Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Operat szacunkowy wartości nieruchomości, jako dowód w postępowaniu administracyjnym i innych postępowaniach. Ocena, jako dowód w sprawach administracyjnych i cywilnych.

Informacje

Start

19.07.2023 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Omówienie zagadnienia z zakresu określania wartości nieruchomości. Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu właściwego dokonywania oceny, badania prawidłowości sporządzenia i weryfikacji operatu szacunkowego nieruchomości.  Omówienie najczęstszych nieprawidłowości występujących w procedurze opracowywania i analizy operatów szacunkowych. Poznanie katalogu kryteriów oceny i zakresu oceny w toczącym się podstępowaniu oceny. Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych związanych z tematyką szkolenia.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji, pracowników gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich. Pracownicy jednostek administrujących nieruchomościami Skarbu Państwa. Zarządcy nieruchomości. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Deweloperzy na rynku nieruchomości. Inwestorzy. Właściciele nieruchomości.

Program szkolenia

1. Istota operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego:
• Zasady ustalania cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości, waloryzacja opłat na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• Wyjątki od ogólnych zasad ustalonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.
• Operat szacunkowy rzeczoznawcy, jako podstawowy dowód w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i innych, w tym w ustalaniu opłat planistycznych.
• Istota wyceny.
• Cel wyceny.
• Ważność operatu szacunkowego.
2. Kiedy można w trybie administracyjnym powołać rzeczoznawcę majątkowego biegłego w celu sporządzenia opinii (operatu szacunkowego):
• Powoływanie biegłych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych – zasady ogólne.
• Powoływanie biegłych z zakresu wyceny nieruchomości w ramach gospodarowania i zarządzania nieruchomościami oraz w planowaniu przestrzennym – omówienie różnych sytuacji.
• Forma powołania.
3. Ocena, badanie oraz weryfikacja operatu (opinii) w postępowaniu administracyjnym:
• Ocena operatu szacunkowego, jako dowodu w postępowaniu administracyjnym i poza postępowaniem administracyjnym.
• Kryteria oceny i zakres oceny w postępowaniu administracyjnym przez organ prowadzący postępowanie. Swobodna ocena dowodu w sprawie przez organ a wiadomości specjalne w operacie. Granica oceny.
• Kryteria oceny i zakres oceny w postępowaniach innych niż administracyjne.
• Wyjaśnienia biegłego.
• Koszty sporządzenia operatu w postępowaniu administracyjnym.
• Kontroperat w postępowaniach.
4. Elementy operatu (opinii biegłego) podlegające ocenie a wiedza specjalna:
• Przepisy wykonawcze w sprawie sporządzania operatów.
• Treść i skład operatu.
• Elementy mogące podlegać ocenie bez posiadania wiedzy specjalnej z zakresu wycen nieruchomości.
5. Kryteria oceny operatu (opinii):
• Kryterium formalne.
• Kryterium rzeczowe.
• Kryterium logiczne.
• Kryteria wynikające z przepisów dot. zasad sporządzania wycen.
6. Stosowanie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami w postępowaniu administracyjnym (kompetencje kontroli prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego):
• Kiedy nie wystarczy „zwykła” ocena dowodu a kiedy będzie miał zastosowanie art.157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – skierowanie operatu do oceny przez organizację rzeczoznawców.
• Koszty postępowania.
• Umowa i okres oceny operatu.
7. Orzecznictwo administracyjno-sądowe:
• Tezy orzecznictwa – przegląd.
• Linie orzecznicze.
• Zastosowanie w praktyce wykładni prawnych.

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów  i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content