jest zapewnienie radnym wiedzy na temat procedur prawnych i administracyjnych, które regulują ich działania, co jest istotne dla skutecznego i zgodnego z prawem podejmowania decyzji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do radnych gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich, w tym przewodniczących oraz do wójtów, burmistrzów, pracowników zajmujących się obsługą biura rady.

Program szkolenia

1. Organy gminy:
• Struktura i kompetencje organów gminy (rada gminy, burmistrz, wójt)
• Współpraca między organami gminy
• Zasady funkcjonowania organów gminy
2. Jawność działania organów gminy:
• Dostęp do informacji publicznej
• Sesje rady gminy
• Biuro Rady Gminy
3. Przygotowanie materiałów sesyjnych:
• Projekty uchwał
• Sprawozdania
• Informacje
4. Podejmowanie uchwał przez radę gminy:
• Procedura uchwalodawcza
• Głosowanie nad uchwałami
• Skontrowanie uchwał
5. Zakres właściwości rady gminy:
• Zadania obligatoryjne i fakultatywne rady gminy
• Kompetencje rady gminy w zakresie uchwalania prawa miejscowego
• Współpraca rady gminy z innymi organami
6. Komisje rady – stałe i doraźne – tryb pracy:
• Zadania i kompetencje komisji rady
• Skład komisji rady
• Praca komisji rady
7. Komisja Rewizyjna – zadania, uprawnienia:
• Kontrola działalności burmistrza, wójta i gminnych jednostek organizacyjnych
• Współpraca z innymi organami kontroli
• Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
8. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji:
• Zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
• Terminy rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
• Skutki rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
9. Przewodniczący rady gminy – zadania i uprawnienia:
• Reprezentowanie rady gminy
• Prowadzenie obrad sesji rady gminy
• Podpisywanie uchwał rady gminy
• Współpraca z innymi organami
10. Inicjatywa uchwałodawcza:
• Podmioty uprawnione do zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej
• Procedura zgłaszania i rozpatrywania inicjatywy uchwałodawczej
11. Zwoływanie sesji:
• Terminy zwoływania sesji
• Porządek obrad sesji
• Zawiadomienie o sesji
• Sesje rady gminy – tryb pracy:
• Rejestracja radnych
• Otwarcie obrad sesji
• Prowadzenie obrad sesji
• Głosowanie nad uchwałami
• Zamknięcie obrad sesji
12. Otwarcie obrad sesji:
• Stwierdzenie quorum
• Przyjęcie porządku obrad
• Informacje o sesji
13. Porządek obrad, zmiany porządku obrad:
• Procedura ustalania porządku obrad
• Możliwość zmiany porządku obrad
14. Udzielanie głosu radnym, innym osobom:
• Zasady udzielania głosu
• Czas wystąpienia
• Przerwanie wystąpienia
15. Wnioski i interpelacje:
• Składanie wniosków i interpelacji
• Rozpatrywanie wniosków i interpelacji
16. Przerwa, odraczanie obrad sesji:
• Zasady zarządzania przerwą
• Odraczanie obrad sesji
17. Uprawnienia kontrolne radnych:
• Prawo do żądania informacji od burmistrza, wójta i gminnych jednostek organizacyjnych
• Prawo do udziału w posiedzeniach komisji rady
• Prawo do składania interpelacji
18. Obowiązki radnych:
• Udział w sesjach rady gminy
• Praca w komisjach rady
• Udział w zebraniach mieszkańców
• Dbanie o dobro gminy
19. Zakazy dotyczące radnych:
• Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
• Głosowania, wyłączenie z głosowania.
• Zmiany, poprawki do projektów uchwał.
• Wotum zaufania.
• Omówienie zadań i uprawnień radnego w świetle Statutu Gminy.
• Pytania i odpowiedzi

Osoba prowadząca kurs

doświadczeni eksperci w dziedzinie samorządu terytorialnego. Posiadają oni bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w pracy w samorządzie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content