Temat szkolenia

Nowości w gminnej egzekucji administracyjnej w 2023 r. i bieżące problemy.

Informacje

Start

17.02.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu z egzekucji administracyjnej zostaną przedstawione w sposób kompleksowy zagadnienia w zakresie gminnej egzekucji administracyjnej. Przykładowe zagadnienia:

  • zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • nowe rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym
  • czym jest eZW? Jakie są zasady sporządzania i przesyłania eZW do urzędu skarbowego? Omówienie poszczególnych rodzajów zawiadomienia wierzyciela. Od kiedy stosujemy eZW?. Czy eZW stosujemy do zawiadomienia wierzyciela o przedawnieniu kosztów upomnienia?
  • ustawa, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – nowości,
  • nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej państwowej oraz samorządowej, którzy są zainteresowani egzekucją administracyjną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona praktycznym aspektom prowadzenia skutecznej egzekucji, przez co szkolenie skierowane jest zarówno do osób posiadających już doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu egzekucji administracyjnej, jak też osób, dla których jest to nowe zagadnienie. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane omawiane podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

1. Czym jest eZW?
a) Jakie są zasady sporządzania i przesyłania eZW do urzędu skarbowego? Omówienie poszczególnych rodzajów zawiadomienia wierzyciela. Od kiedy stosujemy eZW?. Czy eZW stosujemy do zawiadomienia wierzyciela o przedawnieniu kosztów upomnienia?
b) Nowa ustawa, tj. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, a także nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia – przedstawienie problematyki nowych aktów prawnych w kontekście obowiązków organu podatkowego jako wierzyciela.

2. Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu (dalszemu tytułowi wykonawczemu).
3. Postępowanie egzekucyjne a ustawa o doręczeniach elektronicznych – co się zmieniło od 1 października 2021 r.
4. Obowiązek wystawiania e-TW jako podstawowego dokumentu egzekucyjnego od 1 lipca 2021 r. Zakres weryfikacji przesłanego tytułu wykonawczego przez urząd skarbowy. Konsekwencje błędów w tytułach wykonawczych na początku postępowania i w trakcie postępowania egzekucyjnego. Które formularze tytułów wykonawczych obowiązują i do kiedy? Kiedy egzekucja jest obowiązkowa a kiedy nie? Czy do papierowych TW należy przesyłać informacje o podatniku, czy je pomijać?
5. Planowane zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Współpraca i wymiana informacji na linii wierzyciel – organ egzekucyjny – dłużnik zajętej wierzytelności (w jakim celu?).
7. Wysokość kosztów upomnień od 13 października 2021 r. Wysokość odsetek za zwłokę w 2022 r. Zasady sporządzania upomnień, zakres danych zawartych w upomnieniu (uwaga!!! nowe rozporządzenie), przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Co jeśli egzekwowany obowiązek nie wygasł czyli nie zapłacono zaległości- czy to oznacza, że koszty upomnienia się nie przedawniają? Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów upomnienia? Czy można przerwać bądź zawiesić bieg terminu przedawnienia kosztów egzekucyjnych? Czy upomnienie musi zawierać podpis? Co musi zawierać upomnienie? Komu i gdzie wysłać upomnienie, jeśli zobowiązany przebywa w domu pomocy społecznej? Czy upomnienie musi być osobiście podpisane przez Wójta Gminy? Czy upomnienie, tytuł wykonawczy i korespondencję należy wysyłać na adres siedziby spółki wskazany w KRS czy na adres sądu w którym został powołany kurator dla spółki?
8. Czy upomnienie należy wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
9. Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe.
10. Czy zmienia się właściwość miejscowa urzędów skarbowych do prowadzenia egzekucji, w związku z rozporządzeniem w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo?
11. Rodzaje tytułów wykonawczych
12. Pierwotny i dalszy tytuł wykonawczy (sytuacje, w których wystawiany jest dalszy tytuł wykonawczy; nowe rodzaje dalszych tytułów wykonawczych i nowe zasady ich sporządzania). Dopuszczalne postaci ich sporządzenia (elektroniczne/papierowe?).
13. Wpływ uchylenia czynności egzekucyjnych na bieg terminu przedawnienia (w przypadku zastosowania uchylonego środka egzekucyjnego).
14. Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem (uwaga – zmiana)? Umorzenie postępowania egzekucyjnego (korekta katalogu podstaw prawnych). Kiedy dochodzi do umorzenia a kiedy do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w przypadku śmierci podatnika. Umorzenie postępowania egzekucyjnego a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
15. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego (co jest podstawą wszczęcia i prowadzenia ponownej egzekucji administracyjnej? czy istnieje obowiązek wystawiania nowego tytułu wykonawczego bądź odpisu tytułu wykonawczego? instytucja wniosku oraz dalszego tytułu wykonawczego w ponownej egzekucji, nowa instytucja – zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji). Co zawiera wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji (nowe rozporządzenie w tym zakresie); zasada odzyskania kosztów egzekucyjnych w ponownej egzekucji.
16. Czym jest opłata manipulacyjna? Na czym polegają zmiany w sposobie naliczania opłaty manipulacyjnej. Czym jest opłata egzekucyjna? Wysokość opłaty i zasady jej pobierania. Rodzaje opłat za czynności egzekucyjne, stawki – nowości. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego a opłata manipulacyjna.
17. Rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych. Uwaga!!! Nowy model naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym; określenie maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej. Katalog kosztów egzekucyjnych, osoba zobowiązana do ich poniesienia; sytuacje, w których wierzyciel nie będzie obciążany kosztami egzekucyjnymi.
a) Nowość – termin dla wierzyciela na zapłatę kosztów egzekucyjnych. Zwrot wierzycielowi kosztów egzekucyjnych, które wyegzekwowano od zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej. Rezygnacja z zasady podwyższania opłat za czynności egzekucyjne.
b) Kto płaci koszty komornicze, gdy zobowiązany dokona dobrowolnej zapłaty w Urzędzie Skarbowym, a kto je płaci, gdy zobowiązany płaci bezpośrednio do organu podatkowego?
18. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych (na wniosek i z urzędu). Przesłanki niepozwalające na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny. Kto jest uprawniony do złożenia wniosku w tej sprawie? Kiedy można umorzyć z urzędu? Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych (kto jest uprawniony do złożenia wniosku?). Termin przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów egzekucyjnych obciążających wierzyciela oraz termin przedawnienia obowiązku zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych (możliwość przerwania biegu terminu przedawnienia).
19. Jaki jest los kosztów egzekucyjnych w przypadku uchylenia czynności egzekucyjnych w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego ze względu na wykonanie egzekwowanego obowiązku przed wszczęciem egzekucji lub uchylenia albo zmiany decyzji naliczającej egzekwowany podatek?
20. Wprowadzenie możliwości zapłaty przez inną osobę niż zobowiązany. Zakres należności objętych dobrowolną zapłatą.
21. Ważne przepisy przejściowe.
22. Instytucja zapłaty do organu egzekucyjnego. Czym jest dobrowolna zapłata przez zobowiązanego? Czy pobierane są opłata egzekucyjna i manipulacyjna w przypadku dobrowolnej zapłaty? Nowości w zakresie sposobu rozliczania dobrowolnych wpłat zobowiązanego. Dobrowolna zapłata w siedzibie organu egzekucyjnego/wierzyciela? Czy dobrowolna zapłata stanowi realizację środka egzekucyjnego, tj. egzekucji z pieniędzy? Jak udokumentować dobrowolną zapłatę? Kto dokumentuje te czynności.
23. Jak rozróżnić kiedy mamy do czynienia z dobrowolną zapłatą a kiedy z egzekucją z pieniędzy? Czy dobrowolna zapłata przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?
24. Jak stwierdzić że dokonana wpłata po zastosowaniu środka egzekucyjnego jest dobrowolna?
25. Zmiany w egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych. Możliwość opłacenia np. kosztów upomnienia bezgotówkowo – za pomocą terminali płatniczych. Jaka czynność przy egzekucji z pieniędzy przeprowadzanej bezgotówkowo przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a jaka czynność przy egzekucji z pieniędzy przeprowadzanej gotówkowo przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin zastosowania egzekucji z pieniędzy, zasady wystawiania oraz zakres informacyjny pokwitowania pobrania pieniędzy.
26. Usprawnienia w egzekucji z ruchomości. Wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości – sprzedaż przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego. Czy taka sprzedaż stanowi sprzedaż egzekucyjną? Jak dokonać zajęcia ruchomości?
27. Co z zagranicznymi tytułami wykonawczymi? Jak skutecznie prowadzić egzekucję wobec podatników mieszkających poza granicami RP?
28. Pytania i odpowiedzi na czacie

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content