Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH na 2023 r. I ICH OSTATNIA AKTUALIZACJA W PAŹDZIERNIKU – ustalenie rocznej dotacji po aktualizacji z uwzględnieniem zmiany liczby uczniów w ciągu roku. Dotowanie uczniów z Ukrainy. Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami za 2023r. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2023 r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zmiany przepisów na lata 2023-2025

Informacje

Start

05.10.2023 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej dotacji oświatowych, przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego obliczania dotacji na praktycznych przykładach

Adresaci szkolenia

Skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, pracownicy jednostek obsługujących jednostki oświatowe, naliczający dotacje, osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły i placówki wychowania przedszkolnego.

Program szkolenia

1. Obliczanie wysokości dotacji na 2023r. z uwzględnieniem zmian:
* zmiana przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 50a) w zakresie nieudzielania dotacji na uczniów szkół dla dorosłych będących obywatelami Ukrainy.
* Wyłączenie – w roku 2023 – przepisów o ograniczeniu wzrostu/spadku kolejnych części dotacji:
– w odniesieniu do ucznia szkoły, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
– udzielanej na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepublicznemu liceum ogólnokształcącemu dla dorosłych, niepublicznej branżowej szkole II stopnia oraz niepublicznej szkole policealnej.
* Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST, zmiany wag na 2023r., proponowany sposób obliczenia – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY,
* Wskaźnik zwiększający – bez uczniów z Ukrainy i wydatków na uczniów z Ukrainy.
* Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji.
Zmiany w zakresie obliczania PKD na 2023r. polegające na nieuwzględnianiu liczby uczniów z Ukrainy do statystycznej liczby uczniów i niewliczaniu wydatków na uczniów z Ukrainy.
Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
* Aktualizacja dotacji
Zasady AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI i DOTACJI, w tym różne warianty postępowania z wyrównaniem dotacji lub potrącaniem – przeliczenie dotacji po aktualizacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY w tym uwzględniające zmiany liczby uczniów – PRZELICZENIE ROCZNEJ DOTACJI
* Ograniczenia zmiany wysokości miesięcznej kwoty dotacji: maksymalny dopuszczalny wzrost/ spadek wysokości dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
* Aktualizacja: w szczególnie uzasadnionych przypadkach
2. Zasady obliczania dotacji oświatowej na uczniów z Ukrainy w tym przywrócenie dotacji na 2023r. na obywateli Ukrainy w publicznych szkołach dla dorosłych: liceach ogólnokształcące dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia oraz szkołach policealnych.
3. ZASADY ZWROTU DOTACJI ZA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI JST UDZIELAJĄCYCH DOTACJI
– Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
– Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego – wyłączenie rozliczeń za uczniów będących obywatelami Ukrainy.
– Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.
4. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2023r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie.
Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.
5. Zmiany przepisów na lata 2023-2025
– Zniesienie zasady ograniczenia spadku dotacji po aktualizacji do szkół niepublicznych dla dorosłych w 2023 roku i uczniów szkół w nauczaniu domowym.
– Wydatki nagrody specjalne dla nauczycieli – niewliczanie ich do wydatków bieżących w 2023r.
– Zmiany w naliczaniu PKD i wskaźnika zwiększającego w 2024 roku w tym niewliczanie do PKD wydatków bieżących wynikających z wypłaty odpraw nauczycielom przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela
– Powstanie branżowych centrów umiejętności i ich dotowanie.

Osoba prowadząca kurs

doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wieloletni wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne i w latach 2016-2021 wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content