Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowości w warunkach technicznych budowy, zarządzania i eksploatacji dróg

Informacje

Start

24.04.2023 (pon.), 10:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

320 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

21 września 2022r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które w wielu aspektach upraszcza obowiązujące obecnie przepisy dotyczące budowy dróg. Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zmiany w zakresie warunków technicznych, zarządzania drogami publicznymi.

Adresaci szkolenia

Zarządcy dróg, pracownicy administracji publicznej, urzędów gmin, powiatów, województw, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektanci, geodeci, urbaniści, wykonawcy robót budowlanych, w tym drogowych.

Program szkolenia

1. Nowe definicje i pojęcia w Ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
2. Nowe zasady zarządzania bezpieczeństwem na drogach.
3. Zasady przenoszenia decyzji wynikających z Ustawy o drogach publicznych.
4. Zmiany w Ustawie Prawo budowlane dotyczące dróg.
5. Zmiany w Ustawie Prawo o ruchu drogowym.
6. Zmiany w Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych.
7. Zmiany w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
8. Nowe zasady projektowania dróg – proaktywna polityka w zakresie bezpieczeństwa w
ruchu drogowym – nowe warunki techniczne dla dróg publicznych i wewnętrznych.
9. Zjazdy z dróg publicznych – nowe zasady.
10. Uzgodnienia z zarządcami dróg.
11. Umieszczanie urządzeń w drogach – urządzenia do obsługi drogi i urządzenia obce.
12. Podsumowanie, wnioski, pisma, wzory.

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów                                   i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content