Temat szkolenia

NOWY OBOWIĄZEK WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST, STAROSTÓW ORAZ MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW W ZAKRESIE KONTROLI PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH DO WDROŻENIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZASAD BEZPIECZNEJ REKRUTACJI PERSONELU. ZADANIA KONTROLNE ORGANÓW PROWADZĄCYCH JEDNOSTKI OŚWIATOWE, ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO, PIP i NFZ

Informacje

Start

20.06.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

O ile opracowanie i wprowadzenie wymaganych prawem procedur standardów ochrony małoletnich w większości instytucji zobowiązanych mamy już za sobą, lub znajdują się one na ukończeniu, o tyle za bardzo istotne należy uznać stosowanie w tych podmiotach bezpiecznej rekrutacji personelu. Przepisy, które już weszły w życie, nakładają obowiązek bardzo dokładnego sprawdzania kandydatów do pracy, a także osób, które w ramach podmiotu zobowiązanego będą dedykować swoje działania małoletnim. Pracodawca lub organizator musi wiedzieć jakie obywatelstwo lub obywatelstwa innych krajów taka osoba taka posiada i gdzie zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat poprzedzających zatrudnienie. Konsekwencją tego jest zweryfikowanie informacji z odpowiednich rejestrów karnych lub przyjęcie stosownych oświadczeń.
Ustawa dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304, 1606) wskazuje wiele podmiotów i instytucji zobowiązanych do kontroli, czy w/w rozwiązania w zakresie wdrożenia standardów i bezpiecznej rekrutacji personelu zostały wprowadzone.
Przepisy nakładają obowiązek sprawowania kontroli odpowiednio według właściwości rzeczowej i miejscowej na:
1) wójtów burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw lub urzędników przez nich upoważnionych, w tym straże miejskie;
2) organy prowadzące jednostki oświatowe, w tym te organy, które nie są samorządami;
3) organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad jednostką oświatową (kuratoria oświaty);
4) Państwową Inspekcję Pracy, która w zakresie swojej właściwości jest uprawniona do kontroli wykonywania przez pracodawcę jednego z obowiązków bezpiecznej rekrutacji personelu;
5) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który w zakresie swojej właściwości jest uprawniony do kontroli wykonywania w/w obowiązków przez pracodawcę lub organizatora.
Zatem za niezbędne należy uznać przygotowanie pracowników w/w podmiotów ( jst i innych) do sprawowania zadań kontrolnych, które dla kontrolowanych mogą się zakończyć bardzo dotkliwymi karami, w tym karnymi (w przypadku ustalenia, iż podmiot nie wywiązał się z nałożonych nań obowiązków).
Aby przybliżyć Państwu w/w problematykę proponujemy udział w szkoleniu, wyrażając nadzieję, iż tak zorganizowana jego formuła i tematyka znakomicie przyczyni się do bezproblemowej realizacji nowego zadania oraz podniesienia poziomu wiedzy i tym samym kompetencji kadry urzędniczej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do wójtów burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw, sekretarzy odpowiednio gmin, powiatów, urzędników samorządowych urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, cuw, zeasów, itp., straży gminnych, organów prowadzących nie samorządowe jednostki oświatowe; pracowników kuratoriów oświaty, PIP i NFZ, do osób upoważnionych i zainteresowany niniejszą problematyką.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie -uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Kto to jest małoletni, nieletni, młodociany ? – podstawy rozróżnienia.
3. Nowe obowiązki w zakresie bezpiecznej rekrutacji personelu. – poszerzone, trudne i budzące zdziwienie pracodawców oraz kandydatów do pracy.
4. Tryb i terminy stosowania bezpiecznej rekrutacji personelu. w podmiotach zobowiązanych.
5. Na co zwrócić uwagę kontrolując obowiązek bezpiecznej rekrutacji personelu?
6. Standardy Ochrony Małoletnich- czym są a czym nie są?
7. Standardy Ochrony Małoletnich a polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem- czy to to samo?
8. Podmioty zobowiązane do wdrożenia Standardów i specyfika ich stosowania ze względu na charakter działalności podmiotu .
9. Jakie obszary uregulowań powinny zawierać Standardy Ochrony Małoletnich?
10. Tryb i terminy wdrożenia standardów w podmiotach zobowiązanych.
11. Pracownicy, na których spoczywa obowiązek stosowania Standardów Ochrony Małoletnich.(obowiązki pracownika jednostki, obowiązki dyrektora jednostki).
12. Trzy rodzaje obszarów interwencji – podstawy prawne, obowiązki, działania, instytucje zawiadamiane.
13. Podmioty sprawujące kontrolę nad wprowadzeniem Standardów Ochrony Małoletnich i stosowaniem bezpiecznej rekrutacji personelu:
a) organy wykonawcze w samorządach (wójt burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałków województw);
b) organy prowadzące jednostki oświatowe;
c) organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad jednostką oświatową;
d) Państwowa Inspekcja Pracy,
e) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
14. Upoważnianie do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
15. Wykonywanie obowiązków kontrolnych w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej .
16. Uprawnienia kontrolujących w ramach prowadzonych kontroli.
17. Na co zwrócić uwagę kontrolując obowiązek wprowadzenia Standardów ?
18. Działania organu kontrolnego podejmowane w sytuacji, w której w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić.
19. Sankcje (w tym karne) – w sytuacji niewywiązania się podmiotu kontrolowanego z obowiązków wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich, a także w sytuacji niestosowania zasad bezpiecznej rekrutacji personelu.
20. Jak usystematyzować proces i wdrożyć w podmiocie zobowiązanym do sprawowania kontroli obszar obowiązków?
21. Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca kurs

prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

20.06.2024 (czw.), 09:00
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content