Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Obsługa wniosków i żądań wieczystych użytkowników w przedmiocie wykupu nieruchomości po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2023r.

Informacje

Start

06.10.2023 (pt.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów nowelizacji wdrażającej kolejny etap likwidacji wieczystego użytkowania jako podstawy władania gruntów Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Omawiane przepisy wynikają z ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw i weszły w życie w dniu 31 sierpnia 2023r.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi lub ich nadzorem, a w szczególności osoby prowadzące sprawy z zakresu użytkowania wieczystego; jak również przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi.

Program szkolenia


1. Zagadnienia wspólne
• Przestawienie i syntetyczne omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich wpływu tych zmian na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości;
2. Wniosek wieczystego użytkownika o sprzedaż na jego rzecz nieruchomości gruntowej
• Czy wniosek wieczystego użytkownika powinien być złożony w określonej formie? Jakie informacje, oświadczenia czy dokumenty powinien przedstawić wnioskodawca;
• Omówienie zakresu ustaleń prawnych i faktycznych związanych z oceną złożonego wniosku wieczystego użytkownika:
o Dopuszczalność złożenia wniosku sprzedaż w świetle znowelizowanej treści art. 32 ust. 1 u.g.n. Kiedy musi upłynąć 10 letni czas trwania umowy wskazany w ustawie;
o Czy osoba, która nabyła prawo wieczystego użytkowania na rynku wtórnym również musi korzystać z nieruchomości nie mniej niż 10 lat?
o Związek nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej i konsekwencje takich ustaleń w zakresie ustalania ceny sprzedaży oraz obniżenia ceny w stosunku do wartości nieruchomości
• Uchwala lub zarządzenie wojewody ustalająca zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości na rzecz ich wieczystych użytkowników – w jakim zakresie zapisy tego aktu mogą uniemożliwić wieczystemu użytkownikowi nabycie własności nieruchomości?
• Przedstawienie i omówienie znowelizowanych zasad prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem w przedmiocie sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej;
• Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przy sprzedaży na wniosek jej użytkownika wieczystego;
• Tryb procedowania żądania i obowiązki prawne organu gospodarującego zasobem:
a) Zgoda właściwego organu stanowiącego na sprzedaż nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika;
b) Obowiązki informacyjne realizowane przez organ w związku ze sprzedażą na rzecz wieczystego użytkownika oraz ich podstawy prawne.
3. Żądanie sprzedaży nieruchomości gruntowej zgłaszane w trybie realizacji roszczenia na podstawie przepisów epizodycznych wprowadzonych nowelizacją
• Przedstawienie konstrukcji prawnej roszczenia wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości gruntowej ze wskazaniem różnic między żądaniem zgłaszanym w trybie roszczenia a wnioskiem składanym na podstawie przepisów ogólnych;
• Omówienie zakresu ustaleń prawnych i faktycznych związanych z oceną zgłoszonego żądania wieczystego użytkownika:
– Termin i forma zgłoszenia żądania – omówienie przepisów i wątpliwości interpretacyjnych jakie mogą się z nimi wiązać
– Ustalenie daty oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste jako spełnienia warunku przysługiwania użytkownikowi żądania sprzedaży. Czy data oddania w użytkowanie wieczyste to data zawarcia umowy, czy też może to być inne zdarzenie prawne?
– Badanie treści umowy pod kątem wykonania zobowiązania określonego w jej treści. W jaki sposób organ może interpretować przesłankę spełnienia zobowiązania?
– Zabudowa nieruchomości jako warunek powstania roszczenia i przysługiwania żądania sprzedaży nieruchomości gruntowej;
– Związek nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej i konsekwencje takich ustaleń w zakresie ustalania ceny sprzedaży oraz obniżenia ceny w stosunku do wartości nieruchomości
• Tryb procedowania żądania i obowiązki prawne organu gospodarującego zasobem:
– Czy w trybie realizacji żądania wieczystego użytkownika prowadzi się rokowania i sporządza się protokół stanowiący podstawę sporządzenia aktu notarialnego?
– Czy na sprzedaż nieruchomości w trybie żądania konieczne jest uzyskanie zgody organu stanowiącego (rady, sejmiku, wojewody)?
– Czy przy sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika w trybie żądania sporządza się wykaz nieruchomości na podstawie art. 35 u.g.n.?

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content