Temat szkolenia

Odpowiedzialność za odpady transportujących oraz firm usługowych, w tym budowlanych – kontrole, kary i sankcje administracyjne

Informacje

Start

29.06.2022 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z transportem odpadów jak również zmian dotyczących odpadów budowlanych. Przepisy dotyczące transportu odpadów uległy w ostatnim czasie doprecyzowaniu. Kontrole transportu odpadów stają się codziennością. Należy dodać, że inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą kontrolować transport odpadów o każdej porze doby. W sytuacjach przewidzianych prawem transporty mogą być kierowane na specjalne miejsca. Po ich skierowaniu są podejmowane odpowiednie działania przez podmioty zobowiązane, a także przez organy administracji publicznej.

Adresaci szkolenia

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych, pracownicy spółek komunalnych, właściciele i pracownicy firm zajmujących się transportem odpadów, deweloperzy, firmy budowlane.

Program szkolenia

1. Transport odpadów
• Obowiązki prowadzącego transport odpadów
• Wymagane wpisy do BDO dla transportujących
• Kto jest odpowiedzialny za odpady w czasie transportu
• Kto odpowiada za zanieczyszczenie środowiska w czasie transportu
• Wymagane dokumenty w czasie transportu odpadów
• Wymagane kwalifikacje dla kierujących pojazdami przewożącymi odpady
• Kiedy nie musimy znakować pojazdów transportujących odpaday
• Transport odpadów zgodny z ADR
2. Odpady na budowie:
• kiedy ziemia z wykopów jest odpadem a kiedy nie,
• odpady niebezpieczne na budowie,
• gruz budowlany, destrukt asfaltowy – odpad czy nie,
• kto jest wytwórcą/posiadaczem odpadów – wykonawca główny/podwykonawca/inwestor
• jakie materiały nie będą odpadami pomimo sa nieprzydatne i podmiot się ich pozbywa
• zmiana terminu selektywnego zbierania odpadów budowlanych
• odpady budowlane – zmiana definicji
3. Warunki utraty statusu odpadu
• jakich odpadów może dotyczyć
• warunki prawne utraty statusu
• niezbędne informacje we wniosku dot. utraty statusu odpadu
• dokumenty potwierdzające możliwość zagospodarowania produktu
• kiedy materiał , który utracił status odpadu na powrót staje się odpadem
• decyzje administracyjne
4. Klasyfikowanie odpadów- przykładowa ewidencja :
• Odpady niebezpieczne,
• Odpady obojetne,
• Odpady pozostałe,
5. Magazynowanie odpadów – wymagania prawne i sankcje za ich nieprzestrzeganie
6. Kiedy ponowne wykorzystanie odpadów na budowie wymaga zezwoleń na przetwarzanie odpadów-wymagania dla przetwarzających odpady
7. Postępowanie z odpadami- przykłady/ błędy/ skutki
• firmy, którym można przekazywać odpady – rodzaje decyzji, które powinny posiadać,
• odpady, które można przekazywać osobom fizycznymi jednostkom
• organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami
• rodzaje odpadów, które można wykorzystywać poza instalacjami i urządzeniami
• Sposoby sprawdzania czy firma której przekazujemy odpady posiada wymagane zezwolenia i decyzje
• Kary finansowe dotyczące niewłaściwego postepowania z odpadami
• Nowe decyzje dotyczące zagospodarowania odpadów
8. Ewidencja odpadów- ćwiczenia w BDO:
• zasady prowadzenia kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów,
• kiedy możemy do karty ewidencji zaciągnąć kartę przekazania odpadów, a kiedy musimy wpisać ręcznie
• przypadki, kiedy nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów
• w jaki sposób uniknąć błędów w ewidencji
• skutki nieterminowego lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji
9. Nowe wymogi w zakresie magazynowania odpadów:
• wprowadzenie – podstawy prawne i faktyczne rozporządzenia,
• wymagania dot. magazynowania odpadów obowiązujące wytwórców
• odpadów:
a) w siedzibie przedsiębiorstwa,
b) poza siedzibą przedsiębiorstwa – np. prowadzących roboty budowlane,
• wytwarzanie odpadów podczas świadczenia usług budowlanych – jakie wymagania należy stosować?
• wyłączenia z obowiązku stosowania przepisów prawa.
10. Organy uprawnione do kontroli gospodarki odpadami w tym komunalnymi
• Kontrola w siedzibie podmiotu
• Kontrola w miejscu wytwarzania/przetwarzania odpadów
• Kontrola transportujących odpady
• Nowe organy, które mogą przeprowadzać kontrolę
• Stosowane metody i urządzenia weryfikujące trasy transportu
• odpadów oraz miejsca przeznaczenia
• Sankcje za tytułu niewłaściwego transportu odpadów
10. Kary w gospodarce odpadami
• wykroczenia – mandaty/ grzywny – kto może otrzymać
• przestępstwa środowiskowe – jakie sankcje
• kary administracyjne za jakie przewinienia
• decyzje wymierzające kary- kto może nakładać/ kwoty kar
• odwołania od decyzji

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Ekspert szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Piastowała także funkcję sekretarza grupy roboczej – gospodarka odpadami działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowisk. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Osoba weryfikująca wnioski w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej. Wieloletni doświadczony wykładowca.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content