Temat szkolenia

Sprawozdanie Rb-PDP za 2023 r. oraz przygotowanie wierzycieli do zmian w egzekucji administracyjnej w 2024 r.

Informacje

Start

24.11.2023 (pt.), 08:30

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problemów związanych ze sprawozdaniem Rb-PDP i egzekucją administracyjną w 2024 r. Omówione zostaną poszczególne nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, a także wyniki ostatnich dwóch kontroli NIK w zakresie dotyczącym egzekucji administracyjnej.

Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje o zasadach sprawozdawczości Rb-PDP w zakresie podatków.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową informację w zakresie egzekucji według stanu prawnego aktualnego i stanu prawnego przyszłego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w praktyczny sposób, a w czasie jego trwania będzie możliwość zgłaszania pytań na czacie.

W trakcie szkolenia będzie możliwość konsultacji w zakresie bieżących problemów w egzekucji administracyjnej, przykładowo:

– w 2023 roku zostało wydane postanowienie w sprawie   umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z przedawnieniem egzekwowanej należności. Czy na tej podstawie można wyksięgować z ksiąg umorzoną należność, na jakiej podstawie?

– jak traktować należność od podmiotu w likwidacji?

– co z przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy swoją siedzibę mają poza granicami RP, jak możemy od nich egzekwować należność w momencie nie dokonania wpłaty w terminie?

– umiera podatnik, czy powinniśmy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i tym samym ponieść koszty finansowe związane z postępowaniem i opłatami sądowymi?

– co zrobić w sytuacji, w której wystawiono tytuły wykonawcze do US na spółkę akcyjną; należności nie zostają ściągnięte pomimo iż zobowiązany dalej prowadzi działalność gospodarczą (US umarza postepowanie w wyniku bezskuteczności)?

– tytuł wykonawczy w US a zobowiązany przebywa za granicą , na rachunek bankowy  zobowiązanego nie wpływają żadne środki, co dalej?

– co może zrobić wierzyciel po otrzymaniu z US pisma o umorzeniu postępowania w wyniku bezskuteczności.

– jakie czynności musi podjąć wierzyciel aby przerwać bieg przedawnienia i jakie informacje w Urzędu Skarbowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne potwierdzają datę przerwania biegu przedawnienia?

 – zbieg egzekucji – kiedy występuje, czy gmina może doprowadzić do tego zbiegu, w jaki sposób?

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych, a także egzekwowaniem tych należności

Program szkolenia

1.Zasady sporządzania sprawozdania Rb-PDP.
Co wykazujemy w kolumnie „zaległości netto”?
Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazujemy w kolumnie „zaległości netto”:
– należności z terminem płatności 30.06.2023 r.?,
– kwoty podatku wynikające z nieostatecznych decyzji wymiarowych, od których podatnik wniósł odwołanie?,
– zaległości podatnika, który ma postanowienie sądowe o upadłości dłużnika?
– należności sporne dochodzone na drodze sądowej,
– kwestionowane przez podatnika,
– należności wymagalne
Jak należy wykazywać dane w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków” w poszczególnych kwartałach?
Co wykazujemy w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień” i „Skutki decyzji…”?
Czy w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” wykazujemy:
– zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
– zwolnienia rodzin wielodzietnych z tej opłaty?
– zwolnienia z opłaty od posiadania psów?
Czy wykazujemy umorzenia z urzędu?
Jak należy wykazywać decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty w Rb-27S i Rb-PDP?
Czy wykazujemy skutki umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe pobierane na wniosek lub za zgodą przewodniczącego zarządu JST?
Jakie dane objęte są sprawozdaniem Rb-PDP, termin i forma jego przekazywania.
Sprawozdanie Rb-PDP a Rb-27S
W którym sprawozdaniu (za który rok/ w którym kwartale) należy wykazać skutki wynikające z:
– korekty deklaracji za 2021 r. złożonej w styczniu 2023 r.?
– decyzji z 28 grudnia 2022 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, doręczonej 5 stycznia 2023 r.
– decyzji z 2022 r., którą odroczono termin płatności III raty (15 września) do 10 maja 2023 r.
– decyzji z 2022 r., którą odroczono termin płatności II raty (15 maja) do 30 czerwca 2022 r., ale podatnik nie zapłacił…
-z decyzji z 28.12.2022 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (IV rata 2022 r.), w sytuacji gdy podatnik odebrał decyzję 5 stycznia 2023 r.
Na czym polega korekta Rb-PDP.
Łączne zobowiązanie pieniężne a sprawozdanie Rb-27S.
Czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać skutki finansowe odpisu przedawnionego zobowiązania podatkowego?
Ratalna spłata długu z tytułu podatku od nieruchomości a Rb-27S
Zmiana danych objętych sprawozdaniem za rok poprzedni w wyniku złożenia korekty deklaracji za rok ubiegły. Złożenie korekty deklaracji a moment ujmowania skutków finansowych związanych z tym zdarzeniem w sprawozdawczości.
W której kolumnie należy wykazać umorzone odsetki za zwłokę?
Jednostka dokonała aktualizacji należności. W jakiej wysokości należny wykazywać należności podatkowe w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N?
Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazujemy koszty upomnienia? Jeśli tak, to czy w chwili przypisu, czy w chwili wpływu środków?
Kiedy ująć podatek w sprawozdaniu zapłacony kartą płatniczą? Czy należy wykazywać w Rb-27S dochody z zapłaty kartami płatniczymi dokonanej w grudniu, które wpłynęły na rachunek Urzędu w styczniu 2023 r.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie skutków. Rp-PDP a dyscyplina finansów publicznych.

2. Najnowsze wyjaśnienia MF w zakresie Rb-PDP.
2.Przedawnienie kosztów upomnienia po nowelizacji.

Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe.

Co z kosztami upomnienia po zmianach, gdy zaległość podatkowa już nie istnieje?

Wyłączenie kwoty kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę z limitu egzekucyjnego 160 zł.

Jak postępować w przypadku kiedy wpłata zaległości bez kosztów nastąpi przed ich doręczeniem?

Czy umorzenie zaległości podatkowej spowoduje przedawnienie kosztów upomnienia?

Czy organ zaliczając nadpłatę na zaległość podatkową utraci możliwość dochodzenia kosztów upomnienia?

Czy upomnienie można będzie wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?

3. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela – nowe rozporządzenie w tym zakresie. Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Zmiany w EDI

5. Wzór tytułu wykonawczego po nowelizacji – omówienie nowości. Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tym zakresie. Co ze starymi rozporządzeniami wykonawczymi i czy można je dalej stosować?

6. Dalszy i kolejny tytuł wykonawczy po nowelizacji – co ulega zmianie?

7. Zmieniony tytuł wykonawczy.

8. e-ZW – jakie zmiany zaczną obowiązywać?

9. Likwidacja klauzuli wykonalności nadawanej dotychczas tytułowi wykonawczemu (dalszemu tytułowi wykonawczemu).

10. Wyniki kontroli NIK e-tytułów wykonawczych – omówienie

11. Wyniki kontroli w zakresie egzekwowania opłaty śmieciowej – omówienie

12. Nowy podmiot – podmiot, który uzyskał korzyść majątkową.

13. Małżonek podatnika – jakie nowe uprawnienia uzyskał w wyniku nowelizacji.

14. Nowe uprawnienia wierzyciela i organu egzekucyjnego.

15. Zmiany w zakresie zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.

16. Zmiany w egzekucji nieruchomości.

17. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu – do czego służy? Co to za instrument? Zmiany w tym zakresie.

18. Omówienie przepisów przejściowych.

19. Bieżące problemy w egzekucji administracyjnej, przykładowo:

– zbieg egzekucji – kiedy występuje, czy gmina może doprowadzić do tego zbiegu, w jaki sposób?

– odstąpienie od zasady obligatoryjności egzekucji,

– ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

– co to znaczy „skuteczne zajęcie rachunku bankowego”?

– czy tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego stanowi podstawę do zajęcia rachunku bankowego małżonka, który podatnikiem nie jest.

– w którym miejscu w zawiadomieniu eZW należy ująć informację dotyczącą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym?
– jeśli gmina jako wierzyciel hipoteczny na nieruchomości podatnika zostanie uwzględniona w podziale sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego, to czy koniecznym jest przedłożenie tytułów wykonawczych? Czy to mają być dalsze tytuły wykonawcze?
– czy podatnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku gdy organ egzekucyjny wszczął egzekucje administracyjną wobec podatnika? Czy w przypadku złożenia takiego wniosku należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe?
– czy do tytułu wykonawczego kierowanego do organu egzekucyjnego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji? Czy wniosek zawarty jest już w tytule wykonawczym w części E?
– czy w przypadku śmierci podatnika i umorzenia postępowania egzekucyjnego pozostaje w mocy przerwany bieg terminu przedawnienia, który miał miejsce podczas umorzonego postępowania?
– czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy można również uwzględnić koszty upomnienia i koszty egzekucyjne, którymi został obciążony wierzyciel?
– jeżeli środek egzekucyjny został zastosowany 10.01.2021 r., to kiedy upływa okres przedawnienia? czy z końcem roku 2026 czy z dniem 11.01.2026 r. ?
– czy odsetki za zwłokę, które wpisuje się do zawiadomienia skierowanego do organu egzekucyjnego należy zaokrąglić do pełnych złotych czy podawać w pełnej wysokości (w groszach)?
– czy przed sporządzeniem kolejnego tytułu wykonawczego, będącego podstawą do zabezpieczenia zaległości podatkowych na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, trzeba do małżonka przesłać upomnienie?
– jeśli zobowiązana zmarła w dniu 19.02.2021 r. i zostały zaległości za lata 2017-2020, jak również nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia, nie przeprowadzono postępowania spadkowego, to kiedy przedawnią się zaległości pozostawione przez zmarłą?
– czy można wysyłać upomnienia i wystawiać tytuły na bieżące zaległości upadłego?
– co w przypadku gdy termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi już minął?
– czy ogłoszenie upadłości podatnika przed grudniem 2021 r. widnieje w systemie KRZ?
– czy przed wydaniem decyzji dla spadkobiercy w zakresie zaległości podatkowych spadkodawcy konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie oraz wydania postanowienia o siedmiodniowym terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym?
– czy można zwrócić nadpłatę spadkodawcy członkom rodziny spadkodawcy bez przeprowadzonego postępowania spadkowego?
– spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy wobec spadkobiercy należy wystawić tytuł wykonawczy i prowadzić postępowanie egzekucyjne?
– czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym fakcie?
20. Pytania i odpowiedzi na czacie.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content