Temat szkolenia

Odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy z uwzględnieniem ostatnich zmian. Nadpłata po zmarłym. Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania podatkowe

Informacje

Start

26.06.2024 (śr.), 09:00

Lokalizacja

onine

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W sposób praktyczny uczestnicy szkolenia uzyskają informacje dotyczące instytucji „przeniesienia odpowiedzialności” na spadkobiercę i instytucji odpowiedzialności solidarnej oraz odpowiedzialności majątkiem wspólnym. Uczestnicy dowiedzą się kiedy i jak uruchomić postępowanie zmierzające do ustanowienia odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy, jak sprawnie je przeprowadzić i prawidłowo wydać decyzję, jak doprowadzić do przymusowej realizacji obowiązku wynikającego z takiej decyzji.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksowe informacje w zakresie objętym szkoleniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie celem uzyskania odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, zawierające prezentowane slajdy ze szkolonego tematu, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia.

Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone wzory pism:

– przykładowy wzór wniosku o spis inwentarza,

– przykładowy wzór wniosku gminy o stwierdzenie nabycia spadku,

– przykładowy wzór postanowienia w sprawie kosztów postępowania (tzw. „przerzucenie” na podatnika kosztów postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonego przez gminę),

– przykładowy wzór decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się wymiarem, ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych, a także egzekwowaniem tych należności

Program szkolenia

I BLOK Dziedziczenie przez gminę
1. Ustawowy porządek dziedziczenia. Zakres odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe – odpowiedzialność wprost i z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Kiedy gmina dziedziczy spadek po zmarłym? Jak ująć w ewidencji księgowej dziedziczenie spadku przez gminę?
3. Czy gmina odpowiada za zaległości pozostawione przez spadkodawcę?
4. Czy gmina może odrzucić spadek?
5. Interpretacja art. 59 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek nabycia spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku?
II BLOK Śmierć podatnika i co dalej?
1.W jakich przypadkach należy przeprowadzić postępowanie spadkowe i czy jest to obowiązek gminy?
2. Omówienie wniosków z raportu NIK w zakresie kontroli odzyskiwania należności przez gminy.
3. W jaki sposób organ podatkowy może ustalić spadkobierców? Co zawiera Rejestr Spadkowy i jak prawidłowo z niego korzystać?
4. Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie, aby przeprowadzić postępowanie spadkowe (właściwość sądu, reprezentacja przed sądem).
5. Czy do wydania decyzji potrzebny jest spis inwentarza oraz dział spadku? Przykładowy wzór wniosku o spis inwentarza.
6. Omówienie przykładowego wzoru wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
7. Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę (co zrobić, aby gmina nie płaciła kosztów postępowania spadkowego)?
8. Czy spadkobierców można obciążyć kosztami postępowania spadkowego zainicjowanego przez gminę?
Omówienie przykładowego wzoru postanowienia w tym zakresie.
9.Jakie działania powinien podjąć organ podatkowy po uzyskaniu informacji o śmierci podatnika?
10. Co z bieżącym wymiarem podatku gdy podatnik nie żyje (czy decyzję na zmarłego można doręczyć członkowi rodziny, który ze zmarłym mieszkał i chciałby płacić podatek?) Czy można opodatkować posiadacza samoistnego nieruchomości?
11. Jak postąpić gdy na koncie zmarłego podatnika/zobowiązanego figuruje zaległość lub nadpłata? Czy zaległość może zapłacić spadkobierca bez wydania decyzji?
12. Czy można orzec o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców bez względu na to czy wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?
13. Jak traktować wpłaty dokonywane za zmarłego przez inne osoby, np. członków rodziny? Co zrobić z wnioskiem członka rodziny o ulgę w zapłacie zaległości podatkowej po spadkodawcy?

III BLOK Procedura przenoszenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spadkodawcy na spadkobiercę. Nadpłata po zmarłym.
1. Jak prawidłowo wydać decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego?
2. Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?
3. Konstrukcja decyzji o odpowiedzialności spadkobierców. Przykładowy wzór.
4. Doręczenie decyzji przenoszącej odpowiedzialność za zaległości zmarłego podatnika.
5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
6. Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji o odpowiedzialności
spadkobierców?
7. Jak postąpić z nadpłatą pozostawioną przez zmarłego (komu i w jakiej kwocie należy zwrócić nadpłatę? czy w sprawie nadpłaty zmarłego musi być wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę? czy nadpłata może być zaliczona na inne zaległości spadkobiercy?)
IV BLOK Postępowanie podatkowe i egzekucyjne a śmierć podatnika.
1. Czy jest możliwe zawieszenie postępowania podatkowego na czas postępowania spadkowego?
2. Przedawnienie zobowiązania podatkowe po zmarłym.
3. Jak postąpić gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja nie płacą (czy spadkobiercy wysyłamy upomnienie? czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia)
4. Jak wystawić tytuł wykonawczy na spadkobiercę?
5. Śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego – jak zawiadomić organ egzekucyjny o śmieci podatnika?
6. Które zobowiązania wygasają wraz ze śmiercią podatnika?
V BLOK. Odpowiedzialność solidarna w podatkach
1.Co to znaczy odpowiedzialność solidarna?
2. Jak doręczyć decyzję wymiarową, żeby powstała odpowiedzialność solidarna?
3. Jak prawidłowo zaksięgować wpłatę podatników odpowiedzialnych solidarnie?
4. Wniosek o ulgę w zapłacie podatków złożony przez jednego ze współwłaścicieli.✓
5. Komu zwrócić nadpłatę w odpowiedzialności solidarnej podatników?
6. Jak wystawić prawidłowo upomnienie za zaległość w odpowiedzialności solidarnej oraz tytuł wykonawczy na zaległość, za którą solidarnie odpowiadają podatnicy?
7. Czym różni się odpowiedzialność solidarna podatników od odpowiedzialności majątkiem wspólnym?
8. Kogo dotyczy odpowiedzialność majątkiem wspólnym?

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

26.06.2024 (śr.), 09:00
onine
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content