Temat szkolenia

Nowości i bieżące problemy w ewidencji księgowej podatków w 2023 r. i 2024 r. Hipoteka przymusowa. Rozliczanie wpłat podatków i nadpłat.

Informacje

Start

05.06.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problemów związanych z ewidencją księgową podatków. Zostanie zwrócona uwaga na nowości w ewidencji księgowej, ale też szkolenie obejmie bieżące problemy w ewidencji księgowej. Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje o zasadach sprawozdawczości Rb-PDP w zakresie podatków, do czego służy Krajowy Rejestr Zadłużonych? Ponadto szkolenie obejmuje problematykę podatnika w upadłości i restrukturyzacji, podatnika wobec którego prowadzona jest egzekucja sądowa, zagadnienie ustalania prawidłowych sald zaległości i nadpłat na kontach podatników, czy przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone następujące wzory pism, a mianowicie:
– skargi do sędziego komisarza na syndyka,
– pytania do urzędu skarbowego o stan sprawy,
– pytania do urzędu skarbowego w sprawie ewentualnego zastosowania środka egzekucyjnego

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych, a także egzekwowaniem tych należności.

Program szkolenia

1. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-PDP.
a) Co wykazujemy w kolumnie „zaległości netto”?
b) Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazujemy w kolumnie „zaległości netto”:
• należności z terminem płatności 30.06.2023 r.?,
• kwoty podatku wynikające z nieostatecznych decyzji wymiarowych, od których podatnik wniósł odwołanie?,
• zaległości podatnika, który ma postanowienie sądowe o upadłości dłużnika?
• należności sporne dochodzone na drodze sądowej,
• kwestionowane przez podatnika,
• należności wymagalne
c) Jak należy wykazywać dane w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków” w poszczególnych kwartałach?
d) Co wykazujemy w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień” i „Skutki decyzji…”?
e) Czy w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” wykazujemy:
• zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
• zwolnienia rodzin wielodzietnych z tej opłaty?
• zwolnienia z opłaty od posiadania psów?
f) Czy wykazujemy umorzenia z urzędu?
g) Jak należy wykazywać decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty w Rb-27S i Rb-PDP?
h) Czy wykazujemy skutki umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe pobierane na wniosek lub za zgodą przewodniczącego zarządu JST?
i) Jakie dane objęte są sprawozdaniem Rb-PDP, termin i forma jego przekazywania.
j) Sprawozdanie Rb-PDP a Rb-27S. W którym sprawozdaniu (za który rok/ w którym kwartale) należy wykazać skutki wynikające z:
• korekty deklaracji za 2021 r. złożonej w styczniu 2023 r.?
• decyzji z 28 grudnia 2022 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, doręczonej 5 stycznia 2023 r.
• decyzji z 2022 r., którą odroczono termin płatności III raty (15 września) do 10 maja 2023 r.
• decyzji z 2022 r., którą odroczono termin płatności II raty (15 maja) do 30 czerwca 2022 r., ale podatnik nie zapłacił…
• z decyzji z 28.12.2022 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (IV rata 2022 r.), w sytuacji gdy podatnik odebrał decyzję 5 stycznia 2023 r.
k) Na czym polega korekta Rb-PDP.
l) Łączne zobowiązanie pieniężne a sprawozdanie Rb-27S.
m) Czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać skutki finansowe odpisu przedawnionego zobowiązania podatkowego?
n) Ratalna spłata długu z tytułu podatku od nieruchomości a Rb-27S
o) Zmiana danych objętych sprawozdaniem za rok poprzedni w wyniku złożenia korekty deklaracji za rok ubiegły. Złożenie korekty deklaracji a moment ujmowania skutków finansowych związanych z tym zdarzeniem w sprawozdawczości.
p) W której kolumnie należy wykazać umorzone odsetki za zwłokę?
q) Jednostka dokonała aktualizacji należności. W jakiej wysokości należny wykazywać należności podatkowe w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N?
r) Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazujemy koszty upomnienia? Jeśli tak, to czy w chwili przypisu, czy w chwili wpływu środków?
s) Kiedy ująć podatek w sprawozdaniu zapłacony kartą płatniczą? Czy należy wykazywać w Rb-27S dochody z zapłaty kartami płatniczymi dokonanej w grudniu, które wpłynęły na rachunek Urzędu w styczniu 2023 r.
t) Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie skutków. Rp-PDP a dyscyplina finansów publicznych.
2. Najnowsze wyjaśnienia MF w zakresie Rb-PDP.
3. Nowa wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Zaległości powstałe przed ogłoszeniem upadłości oraz po ogłoszeniu upadłości.
4. Nowości w Ordynacji podatkowej, które weszły w życie 1 września 2023 r. i które wejdą w życie w 2024 r.
5. Czy po 10 grudnia 2023 r. będzie można wysyłać pisma księgowe, w tym upomnienia do podatników papierowo?
6. Jak postępować w przypadku upadłości konsumenckiej, jak księgować wpłaty podatnika?
7. Czy nalicza się odsetki od zaległości objętych tytułami wykonawczymi dłużnika (upadłego) w czasie trwania sprawy związanej z upadłością konsumencką? Czy za dzień ogłoszenia upadłości nalicza się odsetki? Śmierć podatnika – co z odsetkami?
8. Rozliczanie wpłat podatków i nadpłat. Czy zarządca podatnika w restrukturyzacji może dobrowolnie regulować zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem otwarcia restrukturyzacji?
9. Dokumentowanie zaliczania nadpłaty od 1 września 2023 r. Czym jest nadpłata i kiedy powstaje? Kiedy organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie nadpłaty? Co z nadpłatą gdy podatnik ma inne zaległości? Kiedy zwrócić nadpłatę? Jaki jest termin zwrotu nadpłaty? Nadpłata a dyscyplina finansów publicznych.
10. Bieżące problemy w przedawnieniu kosztów upomnienia.
11. Pobranie podatku przez inkasenta.
12. Uchylenie decyzji, co z zobowiązaniem?
13. Hipoteka przymusowa – ustanowienie, wykreślenie, kolejność zaspokajania wierzycieli hipotecznych w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Sytuacja prawna wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. Czy możliwe jest zabezpieczenie wierzytelności przez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach podatnika w restrukturyzacji? Naliczanie odsetek za zwłokę od należności zabezpieczonej hipotecznie.
14. Skutki postępowania cywilnego wobec podatnika dla wierzyciela:
• jak doprowadzić do uczestnictwa wierzyciela w podziale sumy uzyskanej w egzekucji sądowej?
• zbieg egzekucji,
• czy egzekucja sądowa przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
15. Czy zobowiązania wynikające z decyzji nieostatecznych (odwołanie w SKO) należy przypisać? Czy decyzja zaskarżona w WSA powinna być przypisana? Czy zaległość wynikająca z decyzji, która została zaskarżona do WSA powinna być windykowana?
16. Orzecznictwo sądowe w zakresie:
• zaliczenie wpłaty na poczet zaległości,
• czy gmina może automatycznie umarzać długi po zmarłym z urzędu?
• czy zlecenie prowadzenia księgowości zwalnia z odpowiedzialności za zaległości podatkowe członków zarządu spółki,
• czy jeśli dłużnik pozbywa się nieruchomości w celu ochrony przez hipoteką czy egzekucją, to wierzyciel może podważyć taką transakcję?
• co w sytuacji gdy wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym są nieaktualne?,
• terminu zawieszenia biegu terminów procesowych,
• terminu odmrożenia terminów procesowych (jakich?),
• zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – co dalej?
• egzekucji bez doręczenia decyzji – czy jest legalna?
• wpisu hipotecznego przy podaniu do sądu błędnego adresu – czy taki wpis będzie skuteczny,
• zasadności zawieszenia biegu terminu przedawnienia przez wszczęcie postępowania karno-skarbowego,
• egzekucji wobec podatnika w upadłości,
• skuteczności zastosowanego środka egzekucyjnego w przypadku ogłoszenia upadłości,
• wykreślenia wpisu hipotecznego,
• legalności wszczynanie postępowań tuż przed przedawnieniem.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny, obsługujący państwową jednostkę budżetową, zatrudniającą ponad 160 pracowników z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener szkoleniowy, a także wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content