Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowości w podatkach i opłatach lokalnych

Informacje

Start

26.05.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia omówiona zostanie w praktyczny sposób problematyka opodatkowania nieruchomości w 2023 r., w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF i aktualna linia orzecznicza w podatkach i opłatach lokalnych. Zostanie również przedstawione najnowsze orzecznictwo, najnowsze zmiany, a także obowiązki organu podatkowego związane z tymi zmianami w zakresie podatków i opłat.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

Program szkolenia

1. Opodatkowanie nieruchomości kooperatyw mieszkaniowych.
2. Stawka podatku od nieruchomości od lokali w apartamentowcach – wyjaśnienie MF.
3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej – przegląd orzecznictwa.
4. Stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zwolnienia infrastruktury kolejowej.
5. Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych jako „Lz”.
6. Przejście obowiązku podatkowego po zmianie ustawy o KRUS
7. Opodatkowanie nieruchomości wzniesionych na cudzym gruncie.
8. Raport Instytutu Finansów pt. „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian” – co nas czeka? Propozycje zmian przepisów prawa materialnego i procedury.
9. Opodatkowanie nieruchomości w posiadaniu przedsiębiorców – wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2021 r.
10. Czy sieci gazowe, elektroenergetyczne i wodociągowe są opodatkowane w całości jako budowle? – uchwała NSA z dnia 10 października 2022 roku
11. Omówienie uchwały NSA z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu epidemii Covid-19.
12. Zmiany w ulgach w zapłacie podatków – ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
13. Zmiany w przedawnieniu kosztów upomnienia – ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
14. Współwłasność, a odwołanie od decyzji jednego współwłaściciela – wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2023 roku, sygn. akt I SA/Gd 647/22.
15. wyrokWSA w Białymstoku z dnia 17 lutego 2023 roku, sygn. akt I Sa/Bk 28/23 oraz wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lutego 2023 roku, sygn. akt I Sa/Go 442/22 – opodatkowanie gminnych wodociągów i dróg należących do gminy podatkiem od nieruchomości? Czy zakład budżetowy jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
16. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 marca 2023 roku, sygn. akt I SA/Gd 1071/22 – opodatkowanie paneli fotowoltaicznych.
17. Podatnik w upadłości – jaka stawka podatkowa?
18. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową.
19. E-doręczenia – od kiedy obowiązują w gminach?
20. Nowy wzór imiennego upoważnienia do kontroli podatkowej.
21. Zmiany w tajemnicy skarbowej – ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa – jakie zmiany w tajemnicy skarbowej? C
22. Wzór zaświadczenia w sprawie braku zaległości podatkowych.
23. Przegląd najnowszego orzecznictwa i ukształtowana praktyka:
– opodatkowanie gruntów służących wewnętrznej komunikacji,
– opodatkowanie gruntów oddanych w trwały zarząd, kto jest podatnikiem?
– opodatkowanie budowli sportowych,
– firma w mieszkaniu – jaki podatek od nieruchomości,
– czy działalność gminy to działalność zarobkowa
– złożone obiekty budowlane a podatek od nieruchomości
– związek techniczno – użytkowy a podatek od nieruchomosci
– zwolnienie infrastruktury kolejowej
– jak liczyć powierzchnię użytkową w pomieszczeniach o wysokości w świetle poniżej 2,20 m?
– opodatkowanie myjni samochodowej,
– opodatkowanie stacji paliw,
– opodatkowanie garaży w budynkach wielorodzinnych;
– podatek od sieci technicznych (rozłączniki sterowania, transformatory, stacje redukcyjno – pomiarowe);
− opodatkowanie obiektów kontenerowych;
− czy pełnomocnictwo szczególne udzielone w kontroli podatkowej obejmuje również postępowanie podatkowe?,
– akademik z podwyższoną stawką podatkową,
– podatnik może podważać zapisy w ewidencji gruntów i budynków?,
– podatek od budynku i od znajdującej się w nim budowli?,
– czy stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej są budowlami?,
– czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?,
– czy zbiornik może być budynkiem?,
– czy biogazownia podlega opodatkowaniu?,
– opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej
– opodatkowanie hali namiotowej,
– budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości,
– czy słup reklamowy to budowla,
– kwalifikacja obiektów – budowla czy budynek?,
– jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej),
– czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?,
– czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością,
– kiedy biegnie termin, jeśli decyzję skarżący otrzymał wcześniej niż pełnomocnik,
– jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym,
– opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content