Temat szkolenia

OD BILANSU ZAMKNIĘCIA 2022 DO BILANSU OTWARCIA 2023 W POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDACH PRACY ORAZ OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY

Informacje

Start

10.02.2023 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

  • ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE FUNDUSZU PRACY I FGŚP

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2022 w zakresie tzw. „budżetu-urzędu” (PUP, WUP, OHP) i tzw. „funduszu” (fundusz pracy (FP), fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP)), z uwzględnieniem środków pozyskiwanych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 i funduszu pomocy Ukrainie na nowe zadania WUP, PUP, OHP. Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku, objęciem stabilizującą regułą wydatkową środków państwowych funduszy celowych oraz zmianami przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie planów w układzie kasowym wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Adresaci szkolenia

Szkolenie 1-dniowe dla dyrekcji, kadry kierowniczej oraz głównych księgowych i księgowych Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Program szkolenia

1. Specyfika rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej PUP i WUP jako samorządowych jednostek budżetowych, OHP jako państwowych jednostek budżetowych oraz funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych jako państwowych funduszy celowych – podział ksiąg na „budżet-urząd” pracy i „fundusz” (FP i FGŚP).
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w WUP, PUP, OHP oraz w FP i FGŚP na 31 grudnia 2022 roku – wycena na moment początkowy (powstania) a wycena na dzień bilansowy.
3. Fundusz przeciwdziałania Covid-19 i fundusz pomocy Ukrainie jako źródło finansowania zadań PUP, WUP, OHP oraz ich ujęcie w księgach „budżetu-urzędu” i w księgach „funduszu” – kiedy budżetowo, a kiedy pozabudżetowo.
4. Zasady prezentacji dochodów i wydatków budżetowych (aktywów pieniężnych) w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – zasada kasowa, podatek VAT, zwroty i refundacje wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, problem szczególny dot. środków pieniężnych w drodze.
5. Zasady prezentacji należności i zobowiązań budżetowych oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie a zobowiązanie.
6. Zmiany w sprawozdawczości budżetowej 2022/2023 wynikające nowego rozporządzenia Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (pozycja 193) – cel i charakter zmian.
7. Obroty i salda poszczególnych kont „funduszu” jako dane księgowe a zasady sporządzania „pomocniczego” sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego: Rb-33 za rok 2022 i w roku 2023.
8. Nowe sprawozdanie Rb-28UE KPO dla OHP.
9. Nowe zasady sprawozdania z „funduszu” w roku 2023 – RB-40 i jego związek z notą budżetową i drukiem PFC.
10. Plan „funduszu” w ujęciu kasowym a plan „funduszu” w ujęciu memoriałowym na rok 2023 – ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw i jej zastosowanie w praktyce.
11. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN – czy WUP i PUP powinien sporządzać jedno czy oddzielne sprawozdania w zakresie operacji finansowych dla „budżetu-urzędu” i „funduszu”.
12. Wzór i ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2022 dla WUP i PUP jako samorządowych jednostek budżetowych oraz dla OHP jako państwowych jednostek budżetowych – specyficzna rola konta 136 i 853 dla dysponenta środków państwowego funduszu celowego i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
13. Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczących kont 840, 640, 290 oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 oraz ich zastosowanie w WUP, PUP, OHP.
14. Problematyka nakładów brutto na środki trwałe finansowanych z „funduszu” a stanowiących własność powiatu lub województwa.
15. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu, informacja dodatkowa – powiązanie zapisów księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdania za rok 2022.
16. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej – typowe nieprawidłowości.
17. Otwarcie roku 2023 i zmiany jakie należy wdrożyć w polityce rachunkowości WUP, PUP, OHP na rok 2023 – przygotowanie do reformy systemu budżetowego wpisanej do KPO.
18. Odpowiedzi na pytania.Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content