Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowości i bieżące problemy w gminnej egzekucji administracyjnej w 2023 r.

Informacje

Start

14.08.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

Lublin oraz online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną przedstawione w sposób kompleksowy zagadnienia w zakresie gminnej egzekucji administracyjnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, a także wyniki ostatnich dwóch kontroli NIK w zakresie dotyczącym egzekucji administracyjnej.

Adresaci szkolenia

Skarbnicy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego wydający decyzję administracyjne nakładające obowiązki o charakterze niepieniężnym oraz prowadzący postępowania egzekucyjne w administracji.

Program szkolenia

1. Przedawnienie kosztów upomnienia przed i po nowelizacji.
• Czy upomnienie należy wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
• Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe.
• Co z kosztami upomnienia po zmianach, gdy zaległość podatkowa już nie istnieje?
• Jak postępować w przypadku kiedy wpłata zaległości bez kosztów nastąpi przed ich doręczeniem?
• Czy umorzenie zaległości podatkowej spowoduje przedawnienie kosztów upomnienia?
• Czy organ zaliczając nadpłatę na zaległość podatkową utraci możliwość dochodzenia kosztów upomnienia?
2. Wzór tytułu wykonawczego przed i po nowelizacji – omówienie aktualnych zasad i nowości.
3. Dalszy i kolejny tytuł wykonawczy dzisiaj i po nowelizacji – omówienie aktualnych zasad i co ulega zmianie?
4. Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu (dalszemu tytułowi wykonawczemu)?
5. Wyniki kontroli NIK e-tytułów wykonawczych – omówienie
6. Wyniki kontroli naliczania i egzekwowania opłaty śmieciowej – omówienie
7. Nowy podmiot – podmiot, który uzyskał korzyść majątkową.
8. Małżonek podatnika – jakie nowe uprawnienia uzyskał w wyniku nowelizacji.
9. Nowe obowiązki wierzyciela.
10. Jakie są zasady sporządzania i przesyłania eZW do urzędu skarbowego? Omówienie poszczególnych rodzajów zawiadomienia wierzyciela. eZW przed i po nowelizacji. Co w sytuacji, gdy podatnik spłaci całkowicie zaległość, na którą wystawiono tytuł wykonawczy?
11. Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie rozłożenia na raty zapłaty podatku (zaległości podatkowej) oraz odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowej.
12. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu – do czego służy? Co to za instrument?
13. Omówienie przepisów przejściowych.
14. Bieżące problemy w egzekucji administracyjnej:
– zbieg egzekucji – kiedy występuje, czy gmina może doprowadzić do tego zbiegu, w jaki sposób?
– odstąpienie od zasady obligatoryjności egzekucji,
– ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej
– co to znaczy „skuteczne zajęcie rachunku bankowego”?
– czy tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego stanowi podstawę do zajęcia rachunku bankowego małżonka, który podatnikiem nie jest.
– w którym miejscu w zawiadomieniu eZW należy ująć informację dotyczącą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym?
– jeśli gmina jako wierzyciel hipoteczny na nieruchomości podatnika zostanie uwzględniona w podziale sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego, to czy koniecznym jest przedłożenie tytułów wykonawczych? Czy to mają być dalsze tytuły wykonawcze?
– czy podatnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku gdy organ egzekucyjny wszczął egzekucje administracyjną wobec podatnika? Czy w przypadku złożenia takiego wniosku należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe?
– czy do tytułu wykonawczego kierowanego do organu egzekucyjnego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji? Czy wniosek zawarty jest już w tytule wykonawczym w części E?
– czy w przypadku śmierci podatnika i umorzenia postępowania egzekucyjnego pozostaje w mocy przerwany bieg terminu przedawnienia, który miał miejsce podczas umorzonego postępowania?
– czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy można również uwzględnić koszty upomnienia i koszty egzekucyjne, którymi został obciążony wierzyciel?
– jeżeli środek egzekucyjny został zastosowany 10.01.2021 r., to kiedy upływa okres przedawnienia? czy z końcem roku 2026 czy z dniem 11.01.2026 r. ?
– czy odsetki za zwłokę, które wpisuje się do zawiadomienia skierowanego do organu egzekucyjnego należy zaokrąglić do pełnych złotych czy podawać w pełnej wysokości (w groszach)?
– czy przed sporządzeniem kolejnego tytułu wykonawczego, będącego podstawą do zabezpieczenia zaległości podatkowych na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, trzeba do małżonka przesłać upomnienie?
– jeśli zobowiązana zmarła w dniu 19.02.2021 r. i zostały zaległości za lata 2017-2020, jak również nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia, nie przeprowadzono postępowania spadkowego, to kiedy przedawnią się zaległości pozostawione przez zmarłą?
– czy można wysyłać upomnienia i wystawiać tytuły na bieżące zaległości upadłego?
– co w przypadku gdy termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi już minął?
– czy ogłoszenie upadłości podatnika przed grudniem 2021 r. widnieje w systemie KRZ?
– czy przed wydaniem decyzji dla spadkobiercy w zakresie zaległości podatkowych spadkodawcy konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie oraz wydania postanowienia o siedmiodniowym terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym?
– czy można zwrócić nadpłatę spadkodawcy członkom rodziny spadkodawcy bez przeprowadzonego postępowania spadkowego?
– spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy wobec spadkobiercy należy wystawić tytuł wykonawczy i prowadzić postępowanie egzekucyjne?
– czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym fakcie?
15. Pytania i odpowiedzi na czacie, np.:
– w 2023 roku zostało wydane postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z przedawnieniem egzekwowanej należności. Czy na tej podstawie można wyksięgować z ksiąg umorzoną należność, na jakiej podstawie?
– jak traktować należność od podmiotu w likwidacji?
– co z przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy swoją siedzibę mają poza granicami RP, jak możemy od nich egzekwować należność w momencie nie dokonania wpłaty w terminie?
– umiera podatnik, czy powinniśmy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i tym samym ponieść koszty finansowe związane z postępowaniem i opłatami sądowymi?
– co zrobić w sytuacji, w której wystawiono tytuły wykonawcze do US na spółkę akcyjną; należności nie zostają ściągnięte pomimo iż zobowiązany dalej prowadzi działalność gospodarczą (US umarza postepowanie w wyniku bezskuteczności)?
– tytuł wykonawczy w US a zobowiązany przebywa za granicą , na rachunek bankowy zobowiązanego nie wpływają żadne środki, co dalej?
– co może zrobić wierzyciel po otrzymaniu z US pisma o umorzeniu postępowania w wyniku bezskuteczności.
– jakie czynności musi podjąć wierzyciel aby przerwać bieg przedawnienia i jakie informacje w Urzędu Skarbowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne potwierdzają datę przerwania biegu przedawnienia?

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content